IOTA

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

IOTA (In­ter­net of Things Appli­ca­tion) ble skapt i 2016, og den er­stat­tet blok­kje­de­tek­no­lo­gi med en ny type dis­tri­bu­ert data­base kalt Tang­le. Tang­le er iføl­ge IOTAS nett­side en «re­vo­lu­sjo­ne­ren­de ny blokk­løs, lett og ska­ler­bar dis­tri­bu­ert data­base, som for førs­te gang gjør det mu­lig å over­fø­re pen­ger uten ge­by­rer. I mot­set­ning til da­gens blok­kje­der, er ikke den fel­les kon­sen­su­sen len­ger opp­delt og fra­kob­let, men i ste­det en iboen­de del av sys­te­met. Det­te fø­rer til de­sen­tra­li­ser­te og selv­re­gu­le­ren­de pe­er-to-pe­er­nett­verk.»

Med and­re ord bru­ker ikke nett­ver­ket ut­vin­ne­re. I ste­det må alle som øns­ker å sen­de en trans­ak­sjon, god­kjen­ne to trans­ak­sjo­ner. Det­te er grun­nen til at nett­ver­ket vokser like raskt som an­tall no­der som ut­fø­rer trans­ak­sjo­ner. Sam­ti­dig ut­vi­des nett­ver­ket i takt med an­tall bru­ke­re. Det­te skil­ler den­ne løs­nin­gen fra en blok­kje­de, hvor an­tall bru­ke­re kan gjø­re nett­ver­ket tre­ge­re hvis det ikke er nok ut­vin­ne­re til å hånd­te­re trans­ak­sjo­ne­ne.

Si­den hver en­kelt node gjør de­ler av job­ben, er det in­gen som tren­ger å be­ta­le ge­by­rer – den på­krev­de job­ben ut­fø­res av deg. der­for ser IOTA ut til å være en ska­ler­bar og in­ter­es­sant va­lu­ta for man­ge uli­ke opp­ga­ver.

IOTA har hatt stor suk­sess, og både Cis­co, Vol­ks­wa­gen, Micro­soft, Hua­wei og Sam­sung har inn­tatt mar­ke­det de­res. Det­te har ført til at sel­ska­pets va­lu­ta MIOTA, gjor­de det godt i 2017. Selv om den had­de en pris­ned­gang i star­ten av 2018, er den fort­satt en in­ter­es­sant og an­ner­le­des va­luta­type.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.