SAGT DI­REK­TE TIL NICK BROOM­FIELDS KA­ME­RA ETTER TI ÅR I DØDSCELLE

Blodig Begjær - - Aileen Wuornos -

En be­tro­el­se og ag­gres­siv opp­tre­den for å pro­vo­se­re feng­sels­le­del­sen til å un­der­teg­ne hen­ret­tel­ses­ord­ren. Wuornos er fort­satt det knur­ren­de, fre­sen­de uhyret som skild­res i ny­hets­inn­slag og avis­over­skrif­ter. Hun kjef­ter og smel­ler slik ver­den ven­ter av hen­ne, og hun an­ty­der at et hvil­ket som helst døds­fall vil til­freds­stil­le hen­ne, uan­sett hvem det ram­mer. Sann­he­ten er at­skil­lig sør­ge­li­ge­re ...

«Jeg vil inn i det jæv­la kam­me­ret i mor­gen og kom­me vekk ... hen­ret­tel­sen min er satt på vent ... og de ut­ford­rer meg rett og slett til å dre­pe igjen ... hvis dere klus­ser mer med hen­ret­tel­sen nå, jæv­la das­ser, da skal blo­det fly­te!»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.