Er det for sent å investere?

Etter at Bitcoin var oppe i 155 000 kro­ner, stil­ler man­ge seg spørs­må­let om det er for sent å investere.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Sit­ter du og ser på da­gens Bitcoin-pris mens du øns­ker at du had­de in­ves­tert for man­ge år si­den, og ten­ker at det sik­kert er for sent nå? Det er lett å ten­ke sånn – had­de du kjøpt en haug med Bitcoin i 2010 kun­ne du tross alt vært mange­mil­lio­nær, og selv de som kjøp­te tid­lig i 2017 har fått en for­tje­nes­te på fle­re tu­sen pro­sent. Er det da fort­satt mu­lig å kas­te seg på bøl­gen?

Det kan nok vir­ke som om fes­ten er over og at du har gått glipp av sjan­sen, men det er ikke nød­ven­dig­vis til­fel­le. Du har rik­tig­nok kan­skje gått glipp av de vir­ke­lig sto­re løf­te­ne, men vi skal se nær­me­re på hvor det fort­satt kan gi me­ning å investere.

Du må ikke kjø­pe hele myn­ter

En ting som skrem­mer folk bort fra Bitcoin, er den høye pri­sen per stykk. Det vir­ker lat­ter­lig dyrt, og uten­for van­li­ge folks rekke­vid­de å kjø­pe noe som helst. Du må imid­ler­tid ikke kjø­pe hele myn­ter. Når det gjel­der Bitcoin, er den mins­te meng­den du kan kjø­pe 0, 00000001 BTC (BTC er nav­net til Bitcoin på de uli­ke va­luta­mar­ke­de­ne).

Med and­re ord kan du alt­så investere så mye som du er kom­for­ta­bel med, uten å ten­ke på hvor man­ge myn­ter det ut­gjør. Vårt råd er å over­se an­tal­let myn­ter, og i ste­det ten­ke på ver­di­en av myn­te­ne i kro­ner. Det fun­ge­rer mer som en spare­kon­to der du set­ter inn pen­ger, uten å ha en fy­sisk re­pre­sen­ta­sjon av dem.

Det hand­ler om av­kast­ning, ikke pris

Selve pri­sen på kryptovalutaer er stort sett ir­re­le­vant – det er øk­nin­gen i pris som er vik­tig. I skri­ven­de stund har for ek­sem­pel Bitcoin økt med 842 pro­sent i pris, sam­men­lig­net med sam­me tid i fjor. In­ves­ter­te du 10 000 kro­ner for et år si­den vil­le du alt­så sit­tet igjen med 84 200 kro­ner, og det er jo ikke så verst.

Had­de du der­imot kjøpt Et­here­um (en an­nen krypto­va­lu­ta) vil­le du fått en øk­ning på 9053 pro­sent, og du had­de sit­tet igjen med utro­li­ge 905 300 kro­ner.

I skri­ven­de stund er Et­here­um (ETH) pri­set til rundt 8200 kro­ner, mens Bitcoin lig­ger på 75 500. Li­ke­vel vil­le den dy­res­te va­lu­ta­en gitt deg dår­li­ge­re av­kast­ning.

I prak­sis be­tyr det at det fin­nes man­ge mu­lig­he­ter der ute, så len­ge du kla­rer å fin­ne dem.

Mind­re valutaer gir mer av­kast­ning

Det er lett å si at det­te drei­er seg om in­ves­te­ring i for­hold til mu­lig av­kast­ning, men det er

li­ke­vel ut­ford­ren­de for man­ge å for­stå be­lø­pe­ne. Der­for hand­ler man­ge ut fra opp­levd ver­di, og Bitcoin an­ses da som eks­tremt dyr. På den må­ten kan de stør­re va­lu­ta­enes ver­di bli be­gren­set.

Hvis Bitcoin vokser nye 842 pro­sent på et år, vil én en­kelt mynt kos­te så mye som 636 000 kro­ner. Noen tror at det­te er mu­lig, og at pri­sen til og med kan pas­se­re 1 000 000 dol­lar el­ler 7,7 mill. kro­ner. Sam­ti­dig gjør opp­fat­nin­gen om at Bitcoin er så dyr, at folk er mer kom­for­tab­le med å kjø­pe bil­li­ge­re myn­ter som de kan ha fle­re av.

Som den kjen­te krypto­va­luta­til­hen­ge­ren John Mca­fee sa: «Det er let­te­re for en 3 cent-mynt å bli til 3 dol­lar, enn for en 300 dol­lar-mynt å bli til 30 000 dol­lar.» Tross at stig­nin­gen er den sam­me, vir­ker det førs­te bil­li­ge­re, og man må all­tid ta det men­nes­ke­li­ge in­stink­tet med i be­reg­nin­gen.

Alle valutaer er ikke valutaer

Det er ikke alle kryptovalutaer som er valutaer. For ek­sem­pel er Ripp­le (XRP) et nett­verk som gjør det mu­lig for ban­ker å over­fø­re pen­ger hvor som helst i ver­den på en ri­me­lig måte. Xrp-myn­te­ne må ikke be­nyt­tes til dis­se over­fø­rin­ge­ne, og de fun­ge­rer mer som lo­ja­li­tets­kort el­ler ver­di­ful­le ob­jek­ter. Ripp­le de­fi­ne­rer ver­di­en sin etter hvor po­pu­lært be­ta­lings­nett­ver­ket er, mens myn­te­ne bru­kes som be­løn­ning til ut­vin­ner­ne.

And­re blok­kjede­nett­verk er byg­get for å ut­fø­re en lang rek­ke and­re funk­sjo­ner, og det gjør myn­te­ne til et bi­pro­dukt. Der­med kan ikke alle valutaer bru­kes og hand­les med på sam­me måte. Du må der­med set­te deg inn i hvor­dan de uli­ke blok­kjede­pro­duk­te­ne fun­ge­rer, for å fin­ne ut hva som kan kom­me til å sti­ge i ver­di.

Det fin­nes nye mu­lig­he­ter

Nye kryptovalutaer star­tes hver enes­te dag, og noen er spen­nen­de mens and­re er søp­pel. Det er ikke lett å se for­skjell, og for hver va­lu­ta som har ver­di og vekst­po­ten­si­al fin­nes det også man­ge som bare vil fal­le i ver­di. Pass der­for på at du gjør skik­ke­li­ge un­der­sø­kel­ser før du in­ves­te­rer, så du vet hva du be­gir deg ut på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.