Tron

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Tron er en re­la­tivt ny va­lu­ta, som ble lan­sert så sent som i sep­tem­ber 2017. Li­ke­vel er den en av de mest in­ter­es­san­te på mar­ke­det, og den had­de en fin vekst mot slut­ten av året. Pri­se­ne falt på be­gyn­nel­sen av 2018, men li­ke­vel vir­ker Tron lo­ven­de.

Nett­ver­ket er la­get for å gjø­re det let­te­re for inn­holds­pro­du­sen­ter å ta be­talt når de de­ler ar­bei­det sitt. Ved å bru­ke en blok­kje­de, kan Tron kut­te mel­lom­led­det – tenk på det som et dis­tri­bu­sjons­nett­verk som gir bru­ke­re til­gang på inn­hold, uten å måt­te gå via en bu­tikk el­ler en nettje­nes­te. Slik kan inn­holds­pro­du­sen­ter mot­ta be­ta­ling di­rek­te fra for­bru­ker­ne. In­ne i nett­ver­ket blir be­ta­lin­ger ut­fø­ret ved hjelp av va­lu­ta­en Tron (TRX).

Så langt har ska­per­ne av Tron skaf­fet seg fle­re sto­re av­ta­ler, og i Ki­na sam­ar­bei­der de med tek­no­logi­sel­ska­pet Ba­o­feng. Sam­ti­dig har de også blitt be­skyldt for å over­dri­ve be­tyd­nin­gen av dis­se av­ta­le­ne i mar­keds­fø­rin­gen sin.

Da det­te ble skre­vet så det ut til at den la­ve pri­sen gjør Tron at­trak­tiv for kjø­pe­re, men det gjen­står å se om va­lu­ta­en be­gyn­ner å vokse igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.