KTM 11290 SUPERADV S 2017

Kom­fort byt­tes mot fas­te­re ka­rak­ter og ak­tiv kjøre­gle­de. Vel­kom­men til min ver­den, KTM 1290!

Bike - - Garage -

ETTER TO SE­SON­GER med fan­tas­tis­ke BMW R 1200 GS Ad­ven­tu­re, er det på tide å gå hver vår vei. Nes­ten 3 000 mil rakk vi sam­men, og fleste­par­ten av mi­le­ne med et stort smil på lep­pe­ne. BMW-en har vært en even­tyr­ka­me­rat av stort for­mat. Ikke en enes­te gang har den krang­let (med unn­tak av da den pis­set bremse­væs­ke un­der vis­nin­gen), el­ler strei­ket for den saks skyld.

Men alt har sin tid, og før jeg for­vand­les full­sten­dig til en bit­ter, gam­mel tou­ring­gub­be som har sett alt og kan alt, tren­ger jeg litt mer fart og spen­ning. Sam­ti­dig ve­grer jeg meg for å gi av­kall på kom­for­ten, da hver tur i sa­len på mo­tor­syk­ke­len be­tyr at­skil­li­ge ti­mer og mile­vis med kjø­ring. For meg er fort­satt mo­tor­syk­kel noe man kjø­rer med – og langt. Ikke noe jeg bare tril­ler til gate­kjøk­ke­net for å im­po­ne­re kom­pi­se­ne.

Syk­ke­len som en god stund frem­over skal gjø­re meg rus­tet til nye even­tyr og sam­ti­dig leve opp til mine be­hov for rampe­kjø­ring inn­imel­lom, er stein­tøf­fe KTM 1290 Su­per Ad­ven­tu­re S.

Her­lig kom­fort byt­tes mot en fas­te­re ka­rak­ter og mer heste­kref­ter. Tid­li­ge­re 115 hes­ter blir nå 160, vel­eg­net til her­li­ge whe­e­lies, noe BMW-en ikke lik­te helt, selv om det gikk. Jeg har sav­net det yt­ters­te kom­pro­mis­set mel­lom kom­fort og ytel­se, og tror at det­te kan fin­nes hos Su­per Ad­ven­tu­ren.

Da den etter­leng­te­de sam­ta­len fra KTM kom i be­gyn­nel­sen av mai, slapp jeg alt jeg had­de i hen­de­ne og dro til Öre­bro for å hen­te den nye syk­ke­len. Nøk­ke­len hav­net i lom­ma (Key­less), do­ku­men­te­ne på inn­si­den av jak­ken, og så bar det ivei på den førs­te tu­ren. 45 mil se­ne­re sving­te jeg inn i ga­ten hjem­me og trillet den inn ved si­den av BMW-en i ga­ra­sjen.

Første­inn­tryk­ket lev­de opp til for­vent­nin­ge­ne. De­ret­ter har den ruk­ket enda et par tu­rer, og har fått den vik­ti­ge 100-mils­ser­vi­cen.

Det jeg fort­satt mang­ler for å ha en kom­plett mo­tor­syk­kel, er var­me i sa­len og ori­gi­nal­fes­te for GPS-en. Men det­te er i rest­ord­re hos KTM og skal duk­ke opp se­ne­re, sam­men med den su­per­vik­ti­ge brik­ken som fes­tes un­der sa­len, og som gjør at elek­tro­nik­ken hus­ker at jeg har valgt å kob­le ut tra­c­tion con­trol og ABS.

Det er ikke få gan­ger jeg har ban­net og trøb­let med bak­hjuls­kjø­rin­gen, da nul­ler og ettall har tatt kom­man­do­en i over­be­vis­ning om jeg ikke har hatt kon­trol­len selv.

BMW-en tak­ker for seg og gir plass til nye KTM 1290 Su­per Ad­ven­tu­re S for nye even­tyr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.