Ripp­le

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Ripp­le (XRP) er ulik de fles­te and­re kryptovalutaer. Nett­ver­ket som ble lan­sert i 2012, er nem­lig spe­si­elt ut­vik­let for å gjø­re det mu­lig for fi­nans­in­sti­tu­sjo­ner å gjø­re uten­lands­be­ta­lin­ger på en bil­li­ge­re, tryg­ge­re og ras­ke­re måte. Det lo­ver nes­ten umid­del­ba­re trans­ak­sjo­ner via et nett­verk som til og med kan kon­ver­te­re va­lu­ta.

Trans­ak­sjo­ner kan gjen­nom­fø­res med nett­ver­kets egen mynt XRP, men det er ikke nød­ven­dig. På man­ge må­ter er der­for ikke XRP sær­lig ver­di­full i seg selv. På den and­re si­den bi­drar kva­li­te­ten på nett­ver­ket til å styr­ke XRP som en en­het med ver­di.

Ripp­le støt­ter ikke ut­vin­ning, og myn­te­ne ut­ste­des i ste­det av sel­ska­pet selv. XRP er der­for ho­ved­sa­ke­lig en mynt som bare kan bli kjøpt og hand­let med på sam­me måte som ak­sjer. Ripp­le har gjort det bra, og har inn­gått kon­trak­ter med fle­re sto­re fi­nans­in­sti­tu­sjo­ner om bruk av nett­ver­ket. Det før­te til at pri­sen på XRP steg til him­mels i 2017. 2018 be­gyn­te med en ned­gang, men va­lu­ta­en kan fort­satt gjø­re det godt i fram­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.