DØDSSTUP

Blodig Begjær - - Stupforelsket -

En vi­deo som ble vist for jury­en vis­te at en se­rie feil­hen­del­ser un­der Van Dorens sis­te hopp re­sul­ter­te i hen­nes død. Mens bak­ken kom nær­me­re så Van Doren at de and­res skjer­mer åp­net seg trygt.

I en høy­de av ca 1000 me­ter så hun opp på den hvi­te fall­skjer­men som hang over hen­ne, men for­ble luk­ket. Hun så ned og opp igjen mens hun ven­tet på at skjer­men skul­le løse seg ut. Hun dro i bel­tet, men in­gen­ting skjed­de. I ret­ten stop­pet vi­deo­en der – jury­en ble spart for de sis­te pa­nikk­slag­ne se­kun­de­ne før Van Doren kra­sjet i bak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.