OBAMA NEKTER Å HOLDE KJEFT

MENS TRUMP ER PRESIDENT

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: JESPER NORDAHL FINSVEEN jnf@dag­bla­det.no

Jeg tror ikke det tje­ner na­sjo­nen, el­ler pre­si­dent­em­be­tet, at en for­hen­va­eren­de president kri­ti­se­rer sine etter­føl­ge­re. Ge­or­ge W. Bush, USAs 43. president, man­nen som opp­hold­te seg i Det hvi­te hus i åtte år før Ba­rack Obama, har gjen­tatt bud­ska­pet til det kjed­som­me­li­ge.

Di­rek­te stikk

Det som kan be­skri­ves som den and­re Bush-dok­tri­nen hand­ler i bunn og grunn om å holde kjeft når du for­la­ter Det hvi­te hus.

Det står i sterk kon­trast til hvor­dan Bushs etter­føl­ger, Ba­rack Obama, har for­holdt seg til sin etter­føl­ger: Do­nald Trump.

Ved fle­re an­led­nin­ger si­den Do­nald Trump ble tatt i ed som USAs 45. president 20. ja­nu­ar i år, har Ba­rack Obama kom­met med fle­re in­di­rek­te el­ler di­rek­te stikk til Trump.

Sei­nest da Trump re­ver­ser­te én av Oba­mas inn­vand­rer-di­rek­ti­ver, et di­rek­tiv som ga opp­hold til pa­pir­løse inn­vand­re­re som kom til USA da de var for unge til å for­stå at de tok seg inn i USA ulov­lig.

800 000 per­soner skal nå, etter Trumps be­slut­ning, kas­tes ut av USA. Igjen had­de ar­ven etter Obama fått seg et al­vor­lig skudd for bau­gen. Og igjen gikk Obama ut.

Trumps be­slut­ning var «slem», het det fra den for­ri­ge pre­si­den­ten.

Bryter nor­mer

I his­to­risk for­stand så bur­de Ba­rack Obama ha holdt kjeft, me­ner USAkjen­ner An­ders Ro­mar­heim, første­ama­nu­en­sis ved Insti­tutt for for­svars­stu­di­er.

– Men sam­ti­dig så re­de­fi­ne­rer Trump utal­li­ge nor­mer, pro­to­kol­ler og eti­ket­ten for pre­si­dent­ska­pet, sier Ro­mar­heim. Han leg­ger til: – Hvis Trump har en for­vent­ning om at alle and­re skal lig­ge unna hans bed, mens han fek­ter rundt seg med kon­fron­te­ren­de re­to­rikk, så er det er litt vel op­ti­mis­tisk.

USA-kjen­ne­ren pe­ker på Ge­or­ge W. Bush som ek­sem­pel på nor­men ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter har fulgt i mo­der­ne tid. Bush kom ikke med no­en ut­ta­lel­ser i lang tid etter at han gikk av.

Og har alt­så av­stått – bas­tant – fra å kom­men­te­re dags­ak­tu­el­le sa­ker som USAs president hånd­te­rer.

– Det Obama gjør, er å kri­ti­se­re et Twit­ter-pre­si­dent­skap. Det er noe litt an­net enn hvis Bush had­de kri­ti­sert Obama. Det er fort­satt kon­tro­ver­si­elt, og et av­vik fra nor­men, men utal­li­ge kon­tro­ver­si­el­le pa­ra­me­te­re ly­ser rødt for Trumps pre­si­dent­skap. Det le­gi­ti­me­rer nok

i man­ges øyne Oba­mas kri­tikk og uvan­li­ge inn­gri­pen.

«Uten le­der­skap»

Da Trump, bare da­ger etter han inn­tok Det hvi­te hus, sig­ner­te det førs­te inn­reise­for­bu­det, gikk Obama ut.

Obama gjor­de det helt klart at han men­te det var fun­da­men­talt galt å dis­kri­mi­ne­re flykt­nin­ger ba­sert på de­res re­li­gion. Inn­reise­for­bu­det ble tol­ket som et mus­lim­for­bud, si­den det nekter per­soner fra sju land med ho­ved­sa­ke­lig mus­limsk be­folk­ning inn­gang til USA.

Da Trump trakk USA ut av Pa­ris­av­ta­len gikk Obama ut og sa at USA sto uten le­der­skap.

Og da Trumps førs­te for­søk på å fjer­ne Oba­ma­ca­re ble slått ned av Kon­gres­sen, la Oba­mas tal­s­per­son ut et bil­de av Obama som bok­set i Det ova­le kon­tor.

– En­ga­sje­ment

– Jeg tror nok ikke Obama kla­rer å sit­te stil­le og se på det som skjer, for­di det som skjer er så dra­ma­tisk. Etter nor­men skul­le han ha star­tet en ide­ell stif­tel­se og per­fek­sjo­nert golfs­vin­gen, men jeg tror han fø­ler seg for­plik­tet til å tale sine vel­ge­res sak og im­mi­gran­te­nes, de ikke­hvi­te og de li­be­ra­les sak, sier Ro­mar­heim.

Svein Mel­by, USA-eks­pert og se­nior­fors­ker ved Insti­tutt for for­svars­stu­di­er, er enig i Ro­mar­heims ana­ly­se. Og skul­le det ikke va­ere vel­ger­ne som er Oba­mas mo­ti­va­sjon, er sa­ke­ne en an­nen mu­lig for­kla­ring, me­ner han.

Man­ge av Trump-av­gjø­rel­se­ne Obama har gått ut mot, er i bunn og grunn re­ver­se­ring av Oba­ma­po­li­tikk. Men mye av Oba­mas po­li­tikk ble, med unn­tak av Oba­ma­ca­re, ald­ri skik­ke­lig for­ank­ret i Kon­gres­sen.

– Hvis en an­nen president had­de om­gjort av­gjø­rel­sen om å gi am­nes­ti til pa­pir­løse inn­vand­re­re som kom til USA før de var gam­le nok til å for­stå ulov­lig­he­ten av det, had­de nok Obama også gått ut. Han fø­ler kan­skje et stør­re per­son­lig en­ga­sje­ment til de sa­ke­ne, for­di de ble tatt gjen­nom en pre­si­dent­ord­re, sier Mel­by.

An­ner­le­des med Rea­gan

An­ders Ro­mar­heim me­ner re­spek­ten for em­be­tet, uav­hen­gig av hvem som har hatt det, grad­vis har for­vit­ret over 30 år.

– Da jeg bod­de i USA i 1986, var Ro­nald Rea­gan president. Han var president for alle, selv om han var re­pub­li­ka­ner. Han og hans em­be­te nøt re­spekt på en måte som er vans­ke­lig for folk i dag å for­står. Der­fra og ut har ingen an­nen president nytt sam­me re­spekt blant fol­ket og i po­li­tik­ken, sier Ro­mar­heim.

FOTO: REUTERS / NTB SCANPIX

KLA­RER IKKE TIE: Ba­rack Obama bryter en uskreven regel når han sta­dig går ut mot sin etter­føl­ger, Do­nald Trump. Men så har til gjen­gjeld Trump brutt man­ge nor­mer, pro­to­kol­ler og etik­ker selv, po­eng­te­rer USA-eks­per­ter, og me­ner det til en viss grad le­gi­ti­me­rer Oba­mas opp­før­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.