AMORS DØ­DE­LI­GE PI­LER

Uten­for ba­nen spil­te den gif­te fot­ball­sjer­nen Ste­ve Mcnair en mer dre­pen­de kamp

Blodig Begjær - - Innhold - AV: TANITA MATTHEWS

For fa­mi­li­en til den 36 år gam­le tid­li­ge­re Nfl-spil­le­ren Ste­ve Mcnair og 20 år gam­le Sa­hel “Jen­ni” Ka­ze­mi, er det som skul­le vært en fei­ring i den førs­te uken av juli far­get av blod, drap og en se­rie ube­svar­te spørs­mål om hva som før­te til at li­ke­ne de­res ble fun­net i Mcnairs sen­trums­lei­lig­het i Ten­nes­see om mor­ge­nen 4. juli 2009. Po­li­ti­et tror at Ka­ze­mi, som var ned­syl­tet i gjeld, had­de en dom for kjø­ring i narko­rus, og viss­te om at hun bare var nok et le­ke­tøy for sin gif­te els­ker, opp­lev­de en dø­de­lig re­ak­sjon i sin­net. Fa­mi­li­en til Ka­ze­mi tror ikke på at hun kun­ne ha skutt og drept man­nen hun var hode­stups for­els­ket i før hun vend­te våpenet mot seg selv. Men Nashvil­le-po­li­ti­et er over­be­vist om at det­te var et pa­sjons­drap som etterlot et barn uten far, en kone uten ekte­mann og ven­ner og slekt­nin­ger av de døde med en mil­lion spørs­mål. De tror Ka­ze­mi var en mor­der som vil­le ha alt hun be­gjær­te, uan­sett pris.

be­skje­den start

Ste­ve Mcnair ble født på Va­len­tins­da­gen i 1973. han var en av fem brød­re som voks­te opp i en hyt­te med blikk­tak i Mount Oli­ve, Mississippi. Den ens­li­ge mo­ren de­res gjor­de det hun kun­ne for å sik­re at bar­na fikk mu­lig­he­ter som kun­ne gi dem en ly­sen­de frem­tid. På sko­len ga ble Mcnair kalt ‘Air Mcnair’ på grunn av sitt ly­sen­de ta­lent, og ame­ri­kansk fotball ble hans sport. I 1995 til­bød Hous­ton Oi­lers Mcnair en livs­end­ren­de sju­års kon­trakt som ga ham 28 mil­lio­ner dol­lar. Bare to år se­ne­re gif­tet han seg med col­le­ge-kjæ­res­ten Mechel­le.

Han var en ge­ne­røs mann og byg­de et hus til mo­ren sin i Mount Oli­ve, på den ny­an­lag­te ‘Air Mcnair Road’. Han ga også mil­lio­ner av dol­lar til fot­ballei­re for lo­ka­le barn i hjem­byen. Be­røm­mel­sen hans nåd­de top­pen i 2000 da han var quar­ter­back for Ten­nes­see Ti­tans i Su­per­bowl. Da han døde, etter to se­son­ger med Balti­more Ra­vens, var Mcnair rik, be­rømt og ‘pen­sjo­nist’ i sin bes­te al­der. Uten idret­ten had­de han hatt nok av tid til dis­trak­sjo­ner og syn­der.

På tross av sta­tu­sen som bra kar, ble det etter hans død klart at Mcnair had­de en svak­het som alle viss­te om. I til­legg til de to søn­ne­ne – Ty­ler og Tren­ton – som han had­de med kona si, had­de Mcnair to and­re søn­ner med kvin­ner han had­de hatt et for­hold til. Folk på byen så ofte Mcnair med and­re kvin­ner som ikke var kona hans. I de­sem­ber 2008, på en tur til Opry Mills Mall i Nashvil­le, spis­te Mcnair mid­dag på bor­del­let Da­ve and Bus­ter's. Der møt­te han den 19 år gam­le ser­vi­tø­ren Ka­ze­mi.

