SUZUKI GSX-R 1000 DIS­KRET TOURER BLIR HY­LEN­DE sport

Jeg dro til Gäv­le for å byt­te ut den gam­le ar­beids­hes­ten med en fun­ky, lil­la su­perbike.

Bike - - Garage -

ETTER LITT OVER en se­song og cir­ka 1300 mil gikk jeg og min Z1000SX hver vår vei. Vi har delt man­ge mor­som­me min­ner. Ett av dem var da jeg had­de stilt inn sik­tet på Mo­tala for å be­sø­ke Fred­rik Karls­son hos Fe­de­rico Mo­tors.

Som van­lig var jeg gi­ret på å ta meg ned til ham via små og for meg nye vei­er. Det­te før­te blant an­net til at en av de as­falt­vei­ene jeg gas­set in­spi­rert på, pl­ut­se­lig ble for­vand­let til en grus­vei. Det­te skjed­de brått, og jeg fant meg selv kjø­ren­de i cir­ka 100 med gru­sen kna­tren­de i skjer­me­ne. Det måt­te en god del kon­sen­tra­sjon til for å dem­pe far­ten, men alt gikk fint. Jeg had­de nå en drøy mil med grus­vei foran meg før jeg kom meg ut på as­fal­ten igjen.

Ka­wa­sa­ki­en fra 2011 har vært god og på­li­te­lig, men det var på tide med noe an­net. Tan­ke­ne om en sports­lig 600 vir­ret en stund i ho­det, men mine man­ge mil langs lande­vei­en før­te til spe­ku­la­sjo­ner om en 750. Suzu­kis GSX-R 750 ble snart må­let for de fles­te nett­sø­ke­ne mine. Etter et an­tall søk i lun­sjen sam­men med kol­le­ga­ene, voks­te am­bi­sjons­ni­vå­et til å fin­ne en li­ter­ma­skin.

JEG HOLDT MEG imid­ler­tid til Suzuki, si­den Gixxe­ren har så fine lande­veis­egen­ska­per til å være en su­perbike med drøye 180 heste­kref­ter. Jeg fant et ek­semp­lar i Gäv­le, hos Ling­valls Mo­tor. Det var en 2009-mo­dell med litt over 1000 mil på må­le­ren. Den var helt ori­gi­nal, fun­ky lil­la, og ri­ke­lig ut­styrt med kar­bon­fi­berimi­ta­sjon.

Jeg had­de ikke be­søkt dem før, men alt tal­te for at det var en stor for­hand­ler som had­de vært med i gamet len­ge. Da jeg nær­met meg, ring­te jeg til Patrik Strand, sel­ge­ren jeg had­de vært i kon­takt med, for de sis­te vei­an­vis­nin­ge­ne.

– Har du dår­lig tid? Vi støt­te nem­lig på et lite pro­blem da vi skul­le star­te mo­tor­syk­ke­len, for­tal­te han.

Da jeg trillet inn på adres­sen, let­te jeg umid­del­bart etter et skryte­skilt el­ler et stort ut­stil­lings­vin­du, men fant in­gen av de­le­ne. Iste­den fant jeg snart et pent inn­gangs­par­ti flan­kert av lo­go­er fra fle­re av de størs­te pro­du­sen­te­ne på mar­ke­det. In­ne i lo­ka­let møt­te jeg sel­ge­ren, Patrik Strand. Vi ålte oss frem i ut­stil­lings­lo­ka­let, som var fylt av nye og blin­ken­de syk­ler i alle ten­ke­li­ge klas­ser. Ling­valls Mo­tor har vokst så det kna­ker, og nå plan­leg­ger de å byg­ge nytt på en av nabo­tom­te­ne. Suzu­ki­en jeg tenk­te å tril­le hjem på, sto del­vis de­mon­tert på gol­vet. Mo­tor­syk­ke­len star­tet og gikk fint da den ble par­kert i vin­ter, men had­de nå dødd etter bare noen mi­nut­ters gan­ge. Den dyk­ti­ge me­ka­ni­ke­ren

fant raskt feil­kil­den, en dår­lig kon­takt til ben­sin­pum­pen. Det gjor­de at jeg rakk en kaf­fe og en tri­ve­lig prat med sel­ge­ren, så det hele fikk en lyk­ke­lig slutt. Idet jeg trillet der­fra på min ny­er­ver­vel­se, og igjen på så man­ge små­vei­er som mu­lig, er jeg glad for at fei­len opp­sto hos dem og ikke på vei­en hjem i vår­sola. Hittil er jeg svært fornøyd med den rå og sam­ti­dig gate­venn­li­ge sports­syk­ke­len – det­te skal bli en fin som­mer.

Hjelm­sveis til tu­sen. Takk til Patrik Strand for hjel­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.