Et­here­um

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Et­here­um er en platt­form de­sig­net for å le­ve­re smart­kon­trak­ter, og den må der­for kun­ne kal­les en an­ner­le­des krypto­va­lu­ta.

Med en smart­kon­trakt, får du mu­lig­het til å be­stem­me be­tin­gel­se­ne for trans­ak­sjo­nen. For ek­sem­pel kan be­ta­lin­gen for et pro­dukt går gjen­nom auto­ma­tisk i det pro­duk­tet le­ve­res til mot­ta­ker.

Det spe­si­el­le med smart­kon­trak­ter er at de lå­ses av blok­kje­den, og der­for kan de hver­ken opp­he­ves, end­res el­ler opp­da­te­res. Det gjør dem sær­lig in­ter­es­san­te for fir­ma­er, si­den virk­som­he­ten de­res blir mer gjen­nom­sik­tig og over­sikt­lig. Va­lu­ta­en som er til­knyt­tet Et­here­um he­ter Et­her (ETH), og blir brukt til å be­ta­le for trans­ak­sjons­ge­by­rer og be­reg­nings­tje­nes­ter i nett­ver­ket.

Det er ikke rart at Et­here­um har blitt eks­tremt po­pu­lær, tatt i be­trakt­ning den mak­ten sys­te­met kan gi til sel­ska­per. Ikke bare gjor­de Et­here­um det svært bra i 2017 – den fikk også en god start på 2018, trass i en mind­re ned­gang i fe­bru­ar.

Si­den Et­here­um til­byr noe an­net enn de fles­te and­re kryptovalutaer, og i til­legg har en åpen­bar nytte­ver­di i den vir­ke­li­ge ver­den, er det sto­re mu­lig­he­ter for at den kom­mer til­ba­ke. Der­for bør du de­fi­ni­tivt hol­de et øye med Et­here­um.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.