Ka­ze­mi had­de al­le­re­de som barn er­fart mye smer­te og tap. Hun var født i Te­he­ran i Iran, og var bare ni år gam­mel da mo­ren hen­nes ble drept av en inn­tren­ger da Ka­ze­mi lek­te hjem­me hos sin eld­re søs­ter. Da de inn­så at of­fe­ret og fa­mi­li­en hen­nes ikke var mus­li­mer, men med­lem­mer av den sterkt dis­kri­mi­ner­te Ba­ha’i- sek­ten, nek­tet po­li­ti­et å bi­dra til å fin­ne mor­de­ren. Ka­ze­mi flyt­tet til Tyr­kia noen år før hun slo seg ned i Florida som iransk flykt­ning, sam­men med søs­te­ren.

PÅ TROSS AV STA­TU­SEN SOM EN BRA KAR, BLE DET KLART ETTER HANS DØD AT MCNAIR HAD­DE EN SVAK­HET SOM ALLE VISS­TE OM.

Som 13 år gam­mel ut­len­ding og prak­tisk talt for­eldre­løs, måt­te hun kjapt til­pas­se seg til li­vet i USA. Som ung vok­sen for­lot hun Jack­son­vil­le med sin førs­te kjæ­res­te og flyt­tet til Nashvil­le da hun var 16, men, som med de fles­te unge for­hold, var­te det ikke. På Da­ve and Bus­ter's var Ka­ze­mi kjent som ‘Jen­ni’. Hun els­ket spøk og lat­ter og ble et po­pu­lært med­lem av sta­ben, som ofte ser­ver­te ved bor­de­ne og noen gan­ger var hel­dig nok til å ser­ve­re lo­ka­le kjen­di­ser og idretts­menn.

En Bit­ter Pil­le å Svel­ge

En dag var det Ka­zems tur til å ser­ve­re Mcnairs bord, og i føl­ge kol­le­ge­ne hen­nes var det kjær­lig­het ved førs­te blikk. Etter få må­ne­der var pa­ret uat­skil­le­li­ge, og Ste­ve Mcnair, 16 år eld­re enn Ka­ze­mi, var ofte å se i den nye kjæ­res­tens lei­lig­het, som hun del­te med en nær venn. I føl­ge romkameraten hen­nes, Emi­ly And­rews, viss­te Ka­ze­mi at Mcnair var gift, men trod­de på den ti­den at han vat i ferd med å skil­le seg fra kona. I mai 2009 be­gyn­te ven­ne­ne å bli be­kym­ret for at hun ble for av­hen­gig av Mcnair.

Si­den de møt­tes fi­re må­ne­der tid­li­ge­re

had­de Mcnair tatt med seg Ka­ze­mi på luk­sus­fe­rier til ste­der som Las Ve­gas, Key West og Ha­waii. Til 20-års da­gen hen­nes den må­ne­den kjøp­te han en svart Ca­dil­lac Es­cala­de på av­be­ta­ling. Ka­ze­mi in­sis­ter­te på at hun vil­le be­ta­le de må­ned­li­ge av­dra­ge­ne, men Mcnair kjøp­te bi­len i beg­ges navn. Ven­ne­ne hen­nes så at hun falt hode­stups for ham, og at Mcnair, uan­sett hvor ge­ne­røs han var, be­gyn­te å ut­nyt­te den unge jen­tas fø­lel­ser.

Da juni kom, opp­da­get Ka­ze­mi at Mcnair ikke var sam­men med hen­ne så mye som før, og hun føl­te at han gled ut av hen­de­ne hen­nes. Hun var for­els­ket og de­spe­rat etter å be­hol­de Mcnair, og det var et knu­sen­de slag da hun sak­te inn­så at hun ikke var den enes­te elskerinnen i Mcnairs liv og at noen skils­mis­se fra kona ikke lot til å lig­ge i kor­te­ne li­ke­vel. Hun prøv­de å da­te and­re menn, men kom all­tid til­ba­ke til Mcnair – han var et dop hun gans­ke en­kelt ikke klar­te seg uten.

Ka­ze­mi gjor­de en sjok­ke­ren­de opp­da­gel­se i juni, da hun fikk øye på en an­nen kvin­ne på vei ut av Ste­ve Mcnairs lei­lig­het i sen­trum, der de til­brak­te mye tid sam­men. Etter dra­pet ble det kjent at Mcnair og den nye kjæ­res­ten had­de vært sam­men en må­ned på det­te tids­punk­tet, etter at de møt­tes i mai. På ba­det i Mcnairs selv­ei­er på hjør­net av Second Ave­nue South og Lea Ave­nue, fant Ka­ze­mi kvinne­pro­duk­ter som til­hør­te den nye elskerinnen.

