BARE MEG OG PAP­PA

Blodig Begjær - - Stupforelsket -

Psy­ko­lo­ger som eva­lu­er­te Clottemans hev­det at hun vis­te tegn på et Electra-kom­pleks. Den­ne psy­kosek­su­el­le til­stan­den, be­skre­vet av Carl Jung i 1913, er det fe­mi­ni­ne mot­styk­ket til Ødi­pus- kom­plek­set (en manns begjær etter å ele­mi­ne­re fa­ren for å ta hans plass).

Clottemans, som var om­trent 20 år yng­re enn bå­de Van Doren og So­mers, be­skrev for­hol­det til pa­ret for psy­ko­lo­gen. For dem låt det som et mor/ far for­hold. Si­den Clottemans had­de mis­tet fa­ren i ung al­der ble for­hol­det til So­mers an­sett som svært sek­su­elt og av­hen­gig. Da det ble klart at Van Doren kom mel­lom hen­ne og So­mers’ kjær­lig­het, så hun ikke noe an­net valg enn å bli kvitt hen­ne.

Kom­plek­set er hen­tet fra gresk my­to­lo­gi og er in­spi­rert av his­to­ri­en om prin­ses­se Electra, som drep­te mo­ren sin som hevn for at hun drep­te fa­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.