Stel­lar

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Stel­lar er et nett­verk som er ut­vik­let for over­fø­ring av pen­ger. Da det ble lan­sert, var det ba­sert på Ripple­pro­to­kol­len, men si­den har grunn­leg­ger­ne av va­lu­ta­en gjort be­ty­de­li­ge end­rin­ger i ko­den.

I mot­set­ning til det kom­mer­si­el­le sel­ska­pet Ripp­le, er Stel­lar en ide­ell or­ga­ni­sa­sjon og ba­sert på åpen kilde­kode. Det­te har gjort Stel­lar sær­lig po­pu­lær i den tred­je ver­den.

Sam­ti­dig har nett­ver­ket også fått opp­merk­som­het fra sto­re kon­sern, og IBM har an­non­sert at Stel­lar skal ut­gjø­re rygg­ra­den i de­res nye in­ter­na­sjo­na­le be­ta­lings­nett­verk.

På inn­si­den fin­ner vi nett­ver­kets egen va­lu­ta Stel­lar Lu­mens (XLM), som spil­ler en vik­tig rol­le i den dag­li­ge bru­ken. For det førs­te blir myn­te­ne brukt til å hind­re mis­bruk. Nett­ver­ket ope­re­rer nem­lig med et ør­lite ge­byr (0,00001 Lu­mens), og det er nok til å skrem­me kri­mi­nel­le fra å over­svøm­me mar­ke­det med trans­ak­sjo­ner. For det and­re må alle bru­ker­ne i nett­ver­ket ha minst én Lu­men, og det­te bi­drar til å au­ten­ti­se­re kon­to­er.

I selve nett­ver­ket kan man dri­ve han­del med van­li­ge va­luta­par (som fra pund til dol­lar). I til­fel­ler hvor det ikke fin­nes et di­rekte­mar­ked, kan Lu­mens fun­ge­re som et mel­lom­ledd.

I lik­het med and­re kryptovalutaer opp­lev­de Lu­mens en sterk pris­vekst i 2017, før den sank be­trak­te­lig i star­ten av 2018. Da det­te ble skre­vet had­de pri­sen sta­bi­li­sert seg, og in­ter­es­sen fra IBM har gjort Stel­lar til et in­ter­es­sant al­ter­na­tiv og et nett­verk som ser ut til å kun­ne over­le­ve.

Kla­rer de å gjen­ta pris­veks­ten, kan Stel­lar Lu­mens bli en va­lu­ta å reg­ne med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.