BRUK AV UT­VIN­NINGS­PRO­GRAM­VARE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Kapittel 3 -

Når du skal ut­vin­ne kryptovalutaer, må du kjø­re en spe­si­ell type pro­gram­vare på Pc-en din. Den­ne pro­gram­va­ren las­ter ned sis­te ver­sjon av blok­kje­den, hen­ter inn trans­ak­sjo­ner, og kjø­rer den kryp­to­gra­fis­ke al­go­rit­men som la­ger nye blok­ker.

Det fin­nes hundre­vis av uli­ke pro­gram­mer som gjør det­te, og noen av dem kjø­rer bare i en kom­mando­lin­je, noen har gra­fisk grense­snitt, noen er la­get for bare en spe­si­ell va­lu­ta, og noen fun­ge­rer med man­ge for­skjel­li­ge.

Man­ge sam­ar­beids­pro­sjek­ter (mi­ning pools) har også egen pro­gram­vare, som er ut­for­met for å gjø­re pro­ses­sen enk­le­re. Som vi har nevnt tid­li­ge­re er det ofte lurt å sam­ar­bei­de med and­re, så du i hvert fall kan få en li­ten del av be­løn­nin­ge­ne. Ut­vin­ner du ale­ne, en­der du mest sann­syn­lig opp med in­gen­ting.

Vi har der­for valgt å bru­ke Miner­gate, som er blant ver­dens størs­te ut­vin­nings­sam­ar­beid. De har også en vel­dig bru­ker­venn­lig ut­vi­nings­pro­gram­vare, som ved si­den av Bitcoin også støt­ter Zcash, Bitcoin Gold, Et­here­um, Et­here­um Clas­sic, Lite­co­in, By­te­co­in, Mo­nero, Fan­tomco­in, Quazar­co­in, Di­gi­tal­note, Moneta­ver­de, Dashco­in, Ae­on Co­in og In­fini­tum-8. I til­legg har Miner­gate også in­ne­byg­de lomme­bø­ker, der inn­tje­nin­gen for de uli­ke va­lu­ta­ene sam­les.

Neden­for ser du hvor­dan du bru­ker den­ne pro­gram­va­ren til å ut­vin­ne kryptovalutaer, og hvor­dan du opp­når best mu­lig inn­tje­ning. Er du interessert i å ut­vin­ne and­re valutaer el­ler vil ha full ma­nu­ell kon­troll over hele pro­ses­sen, kan du be­gyn­ne med å opp­søke din ut­valg­te va­lu­tas nett­side. Da må du blant an­net også set­te opp din egen lomme­bok, og det fin­ner du mer in­for­ma­sjon om på side 46.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.