2. juli ble Ka­ze­mi stop­pet av po­li­ti­et i Nashvil­le mens hun kjør­te med en be­ru­set Mcnair i pas­sa­sjer­se­tet. Po­li­ti­et vil­le at hun skul­le ta en alko­test, men hun inn­røm­te uopp­ford­ret at hun had­de røy­ket mari­hua­na. Po­li­ti­et ar­res­ter­te hen­ne og sat­te hen­ne i bak­se­tet i po­liti­bi­len for å kjø­re hen­ne til sta­sjo­nen. Hun var selv­sagt skremt av si­tua­sjo­nen og spur­te etter Mcnair, men proff­spil­le­ren had­de dratt al­le­re­de, sne­ket seg unna i en taxi og latt Ka­ze­mi være igjen ale­ne. Han kau­sjo­ner­te for hen­ne se­ne­re og fulg­te hen­ne hjem.

Hjem­me had­de lei­lig­he­ten blitt en på­min­nel­se om all gjel­den som tår­net seg opp; romkameraten had­de nett­opp flyt­tet ut og Ka­ze­mi måt­te fin­ne 1000 dol­ler i må­ne­den i leie og der­til be­ta­le av­drag på SUV’EN. I føl­ge Emi­ly And­rews, som snak­ket med Nbc-re­por­ter Les­ter Holt etter mor­det, blås­te Ka­ze­mi av fylle­kjø­rin­gen. “Hvis hun var opp­rørt, så skjul­te hun det,” sa Emi­ly.

sann­het og sorg

Da­gen etter ar­resta­sjo­nen og da­gen før sky­tin­gen, vi­ser en se­rie sms-er fra Ka­ze­mi til Mcnair at stres­set på­vir­ket hen­ne: "Baby, jeg tror jeg har et sam­men­brudd, jeg er så stres­sa.” In­tet svar fra Mcnair, og i en ny sms sju mi­nut­ter se­ne­re ber hun ham om å låne hen­ne 2000 dol­lar. Frem­de­les ikke noe svar, og ni mi­nut­ter se­ne­re ber hun igjen om hjelp. Den­ne gan­gen sva­rer han: “Alt kom­mer til å gå bra. Jeg er her hvis du tren­ger meg.”

I føl­ge po­li­ti­et møt­te Ka­ze­mi den for­mid­da­gen straffe­døm­te Adri­an Gil­liam, som var til­ba­ke i Nashvil­les ga­ter etter å ha sit­tet in­ne for for­sett­lig drap og rans­for­søk. Ka­ze­mi ga Gil­liam 100 dol­lar for en ni mm-pis­tol. Sam­me kveld var hun på job­ben og stemp­let ut kl 22.07. Kl 10.45 sms-et Ka­ze­mi til Mcnair: “Jeg drar til deg om noen mi­nut­ter.” Han svar­te at han var hjem­me og la bar­na. En mel­ding fra Mcnair til kjæ­res­ten kl 12.38 sier: “På vei.”

Da han åp­net dø­ren til Mcnairs hus på for­mid­da­gen 4. juli, ble Mcnairs venn Way­ne Ne­eley møtt av et syn han ald­ri vil glem­me. På so­fa­en opp­da­get han Mcnair, skutt i ho­det og to gan­ger i brys­tet. Li­ket til Ka­ze­mi lå på gul­vet med ett en­kelt kule­hull i ho­det og pis­to­len un­der seg. Et­ter­fors­ker­ne fant spor av krutt på den venst­re hån­den hen­nes og en av­slø­ren­de sms til Mcnair en av de førs­te da­ge­ne i juli: “Snart får jeg he­le deg.”

Etter om­fat­ten­de etter­forsk­ning of­fent­lig­gjor­de po­li­ti­et sin teori om at Ka­ze­mi had­de skutt Mcnair mens han sov på so­fa­en, før hun av­fyr­te to skudd til på nært hold. Da han var død sat­te hun seg ved si­den av ham på so­fa­en og drep­te seg selv, slik at hun skul­le fal­le i fan­get på ham. Etter skud­det gled krop­pen ned på gul­vet, og av­slut­tet det de sa var en umu­lig frem­tid uten Mcnair.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.