DØ­DE­LIG TRE­KANT

Da ven­nen til Tho­mas Mont­gome­ry’ lur­te til seg nett­da­ten hans, kok­te ra­se­ri­et hans over

Blodig Begjær - - Innhold - AV: TANITA MATTHEWS

En kort, sking­ren­de lyd in­di­ker­te at hun had­de svart. Mens han les­te hvert dei­li­ge ord på skjer­men, ble ma­ski­nist Tho­mas Mont­gome­ry mer og mer be­ru­set. I nes­ten to år had­de den hard­tar­bei­den­de to­barns­fa­ren delt hem­me­li­ge mel­din­ger med nett-kjæ­res­ten sin.

Han po­ser­te som sitt yng­re jeg, ma­rine­sol­da­ten, og had­de chat­tet med ‘Tal­hot­blond­big50’, en kvin­ne han trod­de var en 18 år gam­mel high school- elev fra West Vir­gi­nia ved navn Jes­si. Nå etter fle­re må­ne­der med pi­kan­te mel­din­ger ble de for­lo­vet. Men ukjent for begge, var in­gen av dem ak­ku­rat den de ga seg ut for. Da Montgomerys løg­ner ble av­slørt be­gyn­te bå­de det vir­tu­el­le og det vir­ke­li­ge li­vet hans å fal­le fra hver­and­re.

Li­ke­vel fort­sat­te for­hol­det mel­lom dem til en kol­le­ga av Mont­gome­ry blan­det seg inn og stjal nett­da­ten fra ham. Ra­sen­de byt­tet Mont­gome­ry iden­ti­tet igjen og ble en kald­blo­dig mor­der. Hand­lin­ge­ne hans for å vin­ne hjer­tet til cy­ber­kjæ­res­ten sin sjok­ker­te en na­sjon da krop­pen til ri­va­len ble fun­net på en fre­de­lig par­ke­rings­plass og ‘Jes­si’ ble av­slørt som fake.

Speil, speil

Mont­gome­ry var en verk­tøy­ma­ker fra ar­bei­der­klas­sen som bod­de i en for­stad nær Buf­fa­lo, New York, og had­de gif­tet seg med sin kone Cin­dy i 1989. Nå i 40-åre­ne, had­de han to unge døt­re og had­de en lang kar­rie­re bak seg i Dy­na­bra­de Cor­po­ra­tion i små­byen Cla­ren­ce, 30 kilo­me­ter unna hjem­met i Cheek­towaga. Han nær­met seg raskt 50 års­da­gen sin i 2005, hå­ret ble tyn­ne­re og sy­net hans dår­li­ge­re, så han var av­hen­gig av sine tyn­ne, ståtrå­d­inn­fat­te­de bril­ler. Fy­sik­ken hans had­de en gang vært spen­stig, mus­ku­løs og de­fi­nert, nå var den slitt og vis­te tegn på ald­ring. Inni ham var det noe som eg­get ham til å bry­te den hver­dags­li­ge ru­ti­nen li­vet had­de blitt og som bare ble av­brutt av po­ker­kvel­de­ne med gut­ta.

I mai 2005 log­get Mont­gome­ry inn på en spill­side som het Pogo, på ut­kikk etter å spil­le noen slag kort og chat­te med kom­pi­ser. Da en spil­ler med sig­na­tu­ren ‘Tal­hot­blond­big50’ star­tet en chat med ham og pre­sen­ter­te seg som Jes­si, en 18 år gam­mel high school- elev som bod­de noen ti­mer unna, ble Mont­gome­ry truk­ket inn i et spill som end­te med mord. I føl­ge løg­ne­ne den 47 år gam­le man­nen for­tal­te til in­ter­nett-kjæ­res­ten

sin, var han en ung og blen­den­de ma­rine­sol­dat som nett­opp had­de blitt sta­sjo­nert i Af­gha­ni­stan og og nå sur­fet på spille­si­der un­der nav­net ‘ma­rine­sni­per1000’ for å slip­pe unna pres­set fra krigs­are­na­en. Han lot være å nev­ne at han var gift, far til to og tas­tet i vei hjem­me hos fa­mi­li­en.

