PRESSES AV JOKEREN... ...GIR INGEN GARANTIER

AP SKAL GRANSKE SEG SELV... ... MEN JONAS FREDES

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: KIRSTEN KARLSEN kka@dag­bla­det.no TORUN STØBAKK torun.sto­bakk@dag­bla­det.no ARNHILD AASS KRISTIANSEN aak@dag­bla­det.no

Al­le­re­de før de sis­te stem­me­ne i val­get var talt opp, star­tet spe­ku­la­sjo­ne­ne om Ap-le­der Jonas Gahr Stø­re vil over­le­ve som parti­le­der etter ka­ta­stro­fe­re­sul­ta­tet.

Valg­fors­ker Tord Wil­lum­sen er en av dem som tror Stø­re sit­ter utrygt og at et makt­skif­te har ryk­ket na­er­me­re.

Men en rek­ke Ap-top­per Dag­bla­det har snak­ket med, sier noe an­net.

– Ingen le­der­de­batt

Dag­bla­det fikk i går kon­takt med el­le­ve av de nit­ten fyl­kes­le­der­ne i par­ti­et. Ingen åp­ner for le­der­de­batt.

– Jeg har ab­so­lutt full til­lit til ham. Det er det man­ge grun­ner til, men den enk­le er at det har va­ert stor en­tu­si­as­me i hele or­ga­ni­sa­sjo­nen fram til valg­da­gen, sier blant an­net fyl­kes­le­der Jon Rolf Na­ess i Aust-Ag­der Ap.la­det.

Sam­me bud­skap for­mid­ler fyl­kes­le­der­ne i beg­ge trøn­der­fyl­ke­ne, Vest-Ag­der, Oslo, Ro­ga­land, Vest­fold, Øst­fold, og Opp­land.

– Ja, sjøl­sagt har jeg full til­lit til Jonas som le­der, skri­ver fyl­kes­le­der To­re Hage­bak­ken i Opp­land Ap til Dag­bla­det.

– Jeg sy­nes han bur­de fort­set­te, sier fyl­kes­le­der i Vest­fold-Ap Truls Vasvik.

– Kol­lek­tivt an­svar

Også sen­tral­sty­ret slår ring rundt sin parti­le­der. Sen­tral­styre­med­lem­mer Dag­bla­det har snak­ket med, sier at po­li­tikk og stra­te­gi har va­ert godt for­ank­ret i par­ti­et.

By­råds­le­der i Ber­gen og sen­tral­styre­med­lem Ha­rald Schjel­de­rup slår fast at le­der­de­batt er uak­tu­elt.

– Vi tren­ger en de­batt om vårt kol­lek­ti­ve an­svar. Stra­te­gi­en har vi lagt sam­men, og den er dypt for­ank­ret i parti­or­ga­ni­sa­sjo­nen, sier han.

En etter en kom Aps sen­tral­styre­med­lem­mer til krise­mø­tet i parti­kon­to­rets lo­ka­ler i går etter­mid­dag. De ble møtt av et stort presse­korps med sam­me spørs­mål: hva gikk galt? Blir det nå le­der­de­batt i Ap.

Få vil­le før mø­tet peke på en­kelt­år­sa­ker. Men alle var eni­ge om at en opp­ri­ven­de le­der­strid ikke er det par­ti­et tren­ger nå. Og som

by­råds­le­der i Oslo, Raymond Johansen, slår fast: Det er ingen and­re kan­di­da­ter.

– Ikke tema

Parti­le­del­sen Jonas Gahr Stø­re, Trond Gis­ke, Ha­dia Tajik og Kjer­sti Sten­seng står sam­men om stra­te­gi­en, og må dele an­sva­ret for ne­der­la­get.

Gis­ke er den i sen­tral­sty­ret som har hatt et sa­er­lig an­svar for valg­kam­pen, sam­men med valg­kamp­sjef Hal­vard In­ge­brigt­sen. Stø­re sier han fø­ler seg trygg. – Jeg er valgt av Ap lands­møte. Det for­hol­der jeg meg til. Jeg har ikke opp­levd stem­mer som har reist det­te spørs­må­let, sa Jonas Gahr Stø­re på spørs­mål om han fø­ler han sit­ter trygt.

Nest­le­der Ha­dia Tajik slut­ter seg til det­te.

– Det­te var ikke et tema på sen­tral­styre­mø­tet.

– Jonas den beste

– En le­der­de­batt er helt unød­ven­dig. Vi be­gyn­ner ikke der. Jonas er den beste lederen vi kan ha. Det er po­li­tik­ken vår som ikke nådde fram. Vel­ger­ne har all­tid rett, ikke man­ge nok som stem­te på oss, sier by­råds­le­der i Oslo, Raymond Johansen.

– Si­tua­sjo­nen er slik at vi ikke grei­de å vin­ne det­te val­get. Frp sit­ter fort­satt i re­gje­ring, Er­na Sol­berg sit­ter som stats­mi­nis­ter, og det var det vi skul­le gjø­re noe med. Det klar­te vi ikke. Vi må nå ven­de alle stei­ner. Det er po­li­tik­ken, stra­te­gi­en og sa­ke­ne.

– Er du for­nøyd med Stø­res inn­sats i valg­kam­pen?

– Jeg er ikke for­nøyd med at vi ikke fikk et re­gje­rings­skif­te i Nor­ge. Og da er det man­ge av oss som ikke har le­vert godt nok. Å vin­ne et valg er ikke noe one man-show.

Til­lit i LO

På mø­tet i går ble det be­stemt å ha en grun­dig gjen­nom­gang av hva som gikk galt i valg­kam­pen.

Men også LO-le­der HansChris­ti­an Gab­ri­el­sen sier han fort­satt har til­lit til Ap-le­der Jonas Gahr Stø­re.

– Det­te er ikke ti­den for no­en per­son­dis­ku­sjon, sier han til pres­sen.

«JONAS ER DEN BESTE LEDEREN VI KAN HA.DET ER PO­LI­TIK­KEN VÅR SOM IKKE NÅDDE FRAM.» RAYMOND JOHANSEN, by­råds­le­der i Oslo

FOTO: BJØRN LANGSEM

FREDES: Jonas Gahr Stø­re og Ap er mis­for­nøyd med valg­re­sul­ta­tet. Det er likevel ikke på gang no­en strid rundt parti­le­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.