DØ­DE­LI­GE ARBEIDSDAGER

MAS­SA­KREN I ED­MOND VAR VER­KEN DEN FØRS­TE EL­LER SIS­TE MASSESKYTINGEN PÅ AR­BEIDS­PLAS­SER I USA.

Blodig Begjær - - Postgalskap -

SAN YSIDRO, CA­LI­FOR­NIA 18. juli 1984

Den ar­beids­le­di­ge sik­ker­hets­vak­ten Ja­mes Oli­ver Hu­ber­ty, 41, drep­te 21 an­sat­te og kun­der, også barn, i et ra­sen­de an­grep på en lo­kal res­tau­rant. Hu­ber­ty ble skutt av en skarp­skyt­ter fra po­li­tet som lå på ta­ket av et postkontor i nær­he­ten.

HONOLULU, HA­WAII 2. no­vem­ber 1999

Den 40 år gam­le kopi­ma­skin­re­pa­ra­tø­en By­ran Uy­e­su­gi gikk inn på job­ben i Xerox og drep­te sju med en Glock pis­tol. I må­ne­de­ne før sky­tin­gen fa­set sel­ska­pet ut den ty­pen kopi­ma­skin Uy­e­su­gi var vant til å re­pa­re­re.

ME­RI­DI­AN, MISSISSIPPI 8. juli 2003

Lock­he­ed Mar­tin Ae­ro­nau­tics­an­sat­te Doug Wil­liams, 48, gikk ber­serk på fab­rik­ken i Mississippi, skjøt og drep­te fem og så­ret ni and­re før han tok sitt eget liv. Fi­re av de døde var svar­te – Wil­liams var en ut­talt ra­sist.

HUNTSVILLE, ALA­BA­MA 12. fe­bru­ar 2010

Amy Bis­hop, ass. pro­fes­sor i nevro­bio­lo­gi ved Uni­ver­sity of Ala­ba­ma skjøt og drep­te tre av kol­le­ge­ne sine på et fa­kul­tets­møte. Bis­hop, 45, var sint for­di hun had­de blitt forbi­gått og kon­trak­ten hen­nes gikk ut. Hun fikk livs­tid i feng­sel, in­gen opp­si­gel­se der ialle­fall.

DEN GAN­GEN DREP­TE EN MANN I NINJALIKNENDE KLÆR EN FOR­RET­NINGS­MANN, VOLD­TOK KONA HANS OG AN­GREP DE UNGE DØT­RE­NE HANS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.