Uten at han viss­te det, var hel­ler ikke den nye nett­da­ten hans den hun utga seg for. ‘Jes­si’ unn­lot å nev­ne at hun fak­tisk var en mid­del­ald­ren­de, gift kvin­ne som het Ma­ry Shie­ler, som had­de be­gynt å lure til seg opp­merk­som­het fra fle­re menn på net­tet ved å bru­ke ten­årings­dat­te­rens pri­vat­bil­der. Snart ble mel­dig­ne­ne mel­lom Jes­si og ma­rine­sol­da­ten mer in­ten­se: Jes­si for­tal­te den mo­di­ge unge sol­da­ten at hun els­ket ham, og han sa det sam­me til­ba­ke. Sek­su­elt frust­rert av av­stan­den og ero­tisk opp­his­set av falsk­ne­ri­et ut­tryk­te mel­din­ge­ne de­res begjær etter in­ti­mi­tet. Den unge kvin­nen vil­le sen­de sol­da­ten en gave og da den ble sendt til adres­sen hans pak­ket Mont­gome­ry ut bil­der av den strå­len­de unge elskerinnen sin, hunde­hals­bånd og un­der­tøy hun had­de sendt som en vo­vet gest.

Pa­ret løf­tet for­hol­det et hakk opp og be­gyn­te å snak­ke sam­men på te­le­fon, selv om de frem­de­les mest kom­mu­ni­ser­te on­line, med epost og i chatte­rom.

Do­pet kjær­lig­het

Mont­gome­ry inn­røm­met se­ne­re at for­hol­det var “som dop” for ham og at han ikke kun­ne stop­pe fø­lel­se­ne for kvin­nen som fikk ham til å føle seg som en ten­åring igjen. Han frid­de til hen­ne i ju­len, om­trent åtte må­ne­der etter at de had­de be­gynt å chat­te. Som så ofte med sli­ke for­hold, opp­da­get kona til Mont­gome­ry at han holdt på med noe. Nes­ten et år etter at for­hol­det be­gyn­te bruk­te en av døt­re­ne hans fa­rens data­ma­skin da en mel­ding fra Jes­si duk­ket opp. Den uskyl­di­ge unge dat­te­ren vis­te den til mo­ren, som i sin tur opp­da­get en svær sam­ling brev, bil­der og ga­ver fra elskerinnen, blant an­net et par røde tru­ser. Det var av­skye­lig å opp­da­ge at ekte­man­nen ikke bare var utro, men at han flør­tet med og nær­mest ma­ni­pu­ler­te en skole­jen­te som så vidt var over lav­al­de­ren.

Hun kon­fron­ter­te ham og prøv­de å stan­se for­hol­det ved å sen­de et brev til Jes­si for å av­slø­re den ekte iden­ti­te­ten til man­nen hun had­de skjen­ket fø­lel­se­ne sine til i må­neds­vis. Ved si­den av bre­vet ved­la hun et fa­mi­lie­bil­de. “Som du ser, er ikke Tom 18,” skrev hun. “Han er gift og far til to. Han er 47 år og jeg er kona hans.” I bre­vet til den hun trod­de var en 18-åring man­nen hen­nes had­de blitt for­els­ket i, skrev hun: “Du har ty­de­lig­vis blitt lurt.”

Ra­sen­de over at lu­rin­gen had­de blitt lurt, be­gyn­te Jes­si - det vil si Shie­ler – å teks­te Mont­gome­ry ra­sen­de mel­din­ger og brøt for­hol­det de­res. Hun søk­te opp en venn og kol­le­ga av Mont­gome­ry på Pogo og som hevn be­gyn­te hun å flør­te med ham, Bri­an Bar­rett, iste­den. Bri­an var en “stil­le og be­skje­den” 22-år gam­mel idretts­mann i sine bes­te år som vil­le bli læ­rer i in­du­stri­de­sign. Job­ben hans på fab­rik­ken der Mont­gome­ry ar­bei­det var en del av pla­nen for å be­ta­le for stu­di­er ved Buf­fa­lo Sta­te Col­le­ge. I mot­set­ning til Shie­ler og Mont­gome­ry var

nett­per­son­lig­he­ten hans helt åpen. Han had­de ikke noe be­hov for å end­re per­son­lig­het i den vir­tu­el­le ver­den som kol­le­ga­en og den nye ven­nen had­de hav­net i, og bruk­te bare nav­net ‘Be­ef­ca­ke1572’.

På job­ben gjor­de ikke Bri­an og Mont­gome­ry noen hem­me­lig­het av sam­ta­le­ne sine med ‘Tal­hot­blond­big50’ og and­re kol­le­ger mer­ket at en viss ri­va­li­se­ring ut­vik­let seg. Mont­gome­ry ble frust­rert av at Bri­an og Shie­ler ut­vik­let er for­hold in­nen­for de vir­tu­el­le veg­ge­ne i chatte­rom han en gang had­de brukt til å fri til hen­ne. Ra­se­ri­et mot dem begge ko­ket over da pa­ret ou­tet ham som et ‘rov­dyr’ on­line og på job­ben. Shie­ler ga Bri­an til­gang på pass­or­de­ne sine så han kun­ne erte den tid­li­ge­re els­ke­ren fra hen­nes kon­to.

