Tip­se­ne og trik­se­ne som hjel­per deg til å fin­ne vin­ne­re (og ta­pe­re)

Det er ikke lett å for­ut­se hvil­ke valutaer som vil sti­ge i pris, men det fin­nes tegn du kan hol­de ut­kikk etter.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Hvis du skal kla­re å tje­ne pen­ger på kryptovalutaer, må du vite hvor­dan du skal gjen­kjen­ne vin­ne­re. Det enk­le rå­det er å kjø­pe når pri­sen er lav og sel­ge når den er høy, men det er let­te­re sagt enn gjort. Hel­dig­vis fin­nes det signaler du kan føl­ge med på, som hjel­per deg til å vel­ge vin­ner­ne og unn­gå ta­per­ne. Bare vær klar over at det vil kre­ve en inn­sats, og at du føl­ger rå­de­ne vi ga deg på side 22.

Mar­keds­ver­di

Coin­mar­ket­cap.com er et godt sted å star­te. Den­ne nett­si­den sam­ler nem­lig tall fra alle de sto­re mar­keds­plas­se­ne, og det gjør det let­te­re for deg å dan­ne deg et bil­de av en be­stemt va­lu­tas til­stand. Mar­keds­verdital­le­ne for­tel­ler deg hvor mye alle myn­te­ne i sir­ku­la­sjon er verdt til sam­men. I til­legg kan du se to­tal­an­tal­let som vil bli ut­vun­net av en gitt va­lu­ta (To­tal Sup­ply). Gan­ger du det­te tal­let med den nå­væ­ren­de pri­sen, får du se hva den to­ta­le mar­keds­ver­di­en vil­le vært. Du kan også leke deg med uli­ke va­luta­pri­ser for å se hva de gjør med den to­ta­le mar­keds­pri­sen, og etter hvert dan­ne deg et bil­de av hvil­ke ver­di­er som vir­ker for­nuf­ti­ge.

For ek­sem­pel had­de Bitcoin i skri­ven­de stund en mar­keds­ver­di på 161 milliarder

På Coin­mar­ket­cap.com får du god over­sikt over de uli­ke va­lu­ta­enes ver­di.

dol­lar (den størs­te av alle krypto­va­lu­ta­ene), ba­sert på 16 838 600 myn­ter. På sam­me tids­punkt had­de Tron 65 748 192 476 myn­ter i sir­ku­la­sjon. For å nå Bit­coins mar­kedver­di, måt­te der­for Tron ste­get til 2,46 dol­lar, fra sin nå­væ­ren­de ver­di på 0,05 dol­lar.

Med et slikt an­tall myn­ter er det usann­syn­lig at Tron vil nå sam­me pris per mynt som Bitcoin, for da vil­le mar­keds­ver­di­en blitt ast­ro­no­misk.

Man kan selv­føl­ge­lig ikke være sik­ker, men ved hjelp av dis­se tal­le­ne kan du dan­ne deg et bil­de av hvor den øv­re gren­sen til en be­stemt va­lu­ta lig­ger.

Han­dels­vo­lum

Han­dels­vo­lu­met for­tel­ler deg hvor mye han­del som fak­tisk fore­går med en be­stemt va­lu­ta. På den må­ten får du en peke­pinn på hvor po­pu­lær og etter­spurt en va­lu­ta er. I gra­fen på Coin­mar­ket­cap.com kan du se ut­vik­lin­gen i han­dels­vo­lum fra dag til dag, og på den må­ten ut­le­de om po­pu­la­ri­te­ten har ste­get, sun­ket, el­ler vært sta­bil.

Opp­gang og ned­gang

Gra­fe­ne på coin­mar­ket­cap.com vi­ser pri­se­ne for hver va­lu­ta i dol­lar (USD) el­ler Bitcoin (BTC). Alle valutaer går gjen­nom va­ria­sjo­ner men det er sam­ti­dig in­gen av dem som er im­mu­ne mot ma­ni­pu­la­sjon, og gra­fe­ne hjel­per deg til å av­dek­ke mis­ten­ke­lig ak­ti­vi­tet. En enorm topp etter­fulgt av et brått fall uten gjen­opp­ret­ting, kan for ek­sem­pel tyde på en «pump and dump». Vær spe­si­elt opp­merk­som på valutaer som ikke har en lang his­to­rie og som plut­se­lig sti­ger kraf­tig – dis­se er nem­lig spe­si­elt ut­satt for den­ne tek­nik­ken.

Det er ofte tryg­ge­re å investere i myn­ter som hol­der seg in­nen­for et be­gren­set om­rå­de, med mind­re fall (til støtte­nivå) og mind­re top­per (til mot­stands­nivå). Må­let er som kjent å kjø­pe på bun­nen og sel­ge på top­pen.

De to gra­fe­ne oven­for vi­ser deg hvor­dan en sta­bil va­lu­ta (Et­here­um) ser ut, sam­men­lig­net med en va­lu­ta som nå er ram­met av fle­re søks­mål mot ska­per­ne (Bit­con­nect).

Sett deg inn i va­lu­ta­ene

På Coin­mar­ket­cap.com fin­ner du van­lig­vis en len­ke til hver va­lu­tas of­fi­si­el­le nett­side. Der bør det være mu­lig å fin­ne in­for­ma­sjon og do­ku­men­ta­sjon om va­lu­ta­en. Alt det­te kan bli vel­dig tek­nisk, men det er lurt å ori­en­te­re seg om hva en va­lu­ta kan gjø­re og hva slags for­de­ler den har. I til­legg fin­ner du ofte in­for­ma­sjon om pla­ne­ne vi­de­re.

Hvis noe av det­te mang­ler fra nett­si­de­ne, bør du være på vakt, og det sam­me gjel­der for dår­lig ut­for­me­de nett­si­der. Det vit­ner om man­gel på pro­fe­sjo­na­li­tet, og kan sig­na­li­se­re at en va­lu­ta vil fei­le i frem­ti­den.

Vin­ne­re og ta­pe­re

På Coin­mar­ket­cap.com kan du også tryk­ke på Tren­ding­fa­nen, og få opp en lis­te over de størs­te vin­ner­ne og ta­per­ne den sis­ten ti­men, det sis­te døg­net, og den sis­te uka. Sto­re hopp her er ofte tegn på en «pump and dump», og sto­re fall kan tyde på at en va­lu­ta er på vei til å gå un­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.