Løn­ner det seg fort­satt å ut­vin­ne?

Ut­vin­ning kan gi deg myn­ter, men med så stiv kon­kur­ran­se lu­rer du kan­skje på om det fort­satt løn­ner seg.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

En av de bes­te si­de­ne ved kryptovalutaer er mu­lig­he­ten til å ut­vin­ne va­lu­ta. Som kjent fun­ge­rer ve­ri­fi­se­rings­pro­ses­sen for trans­ak­sjo­ner slik at den som leg­ger en ny blokk til blok­kje­den, blir be­løn­net med nye myn­ter. Sys­te­met opp­mun­t­rer ut­vin­ne­re til å bli med i nett­ver­ket, og de bi­drar på sin side til å sik­re og støt­te det.

Da Bitcoin først duk­ket opp, var det fullt mu­lig å ut­vin­ne myn­ter med en helt van­lig data­ma­skin. Etter hvert som pri­sen har ste­get har imid­ler­tid sto­re sel­ska­per og en­kelt­per­soner med mye pen­ger kom­met til, og re­sul­ta­tet er at da­gens sam­men­kob­le­de grup­per av data­ma­ski­ner ofte har enormt med ma­skin­kraft til å lage fle­re blok­ker og tje­ne fle­re myn­ter. Er det da fort­satt mu­lig å ut­vin­ne på egen­hånd?

Ikke for en­kelt­per­soner

Vi kan like godt ta de dår­li­ge ny­he­te­ne først – det løn­ner seg ikke å ut­vin­ne Bitcoin len­ger. Mar­ke­det har blitt full­sten­dig over­tatt av spe­sial­byg­de data­ma­ski­ner som er byg­get spe­si­elt for Bitcoin-ut­vin­ning, og Pc-en din har in­gen­ting å stil­le opp med mot dem. In­nen den har klart å ve­ri­fi­se­re en blokk, har en av dis­se stor­skala­ut­vin­ner­ne fått sin blokk god­kjent for len­ge si­den.

Det fin­nes spe­sial­ma­skin­vare for hjemme­bruk, men ras­ke mo­del­ler er dyre. Der­med vil det ta år å dek­ke inn ut­gif­ten til inn­kjøp.

Sats på en an­nen va­lu­ta

I ste­det for å ut­vin­ne Bitcoin der kon­kur­ran­sen er hard, kan du sat­se på en an­nen krypto­va­lu­ta. Et­here­um, som bru­ker en an­nen kryp­to­gra­fisk al­go­rit­me som ikke fun­ge­rer på spe­sial­byg­get ma­skin­vare, kan være et godt valg. Det gjør kon­kur­ran­sen mer rett­fer­dig, og øker sjan­se­ne dine for å mot­ta be­løn­nin­ger for ut­vin­nin­gen. Mind­re valutaer har også mind­re kon­kur­ran­se ge­ne­relt, men be­løn­nin­ge­ne har også mind­re ver­di enn med stør­re kryptovalutaer.

Be­regn inn­tje­nings­po­ten­sia­let

På side 36 kan du lese om hvor­dan du kom­mer i gang med ut­vin­ning. Så fort du er oppe og går, får du se hvor rask ma­ski­nen din er i mega­hasher per se­kund (MH/S) el­ler hasher per se­kund (H/s).

De­di­kert ma­skin­vare har gjort ut­vin­ning vans­ke­li­ge­re for en­kelt­per­soner.

Det­te er et mål på hvor man­ge ut­reg­nings­for­søk ma­ski­nen din kan gjø­re per se­kund, og jo høy­ere tal­let er jo bed­re.

Det­te tal­let kan du leg­ge inn i en ut­vin­nings­kal­ku­la­tor, og få svar på hvor mye du kan tje­ne. Cryptocom­pa­re.com har kal­ku­la­to­rer for noen av de størs­te va­lu­ta­ene. Der fyl­ler du bare inn ma­skin­kraf­ten din, strøm­pri­sen du be­ta­ler per KWH, og hvor mye strøm data­ma­ski­nen din bru­ker. (La stan­dard­ver­di­en på 140W stå, el­ler bru­ke en må­ler så du får en mer nøy­ak­tig ver­di.) Da får du svar på hvor mye du vil tje­ne (el­ler tape) per må­ned.

Det­te be­lø­pet er selv­føl­ge­lig ikke med­be­reg­net even­tu­ell stig­ning i ver­di, men en slik kal­ku­la­tor gir en grei peke­pinn på om det vil løn­ne seg å be­gyn­ne med ut­vin­ning.

Det er spe­si­elt vik­tig å ta med strøm­pri­sen i be­reg­nin­gen, for strøm­reg­nin­gen kan fort bli stor. Fak­tisk har det blitt be­reg­net at ut­vin­ning av Bitcoin på ver­dens­ba­sis bru­ker like mye strøm som hele Dan­mark til sam­men.

Sam­ar­beid

Selv mind­re valutaer og de som ikke kan ut­vin­nes med de­di­kert ma­skin­vare, er vans­ke­li­ge å tje­ne pen­ger på. Der­for er det van­lig å sam­ar­bei­de om ut­vin­nin­gen med and­re bru­ke­re, og det kan du gjø­re ved å bli med i en så­kalt mi­ning pool. Da kom­bi­ne­res alle ma­ski­ne­nes pro­ses­sor­kraft, og når en blokk blir god­tatt de­ler alle med­lem­me­ne på be­løn­nin­gen ba­sert på hvor mye de bi­dro. Vår guide til ut­vin­ning vi­ser deg hvor­dan du blir med i en mi­ning pool.

Prøv selv

Uan­sett hva slags mål du har, kan ut­vin­ning være verdt et for­søk. Om ikke an­net kan du i hvert fall lære litt om hvor­dan tek­no­lo­gi­en vir­ker. Og du vet ald­ri – kan­skje du blir be­løn­net med va­lu­ta som sti­ger i ver­di i frem­ti­den.

Kal­ku­la­to­re­ne hos Cryptocom­pa­re.com gir deg et bil­de av hvor mye du kan for­ven­te å tje­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.