SU­PER­BI­KER

I ok­to­ber rei­ser fle­re nord­menn til Bel­gia for å kon­kur­re­re med sine su­per­mo­tar­der.

Bike - - Reportasje - TEKST KENNETH JO­HANN­ES­SEN FOTO PRI­VAT

DEN FØRS­TE HEL­GEN i ok­to­ber går det som skal være ver­dens størs­te Su­per­mo­to-ar­ran­ge­ment av sta­be­len. Det mel­des om over 400 fø­re­re og en tre da­gers mo­tor­fest. Da det ikke fan­tes en enes­te nord­mann på fjor­årets re­sul­tat­lis­ter, selv blant dans­ker og svens­ker, be­stem­te en gjeng en­tu­si­as­ter fra Stav­an­ger seg for at noe måt­te gjø­res!

SU­PER­BI­KER I METTET er et mildt sagt tra­di­sjons­rikt løp som til­trek­ker seg sto­re pub­li­kums­mas­ser i til­legg til de bes­te in­nen den­ne spor­ten. Su­per­mo­to, el­ler «Su­per­mo­tard», har sin opp­rin­nel­se i USA. Fø­re­re fra for­skjel­li­ge gre­ner mo­der­ni­ser­te på be­gyn­nel­sen av 80-tal­let syk­ler for å pas­se ba­ner med en blan­ding av as­falt og grus, for der­med å kun­ne kåre den bes­te all­round­e­ren. Alt­så, en «Su­per­bi­ker». Den­ne glim­ren­de ide­en ble selv­føl­ge­lig snap­pet opp i Euro­pa, og al­le­re­de i 1986 kun­ne Mettet i Bel­gia ar­ran­ge­re sitt førs­te Su­per­bi­ker.

Det­te vil selv­føl­ge­lig gjen­gen fra Stav­an­ger RR, med Kenneth Braa i spis­sen, være med på!

– Vi be­gyn­ner jo å bli litt short på folk som hol­der på med det­te. Litt rart egent­lig. Det­te er jo som en fi­i­i­in (Han er egent­lig trøn­der, sjø!) blan­ding av speed­way, road­racing og mo­tocross. Selv kjør­te jeg gans­ke ak­tivt fra 2003 til 2007. Så ble det en pau­se frem til 2015. I år er det ikke satt da­to­er for NM-run­der. Vi gjor­de for­søk på noen run­der i fjor, men alt ble av­lyst på grunn av dår­lig opp­møte. I min for­ri­ge pe­rio­de var det et ak­tivt mil­jø, …men det vir­ker som på­dri­ver­ne slo seg til ro da de fikk fa­mi­lie. Så ble det for dyrt å leie bane. Da sluk­ket det mil­jø­et litt, sier Braa.

Det sies at noe av pro­ble­met med å få til en ak­tiv in­ter­es­se og del­ta­gel­se in­nen spor­ten er til­gjen­ge­lig­he­ten på ba­ner. Man skal kun­ne kom­bi­ne­re for ek­sem­pel en ek­sis­te­ren­de go­kart-bane med en cross-slyn­ge. Noe som kan vise seg gans­ke så vans­ke­lig. Det er pro­ble­ma­tisk å få plass til cross/grus-de­len rundt de al­le­re­de spar­som­me­lig til­mål­te om­rå­de­ne.

SÅ SELV OM vi ser rik­tig så man­ge Su­per­mo­tar­der på vei­en (stor-motar­den Husqvar­na 701 SM er en av mo­del­le­ne med vente­lis­te om da­gen. Den og lig­nen­de må hen­tes ut fra for­hand­le­re og le­ve­ran­dø­rer ned­over i Euro­pa som ikke har ruk­ket å sel­ge nå, slik at Nor­ges be­hov kan bli mettet), så har fak­tisk både del­ta­gel­se og in­ter­es­se for den­ne spor­ten nes­ten for­svun­net de sis­te åre­ne.

Så hvor­for sat­ses det nå slik fra den en­gang så stol­te olje­byen?

– Nå er vi en gjeng i Stav­an­ger Road Racing klubb som er iv­ri­ge på å gjø­re noe med det­te, og har satt oss mål om å del­ta i Su­per­bi­ker 2017 for å set­te det nors­ke flag­get på del­ta­ker­lis­ten, om ikke an­net. Vi øns­ker å opp­le­ve hvor­dan Su­per­mo­to helst bur­de være også i Nor­ge, sier Braa.

Den nors­ke gjen­gen som sat­ser på å stil­le til start i Su­per­bi­ker er Kenneth Braa, Le­vi Bjør­heim, Anet­te Vegge­berg, Kris­ti­an Skjørs­ham­mer, Ei­rik Vig­re­stad, Jørn Hugo Isak­sen og Jør­gen Foss­heim. Se www.su­per­bi­ker. com for mer in­for­ma­sjon.

Vi i Bike reg­ner med at det blir le­gen­da­risk!

Kris­ti­an Skjørs­ham­mer le­ker seg på as­fal­ten.

Kenneth Braa har god kon­troll på syk­ke­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.