MORALSK STØT­TE

Blodig Begjær - - Den Formådde Astronauten -

En av Nowaks kol­le­ger, Ja­mes Hooper, stil­te opp for å vit­ne om Nowaks ka­rak­ter, og sa at hun var ak­ku­rat den ty­pen an­satt han øns­ket å job­be med: “Helt udis­ku­ta­belt ... hun er ab­so­lutt til­freds­stil­len­de og an­sten­dig.” And­re had­de mer vi­ten­ska­pe­li­ge, og pa­ra­dok­salt nok mer for­stå­el­ses­ful­le per­spek­ti­ver på fø­lel­se­ne i sa­ken. Nasa-ast­ro­nau­ter stil­ler seg i en trykko­ker av kre­ven­de fy­sisk og men­tal tre­ning i til­legg til kon­stant media­opp­merk­som­het, og Nowaks egen ut­dan­nel­se fore­gikk rett etter ka­ta­stro­fen med rom­fer­gen Co­lom­bia i 2003, der he­le mann­ska­pet døde – in­klu­dert en god venn av hen­ne. “Jeg tror at det stres­set hun var un­der,” sa Dr. Paul Sie­gel, psy­ko­log og pro­fes­sor ved Su­ny-purchase, “med å være en slags su­per­mam­ma for tre barn sam­ti­dig og for­be­re­de seg på en rom­ferd som pub­li­kum fulg­te vel­dig nøye etter Co­lum­bia­tra­ge­di­en, må ha vært vel­dig stort.”

PRES­SEN FRYDET SEG NA­TUR­LIG­VIS OVER SA­KEN, MEN ALLE VAR IKKE LIKE NÅDELØSE SOM NOEN AV OVERSKRIFTENE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.