Hel­lig vre­de

Selv om Shie­ler var opp­rørt over at Mont­gome­ry had­de løy­et til hen­ne, chat­tet pa­ret frem­de­les. På hyk­lersk vis kri­ti­ser­te hun Mont­gome­ry for å lyve for hen­ne, men snud­de raskt for å erte ham med at hun frem­de­les had­de lyst på nett-ka­rak­te­ren hans: “Jeg bren­ner etter å være sam­men med Tommy,” sa hun. Bar­ba­ra Schro­e­der, som la­get en do­ku­men­tar i 2009 som dyk­ket ned i det bi­sa­re for­hol­det, be­skrev til media at Mont­gome­ry føl­te at han had­de vun­net i lot­to: “Han ble ak­sep­tert som 47 år, og li­ke­vel had­de den­ne sexy unge jen­ta lyst på ham,” sa hun. Mont­gome­ry in­sis­te­re se­ne­re på at in­gen­ting sek­su­elt ble om­talt etter at hun skjøn­te hvor gam­mel han var, sms’ene mel­lom dem vi­ser det mot­sat­te.

Men for­hol­det falt fra hver­and­re nok en gang da Shie­ler vend­te opp­merk­som­he­ten mot Bri­an igjen. Ver­re ble det i sep­tem­ber da Bri­an av­slør­te at sjek­kin­gen og flør­tin­gen hans had­de ført til en in­vi­ta­sjon til å mø­tes an­sikt til an­sikt. Mont­gome­ry ras­te. “Bri­an skal be­ta­le med blod,” chat­tet Mont­gome­ry til Shie­ler på et tids­punkt. Han sa også til kol­le­ge­ne at han ikke vil­le “la pa­tron­hyl­se­ne lig­ge igjen hvis han skul­le dre­pe noen” med et nifst for­var­sel om det som skul­le kom­me.

Fre­dag 15 sep­tem­ber var en varm og mild kveld da Brain gikk fra verk­tøy­fab­rik­ken og sat­te seg i

bi­len 22. over nye hvor­dan når han Der ro­man­se. hvor på holdt han fir­ma­ets det glatt lan­ge, satt Han hen­ne og i tom­me bi­len venn­lig prøv­de blon­de i ar­me­ne re­flek­ter­te par­ke­rings­plass han kan­skje hå­ret sine. vil­le hen­nes å Bri­an for­fø­re Kan­skje fore­stil­le vil­le kan­skje rundt sin vå­get luk­te seg kl han i dype å drøm­me tan­ker og om kjen­te frem­ti­den på sine de­res. fø­lel­ser Der for han Jes­si, satt var han lyk­ke­lig uvi­ten­de om at bare noen me­ter unna var ri­va­len Mont­gome­ry, ut­kledd med ka­mu­fla­sje­drakt, finn­lands­het­te og væp­net med en mil­li­tær­rif­le. Tre skudd gjal­let og Bri­an falt sam­men i fø­rer­se­tet.

Da po­li­ti­et fant krop­pen hans to da­ger se­ne­re, var det klart fra starten av at Bri­an had­de vært et be­visst mål for mor­de­ren. Han var skutt tre gan­ger i hal­sen og venst­re arm, mor­de­ren had­de hen­ret­tet ham på kort hold med et 30mm vå­pen. Den som had­de drept ham had­de ven­tet på det ret­te øye­blik­ket da den unge man­nen gikk fra job­ben. Da et­ter­fors­ker­ne sjek­ket de po­ten­si­el­le fien­de­ne hans, ble de klar over den øken­de ri­va­li­se­rin­gen mel­lom of­fe­ret og Mont­gome­ry. De opp­søk­te hjem­met til Jes­si for å for­sik­re seg om at ikke også hun had­de blitt of­fer for de­res ho­ved­mis­tenk­te - bare for å opp­da­ge hen­nes ekte iden­ti­tet. Den 27 no­vem­ber ar­res­ter­te og sik­tet po­li­ti­et Mont­gome­ry for dra­pet på Bri­an. Han er­klær­te seg skyl­dig og fikk 20 år i feng­sel for for­sett­lig drap. Montgomerys kone søk­te nes­ten øye­blik­ke­lig om skils­mis­se. Selv om hand­lin­ge­ne hen­nes var umo­rals­ke, ble det ikke noe retts­li­ge kon­se­kven­ser for Shie­lers løg­ner som re­sul­ter­te i at Bri­an ble drept. Men den gif­te mo­rens svike­ful­le hand­lin­ger gikk ikke ube­mer­ket han. Man­nen skil­te seg fra hen­ne da han fikk vite hva hun had­de gjort, og dat­te­ren, som ikke var klar over hva mo­ren gjor­de med pri­vat­bil­de­ne hen­nes, brøt med hen­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.