DE SOM SIT­TER IGJEN

Blodig Begjær - - Amanda Knox’ Svik -

De fles­te som har sett Aman­da Knox, har nok lagt mer­ke til at Me­re­diths fa­mi­lie ikke had­de en stem­me i fil­men. Film­ska­per­ne sa at de tok kon­takt med fa­mi­li­en, men fore­spørs­le­ne om in­ter­vju ble av­slått, og de har ikke kom­men­tert fil­men etter at den kom ut.

Da den en­de­li­ge kjen­nel­sen end­te på «ikke skyl­dig», var Kercher-fa­mi­li­en na­tur­lig nok sjok­kert. Avi­sen The Guar­di­an meld­te at Me­re­diths mor Ar­line ut­tal­te. «Jeg er litt over­ras­ket og vel­dig sjok­kert, men det er alt, for øye­blik­ket. De har blitt dømt to gan­ger, så det er litt rart at det skul­le end­re seg nå.» Se­ne­re i 2015 skrev Step­ha­nie Kercher et styk­ke for ma­ga­si­net Cos­mo­po­li­tan om sine opp­le­vel­ser og opp­ford­ret le­ser­ne til å hus­ke Me­re­dith som den hun var. «Det har vært fem opp­ri­ven­de år», skrev hun. «Men det som har vært verst å tak­le, er hvor­dan Mez’ liv­li­ge, mor­som­me, smar­te og hen­giv­ne per­son­lig­het har blitt over­skyg­get av hvor­dan hun døde og kam­pen for rett­fer­dig­het …»

«Når du ser bil­det av hen­ne i avi­sen, må du ikke ten­ke på hen­ne som et tra­gisk of­fer. Tenk på hen­ne som en snar­tenkt jen­te som, hvis du had­de møtt hen­ne, vil­le fått deg til å le i lø­pet av få se­kun­der.»

Aman­da har for­talt om hvor­dan hun og Me­re­dith fort ble ven­ner da de var i Peru­gia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.