Hva er ut­vin­ning?

Ut­vin­ning er pro­ses­sen som ska­per nye myn­ter gjen­nom pro­ses­se­ring av trans­ak­sjo­ner.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Vi har nå sett på hvor­dan blok­kje­der fun­ge­rer og hva slags rol­le ut­vin­ne­re spil­ler, men hva får de til­ba­ke for inn­sat­sen? Jo, de får ut­be­talt bit­coins som be­løn­ning for å del­ta.

Hver gang en ny blokk leg­ges til kje­den blir det også ge­ne­rert nye Bit­coins, og dis­se blir ut­be­talt til ut­vin­ne­ren som skap­te blok­ken. På den må­ten får ut­vin­ne­re mu­lig­het til å mot­ta «gra­tis» pen­ger i byt­te mot ma­skin­vare­kraft. Si­den det kun er ska­pe­ren av vin­ner­blok­ken som får be­talt, opp­står det også kon­kur­ran­se mel­lom ut­vin­ner­ne om hvem som er ras­kest. Det får folk til å de­di­ke­re mer res­sur­ser til ut­vin­nin­gen, og på den må­ten økes has­tig­he­ten til nett­ver­ket.

Med sta­dig fle­re til­kob­le­de no­der blir det også fle­re ko­pi­er av data­ba­sen, og på den må­ten min­ker sjan­sen for feil mens nett­ver­ket og krypto­va­lu­ta­en blir sik­re­re.

Kryptovalutaer er la­get for å kun pro­du­se­re et be­gren­set og for­hånds­be­stemt an­tall myn­ter. Etter hvert som an­tal­let blok­ker øker, syn­ker også ut­be­ta­lin­gen per blokk, mens ut­vin­nings­pro­ses­sens kom­plek­si­tet øker. Det­te gir stør­re kon­kur­ran­se, mens pri­sen på va­lu­ta­en går opp.

En ge­byr­øko­no­mi

Ved si­den av be­løn­nin­gen fra nett­ver­ket kan også ut­vin­ne­re ta be­talt i form av ge­by­rer. Dis­se blir van­lig­vis satt til en pro­sent­an­del av trans­ak­sjons­ver­di­en. Ut­vin­ne­re kan vel­ge å ig­no­re­re trans­ak­sjo­ner med la­ve ge­by­rer, og sen­de­re kan sam­ti­dig vel­ge å be­ta­le høy­ere ge­by­rer for å gjø­re sine trans­ak­sjo­ner mer at­trak­ti­ve.

Ge­byr­sys­te­met gir alt­så ut­vin­ne­re en eks­tra grunn til å pro­ses­se­re trans­ak­sjo­ner, for­di de får bed­re be­talt for hver blokk de la­ger. Det­te er vik­tig, for ut­vin­ning kre­ver vel­dig mye strøm og kan bli dyrt hvis man dri­ver i stor stil.

Sam­ar­bei­der

Det er fullt mu­lig å kjø­re ut­vin­nings­pro­gram­vare på din egen PC, og kraf­ti­ge gra­fikkort kan ef­fek­tivt pro­ses­se­re trans­ak­sjo­ner og lage blok­ker. For å være mer ef­fek­tiv, er det li­ke­vel van­lig å opp­ret­te nett­verk der man­ge ma­ski­ner slår sam­men pro­ses­sor­kraf­ten sin og på den må­ten opp­når en for­del. Det kan en­ten gjø­res ved hjelp av spe­sial­byg­get ma­skin­vare plas­sert i sto­re data­sent­re, el­ler ved at man­ge bru­ke­re kob­ler seg sam­men over net­tet. Ut­vin­ner du som en del av et nett­verk, blir du til­delt en del av be­løn­nin­gen, ba­sert på hvor mye ma­skin­kraft du bi­drar med.

Sjan­se­ne for å lyk­kes med å mot­ta be­løn­nin­ger, er av­hen­gig av hvor sterk kon­kur­ran­sen er og hvor kre­ven­de pro­ses­se­rin­gen er. Det er vans­ke­li­ge­re å være lønn­som når du ut­vin­ner mer etab­ler­te valutaer, der sto­re sel­ska­per set­ter inn sto­re res­sur­ser. Ny­ere og mind­re valutaer har mind­re kon­kur­ran­se, og det gir stør­re sjan­ser for hver en­kelt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.