BAK KU­LIS­SE­NE

So­len skin­ner, mo­to­re­ne av­kjø­les, as­fal­ten oser av var­me, og mo­tor­syk­le­ne skin­ner vak­kert. Ikke ofte det­te er vir­ke­lig­he­ten.

Bike - - Inside - TEKST CHRISTER MI­I­NIN

DET PERFEKTE BIL­DET der alt klaf­fer og alle er fornøyd. Mo­tor­syk­le­ne er skin­nen­de rene og blin­ker i so­len. Er det­te vir­ke­lig­he­ten el­ler bare en il­lu­sjon, en drøm som for­mid­les for at alle skal tri­ves? Spørs­må­let er be­ret­ti­get, og man­ge lu­rer kan­skje på hva som vir­ke­lig skjer bak ku­lis­se­ne når so­len har gått ned og ka­me­ra­ene slås av.

Her skal jeg for­tel­le hvor­dan det er å plan­leg­ge tes­ter i et ma­ga­sin, og hva som kan gå galt. Om dead­li­nes, og ikke minst om kao­set som rår for å få sa­ker og ting til å klaf­fe til hvert nytt num­mer av ma­ga­si­net.

Før jeg skri­ver hva som skjer bak de luk­ke­de dø­re­ne, vil jeg bare un­der­stre­ke at det­te er ver­dens bes­te jobb; ikke tro noe an­net, uan­sett hva jeg skri­ver.

EN­KEL­TE TING MÅ bare fun­ge­re for at vi skal ha noe å skri­ve om i ma­ga­si­net. For ek­sem­pel når vi har en test el­ler prøve­kjø­ring. Da må vi ha de ak­tu­el­le mo­tor­syk­le­ne til­gjen­ge­lig. El­lers ry­ker alt sam­men.

Ja, men det er vel bare å ord­ne det slik at de er på plass når dere øns­ker å tes­te dem, ten­ker vel noen av dere. Og slik ser også min perfekte ver­den ut. Jeg lo­ver dere at jeg har både to og tre sys­te­mer for å sør­ge for at alt skal være på plass og være book­et i god tid. Men li­ke­vel ra­ser kort­huset sam­men ved jev­ne mel­lom­rom, og pla­nen som er lagt for len­ge si­den sprek­ker.

Har vi flaks, får vi vite noen da­ger i for­vei­en at en av mo­tor­syk­le­ne vi skal tes­te mang­ler og rek­ker å leg­ge en plan B. Iblant er ikke vir­ke­lig­he­ten så gla­mo­røs, men kas­ter oss ut i Dan­tes in­fer­no sam­me dag som tes­ten skal be­gyn­ne. Da går det hel­ler ikke å leg­ge seg ned og grå­te. Det lø­ser in­gen pro­ble­mer. Jeg små­ban­ner og ut­bry­ter at ver­den er full av idio­ter før jeg set­ter igang og lø­ser pro­ble­met.

Ho­tel­let som er be­stilt for len­ge si­den, test­fø­rer­ne som er leid inn og har tatt fri fra job­ben ris­ke­rer å få kon­tra­be­skjed, ba­nen som er book­et og kos­ter en god del kan kan­skje ikke be­nyt­tes li­ke­vel. Mye står på spill. Fal­ler kort­huset sam­men, blir det ikke noe ma­ga­sin! Alt­så fin­nes det en plan B,C, D, E og F for alle tenk­ba­re sce­na­rio­er. Til og med krig. Men selv da skal vi for pok­ker få ma­ga­si­net ut til dere le­se­re!

I vårt se­nes­te num­mer opp­sto det vis­se pro­ble­mer, og vi måt­te på kort var­sel dra vest­over for å låne syk­ler, da den opp­rin­ne­li­ge pla­nen skar seg. Men det løs­te seg, selv om det ble mer slit­somt og spen­nen­de enn plan­lagt for oss bak ku­lis­se­ne. Nye pro­ble­mer opp­sto der fle­re par­ter ble in­volvert, blant an­net toll­ve­se­net, men også det­te løs­te seg til slutt.

Iblant fun­ge­rer det per­fekt, og da ny­ter man den kor­te stun­den, men ofte er det noe nytt som går skeis, og da gjel­der det å være løs­nings­ori­en­tert igjen.

Idet jeg skri­ver dis­se lin­je­ne, har det al­le­re­de duk­ket opp nye pro­ble­mer som må lø­ses raskt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.