Slik sel­ger du myn­te­ne dine

Er du klar til å inn­kas­se­re av­kast­nin­gen? Lær om hvor­dan du gjør om krypto­va­lu­ta­en din til kro­ner.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Nn­år du så sit­ter der og ser på por­te­føl­jen din med krypto­va­lu­ta, får du kan­skje lyst til å gjø­re mest mu­lig ut av ut­byt­tet ved å om­gjø­re sum­men (el­ler de­ler av den) til kon­tan­ter. Det er som kjent vans­ke­lig å kjø­pe ting med krypto­va­lu­ta, så for å bru­ke pen­ge­ne dine må du før el­ler si­den gjø­re om krypto­va­lu­ta­en din til fiat-pen­ger. Her for­kla­rer vi deg hvor­dan. Uhel­dig­vis er det ikke all­tid like lett å ta pen­ger ut som det er å set­te dem inn, men vi guid­er deg gjen­nom al­ter­na­ti­ve­ne.

Vi vil nok en gang bru­ke Bi­nan­ce og Coin­base som ek­semp­ler for å de­mon­stre­re hvor­dan du kan sam­le alt i Coin­base-kon­to­en din, og slik be­gyn­ne å sel­ge og ta ut pen­ge­ne dine.

Selg på and­re bør­ser

Hvis du har va­luta­ty­per som kun kan veks­les inn i and­re kryptovalutaer, må du be­gyn­ne med å sel­ge unna dis­se. Når du sel­ger, må du sør­ge for at du får be­talt i en va­lu­ta som støt­tes av Coin­base, som Bitcoin, Lite­co­in el­ler Et­here­um.

I Bi­nan­ce går du til «Funds, Balances». Velg va­luta­ty­pen du øns­ker å sel­ge, og klikk på «Tra­de.» Du får opp en ned­trekk­s­meny som spør hvil­ken va­lu­ta du øns­ker å veks­le inn i, som for ek­sem­pel BTC (Bitcoin) el­ler ETH (Et­here­um). Velg den du øns­ker å bru­ke: Et­here­um og Lite­co­in har la­ve­re over­fø­rings­ge­by­rer enn Bitcoin, og er der­for gode valg.

Ut­før sal­get

Når du har be­stemt deg for han­dels­par, kan du bru­ke salgs­funk­sjo­nen i Bi­nan­ce. Skriv inn an­tall myn­ter du vil sel­ge (Bi­nan­ce for­tel­ler deg maks­an­tal­let når du be­gyn­ner å tas­te inn), og klikk «Sell». Ord­ren blir sendt, og det tar

noen mi­nut­ter før den er re­gist­rert. Vær obs på at hvis pri­sen på en mynt syn­ker dras­tisk kan det bli vans­ke­lig å få solgt, og du må kan­skje prø­ve på nytt. Du kan jus­te­re ut­salgs­pri­sen i «Price box» for at sal­get skal gå ras­ke­re, men det­te fra­rå­des med mind­re du vir­ke­lig vet hva du gjør.

Over­fø­ring til Coin­base

Nå er du klar til å over­fø­re mid­le­ne dine fra Bi­nan­ce (el­ler en an­nen børs) til Coin­base. Gå til Coin­base og velg «Accounts». Un­der den va­luta­ty­pen du øns­ker å mot­ta, vel­ger du «Re­ce­i­ve». Klikk «Show» for å se og ko­piere din of­fent­li­ge nøk­kel (adres­se). Til­ba­ke i Bi­nan­ce klik­ker du på «Funds, Balances». Så klik­ker du på «Wit­hdra­wal»-knap­pen ved si­den av lomme­bo­ken du øns­ker å sen­de fra. Lim el­ler skriv inn adres­sen du ko­pier­te fra Coin­base, og va­luta­be­lø­pet du øns­ker å sen­de. Klikk «Sub­mit». Du får opp­lyst hvor mye du må be­ta­le i over­fø­rings­ge­byr, og over­fø­rin­gen vil ta noen mi­nut­ter.

Sel­ge i Coin­base

Når du har sam­let alle dine myn­ter i Coin­base, kan du be­gyn­ne å sel­ge. Klikk «Buy/ Sell» og der­et­ter «Sell». Velg va­luta­ty­pen du øns­ker å sel­ge, men la «De­po­sit To»bok­sen bli stå­en­de med EUR i lomme­bo­ken (enn så len­ge kan du kun ta ut euro). Tast inn be­lø­pet du øns­ker å sel­ge, og klikk på «Sell»-knap­pen. Myn­te­ne dine blir solgt for den gjel­den­de pri­sen, mi­nus et ge­byr fra Coin­base, og du får euro i lomme­bo­ken din.

Kon­tant­ut­tak fra Coin­base

For å ta ut kon­tan­ter fra Coin­base, må du først ut­fø­re et Se­pa-inn­skudd fra ban­ken din til Coin­base. Slik over­fø­rer du euro til kon­to­en din, og der­et­ter kan du vel­ge «Accounts» og «Wit­hdraw» un­der «EUR Wal­let» for å sen­de mid­ler til­ba­ke til bank­kon­to­en din. Vær obs på at du må be­ta­le ge­byr for å over­fø­re uli­ke va­luta­ty­per. Coin­base til­byr hjelp og tips på

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.