TO HIS­TO­RI­ER, EN SAK

Blodig Begjær - - Drapet På Jordan Davis -

RETTS­SA­KEN BLE AV­GJORT BA­SERT PÅ OS­CARS BE­SKRI­VEL­SE AV HEN­DEL­SE­NE DEN NAT­TEN OG AK­TO­RA­TETS MOTFORESTILLINGER

PISTORIUS 1

Os­car hev­det at han og Reeva spis­te mid­dag mel­lom 19.10 og 20. De gikk inn på sove­rom­met og sov­net ca 22. Han lås­te sove­roms­dø­ren og plas­ser­te crick­et­køl­len mel­lom et skap og dø­ren.

2

Os­car for­tal­te ret­ten at han våk­net i de små ti­mer og at Reeva også var vå­ken. Rom­met var varmt og han hus­ket at hun sa:”får du ikke sove, baby?” Os­car nevn­te ikke den­ne eks­tra de­tal­jen tid­li­ge­re.

3

Os­car sto opp for å hen­te vif­te­ne på bal­kon­gen uten­for skyve­døren, og tok dem inn i rom­met. Da han skul­le leg­ge seg igjen hør­te han bade­roms­vin­du­et åpne seg og trod­de noen prøv­de å bry­te seg inn.

4

Pistorius tok opp sin 9mm Pa­ra­bel­lum fra un­der sen­gen og gikk til ba­det i mør­ket. Da han skul­le til å gå inn i gan­gen til ba­det, hev­der han at han hvis­ket til Reeva “Gå ned og ring po­li­ti­et.”

5

Da hun ikke svar­te, be­gyn­te Os­car å skri­ke at hun skul­le rin­ge po­li­ti­et. “Før jeg viss­te or­det av det had­de jeg fyrt av fi­re skudd mot dø­ren ... det ring­te i øre­ne,” sa han i ret­ten. Han fort­satt å skri­ke at Reeva skul­le rin­ge po­li­tet.

6

Os­car gikk til­ba­ke til sove­rom­met og be­gyn­te å snak­ke med Reeva om en inn­tren­ger. Han hev­der at det ring­te i øre­ne på grunn av skud­de­ne. Han la hån­den på sen­gen der Reeva skul­le ha so­vet. “Jeg tror det var der, M’lady, at ... at det gikk opp for meg at det kun­ne vært Reeva som var på ba­det el­ler toa­let­tet.”

AK­TO­RA­TET 1

Ak­to­ra­tet hev­der at Reeva var vå­ken rundt kl. 01 el­ler tid­li­ge­re, som føl­ge av at ob­duskjons­rap­por­tens de­tal­jer om ma­ten som ble fun­net i ma­gen hen­nes, som ble be­skre­vet som en “sup­pe av grøn­ne, oran­sje og røde bi­ter” – grønn­sa­ker.

2

Kl. 01.56 var Es­tel­le van der Mer­we lys­vå­ken. Hun had­de søvn­pro­ble­mer. Es­tel­le er­klær­te at hun hør­te en kvin­ne skri­ke, som i en kran­gel. En time se­ne­re ble hun vek­ket igjen. Den­ne gan­gen av ly­den av skudd.

3

Rett etter kl. 03 ble Michel­le Bur­ger vek­ket av det hun be­skrev som et hjerte­skjæ­ren­de skrik. Det kom fra en kvin­ne. Carl, man­nen hen­nes, hør­te det også. Hjem­met de­res er 177 me­ter fra Os­car Pistorius sitt hus. Fi­re skudd smalt.

4

Pistorius had­de til hen­sikt å dre­pe Reeva da ra­sie­ri­et over­man­net ham. De be­lys­te fle­re mot­set­nin­ger i his­to­ri­en hans. “Din ver­sjon er så usann­syn­lig at in­gen noen­sin­ne vil­le trodd den,” opp­sum­mer­te ak­tor Ger­rie Nel.

Hvi­te sør-afri­ka­ne­re fra en so­sio-øko­no­misk pri­vi­li­gert klas­se har be­gynt å bo i inn­gjer­de­de bo­lig­strøk med tun­ge sik­ker­hets­sys­te­mer og vak­ter he­le døg­net. Selv her so­ver man­ge med vå­pen i nær­he­ten og lu­rer på om de som skal ta vare på dem – vak­te­ne– i hem­me­lig­het plan­leg­ger å rane dem. Re­el­le pro­ble­mer og paranoia har blan­det seg i et land på 38 mil­lio­ner. Over 1.8 mil­lio­ner har vå­pen­li­sens.

Dex­ter Az­zie for­tal­te i en do­ku­men­tar på BBC om den gan­gen hans venn Pistorius sov­net på so­fa­en mens han så en krigs­film. Da han våk­net til ly­den av skudd, fløy Os­car opp og løp ut av rom­met. En an­nen gang, da Os­car sov over i Az­zies hus, rea­ger­te han på et høyt smell med å gri­pe sin 9mm og løpe til ven­nen.

12. no­vem­ber 2012 twe­etet Pistorius: “In­gen­ting som å kom­me hjem og høre vaske­ma­ski­nen gå og tro det er en inn­tren­ger og så gå inn i full kamp­mo­dus i lin­tøy­ska­pet.“

HAN SKJØT FOR Å DRE­PE PISTORIUS VIR­KET OFTE LETTSKREMT OG HAD­DE SNAK­KET OM SIN FRYKT FOR INN­TREN­GE­RE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.