Hva skjer når alle Bit­coins er ut­vun­net?

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Knapp­het er et vik­tig as­pekt ved kryptovalutaer, og sys­te­me­ne er byg­get for å lage et be­stemt an­tall myn­ter. Bitcoin er for ek­sem­pel be­gren­set til 21 mil­lio­ner myn­ter to­talt. Så hva skjer når den gren­sen er nådd? Vil net­ter­ver­ket kol­lap­se og pri­sen gå rett til bunns? Vi ser nær­me­re på hvor­dan frem­ti­den kan bli se­en­de ut.

Fær­re ut­vin­ne­re

I prak­sis kom­mer det til å ta vel­dig lang tid å nå gren­sen på 21 mil­lio­ner Bitcoin. År­sa­ken til det, er at sys­te­met auto­ma­tisk hal­ve­rer stør­rel­sen på be­løn­nin­ge­ne som ut­be­ta­les til ut­vin­ner­ne om­trent hvert fjer­de år. Så len­ge nett­ver­ket opp­rett­hol­des på sam­me måte som i dag, be­tyr det at den sist Bitcoin-myn­ten vil ut­vin­nes rundt 2140.

Da­gens Bitcoin-ut­vin­ne­re får som kjent be­løn­ning i myn­ter når de la­ger nye blok­ker, og med da­gens pris­nivå på Bitcoin gir det­te et ri­me­lig godt ut­byt­te som gjør det at­trak­tivt å bru­ke sto­re sum­mer på spe­sia­li­sert ma­skin­vare.

Etter hvert som be­løn­nin­ge­ne blir mind­re og over­sti­ges av ut­gif­te­ne til ma­skin­vare og strøm, er det sann­syn­lig at man­ge ut­vin­ne­re vil fal­le fra. Det­te be­tyr tro­lig at fær­re, men mer kon­sen­trer­te grup­per av ut­vin­ne­re, får en stør­re an­del av gjen­væ­ren­de Bit­coins. Sam­ti­dig er det verdt å hus­ke på at fær­re ut­vin­ne­re be­tyr stør­re be­løn­nin­ger på hver, så det blir et selv­ba­lan­se­ren­de sys­tem.

Når Bitcoin først mø­ter gren­sen, vil det ikke bli pro­du­sert fle­re myn­ter med mind­re man end­rer al­go­rit­men. Det­te er dog lite sann­syn­lig, og med god grunn.

Det av­gren­se­de an­tal­let er nett­opp det som gjør Bitcoin og and­re kryp­tu­va­lu­ta­er så ver­di­ful­le. Be­gren­set for­sy­ning be­tyr som kjent at ver­di­en på en res­surs øker.

Pro­ble­met er at sys­te­met tren­ger ut­vin­ne­re som au­ten­ti­se­rer trans­ak­sjo­ne­ne – in­gen ut­vin­ne­re be­tyr in­tet nett­verk, som igjen be­tyr at Bitcoin får null ver­di. Men hvem gid­der å dri­ve med ut­vin­ning, når de ikke blir be­løn­net for det?

Trans­ak­sjons­ge­by­rer

Etter hvert som be­løn­nin­ge­ne syn­ker og til slutt for­svin­ner, vil for­hå­pent­lig­vis trans­ak­sjons­ge­by­rer være be­løn­ning nok for å dri­ve med ut­vin­ning. Ut­ford­rin­gen blir å ut­vin­ne ef­fek­tivt nok til å sit­te igjen med et over­skudd, når trans­ak­sjons­ge­by­re­ne står for det mes­te av inn­tek­te­ne.

Med da­gens pris­nivå på strøm og ma­skin­vare er det­te vans­ke­lig, men i takt med at tek­no­lo­gi­en blir mer ef­fek­tiv og strøm­gjer­rig er det sann­syn­lig at langt mer ef­fek­ti­ve og lønn­som­me ut­vin­ne­re vil duk­ke opp. I til­legg er det mu­lig å øke ge­by­re­ne sys­te­met tar for trans­ak­sjo­ner.

Bitcoin står alt­så oven­for en del ut­ford­rin­ger på lang sikt, men det fin­nes løs­nin­ger. Der­med er nok slut­ten på Bitcoin langt unna, og det er høyst usann­syn­lig at noen av oss som le­ver i dag vil være i live når den sis­te Bit­coi­nen ut­vin­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.