DET GRØN­NE 1980-TALLSMONSTERET

KX500 er bare en av man­ge grun­ner til å els­ke det mange­si­di­ge og sno­di­ge 80-tal­let.

Bike - - Icons - TEKST ANDREAS JEN­NER­SJÖ FOTO KAWASAKI

ÅRET VAR 1983, og produsenten som had­de vært noe treg med å bru­ke mo­tocross for å lok­ke unge kjø­pe­re til bu­tik­ke­ne, sat­set nå alt. Kawasaki had­de tid­li­ge­re gjort det bra i de mind­re klas­se­ne, men suk­ses­sen med de stør­re mo­del­le­ne had­de ute­blitt. Den enes­te mo­tor­syk­ke­len som had­de over­skre­det 500-gren­sen tid­li­ge­re, var 70-tal­lets ukjen­te 501 Mai­co. KX500 var et mons­ter. Chas­si­set var bra, men den førs­te luft­kjøl­te mo­to­ren had­de ty­de­li­ge selv­de­struk­ti­ve tenden­ser.

Den skik­ke­li­ge full­tref­fe­ren kom ikke før i 1985, da den nye væske­kjøl­te mo­to­ren gjor­de sin en­tré. Hon­das CR500R var ras­ke­re, men den had­de en gal kraft­ut­vik­ling, og den var ge­ne­relt sett mer ukon­trol­ler­bar. Kawasaki og Honda sat­set på en skik­ke­lig opp- rus­ting, og Yama­has YZ490 og Suzu­kis 500 var snart an­tik­ke i for­hold. Opp­da­te­rin­ger av først og fremst chas­si­set kom hvert år.

I 1988 FIKK KX500 sin sis­te sto­re end­ring, og de­ret­ter ble jus­te­rin­ge­ne mi­ni­ma­le – bort­sett fra da USD-gaf­fe­len kom på plass i 1990. Det var i 1988 at den svens­ke mo­tocross­le­gen­den Hå­kan ”Car­la” Car­l­qvist kjør­te sin sis­te kon­kur­ran­se i et 500 GP med en KX500. Han stil­te til start som pri­vat­fø­rer, og do­mi­ner­te hele start­fel­tet på den bel­gis­ke Na­mur-ba­nen. Han var en av få som kun­ne tem­me udy­ret, og le­det med et knapt mi­nutt – nok tid til å stop­pe, ta litt øl og de­ret­ter fort­set­te mot en sik­ker første­plass.

I star­ten av 90-tal­let var det KX500 som var vin­ne­ren i ef­fekt­kri­gen. An­tal­let heste­kref­ter var om­trent på sam­me nivå som hos da­gens 450-ma­ski­ner, men det var den bru­ta­le ef­fekt­le­ve­ran­sen som gjor­de at det krev­des noen av Hå­kan ”Car­la” Car­l­qvists ka­li­ber for å tem­me mo­tor­syk­ke­len. Det var imid­ler­tid ett om­rå­de hvor den stor­voks­te, grøn­ne høy­farts­syk­ke­len pas­set inn.

Fle­re ame­ri­kans­ke off­road­fø­re­re had­de for­stått at den kraft­ful­le mo­to­ren hos KX500 og det fine chas­si­set var som skapt for å strek­ke seg ut i ør­ke­nen. Med åpent spjeld og ja­get av en kilo­me­ter­langt støv­sky, spis­te mo­tor­syk­ke­len mil etter mil i kon­kur­ran­ser som Ba­ja 1000 og Na­tio­nal Ha­re & Hound.

De off­road­kit­te­de mo­tor­syk­le­ne var fan­tas­tis­ke skap­nin­ger med tre gi­gan­tis­ke front­lyk­ter og mas­si­ve ben­sin­tan­ker. Kawasaki in­ves­ter­te stort i mo­del­len og be­holdt den urørt i nes­ten ti år, til pro­duk­sjo­nen tok slutt i 2004.

Lorem ip­sum do­lor sit amet, con­secte­tuer adi­piscing elit

KX500 var en av de førs­te mo­tor­syk­le­ne i den sto­re klas­sen med ek­sosport – en hjelp til å tøy­le kref­te­ne.

KX500 var nes­ten ufor­and­ret i 1990–2004.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.