PORNOBRANSJENS FORKVAKLEDE VERDEN

Ska­per­ne av stor­suk­ses­sen «The Wi­re» vil­le ab­so­lutt ikke lage en porno­se­rie. Et møte med vir­ke­lig­he­ten end­ret det­te full­sten­dig.

Dagbladet - - FORSIDE - STINE WELHAVEN stine.welhaven@gmail.com

NEW YORK (Dag­bla­det):

Ho­rer og hal­li­ker, sex og vold un­der porno­in­du­stri­ens spe­de be­gyn­nel­se i New York på 1970-tal­let vir­ket opp­rin­ne­li­ge sva­ert lite in­ter­es­sant for se­rie­ska­per­ne Da­vid Si­mon og Ge­or­ge Pe­leca­nos, dis­se to som skap­te tv-his­to­rie, med po­li­tisk brodd, i 2002 med «The Wi­re». Med det­te hard­bar­ke­de nar­ko­e­po­set le­ver­te de et bane­bry­ten­de por­trett av Balti­mores un­der­ver­den sett gjen­nom øyne­ne til både lan­ge­re og lo­vens lan­ge arm. The Wi­re» var tv som vi ald­ri tid­li­ge­re had­de sett.

Etter nok et sam­ar­bei­det, med New Orleans-se­ri­en «Tre­me», ble mak­ker­ne over­talt av én av pro­du­sen­te­ne, Marc Hen­ry John­son, til å tref­fe en fyr som drev en bar på Ti­mes Squa­re på 70-tal­let. Si­mon og Pe­leca­nos tak­ket ja av ren høf­lig­het.

– Vi tok mot­vil­lig mø­tet og tenk­te at vi får høre på ham en time før vi kom­mer oss ut. 3,5 ti­mer sei­ne­re så vi på hver­and­re og sa: «Jeg tror vi må lage en serie om por­no­gra­fi», for­tel­ler Si­mon. DE­RES NYE STORPRODUKSJON er nå blitt til nok et por­trett av en ur­ban un­der­ver­den som er HBOs nye stor­sat­sing un­der tit­te­len «The De­uce», pre­miere i mor­gen, som skild­rer da pro­sti­tu­sjon og por­no ble mil­li­ard­in­du­stri i USA. I ekte «The Wi­re»stil for­tel­les his­to­ri­en via en rek­ke ka­rak­te­rer. Her er det ho­rer, hal­li­ker, ma­fia­bos­ser, po­li­ti, porno­pro­du­sen­ter og en jour­na­list. Det er rått, bru­talt, au­ten­tisk, ba­lan­sert og til ti­der sjok­ke­ren­de, ak­ku­rat som i Si­mon og Pe­leca­nos førs­te mes­ter­styk­ke.

The De­uce var nav­net på en liten gate­stubb på Ti­mes Squa­re for drøye 40 år si­den.

– «The De­uce» bryr seg lite om hvor­vidt por­no­gra­fi er mo­ralsk kor­rekt el­ler ikke, på sam­me måte som «The Wi­re» ikke hand­let om å mo­ra­li­se­re rundt bru­ken av dop. Vi er mer in­ter­es­sert i at det plut­se­lig duk­ker opp en ny in­du­stri og hvor­dan Ame­ri­ka for­hol­der seg til det. Hvem tje­ner pen­ger? Hvem blir ut­nyt­tet?, sier en iv­rig Si­mon til Dag­bla­det. THE DE­UCE-pro­sjek­tet star­tet med et møte med folk som var med på 70-tal­let, blant an­net en de vir­ke­li­ge tvil­lin­ge­ne se­ri­en kret­ser rundt. Histo­rie­ne han for­tal­te, ka­rak­te­re­ne han be­skrev og ikke minst hva det sa om den ame­ri­kans­ke kul­tu­ren og ka­pi­ta­lis­men, ga se­rie­ska­per­ne det ma­te­ria­let de treng­te for å gjø­re det de gjør best, nem­lig å gi liv til en fengs­len­de tv-serie med dy­pe­re me­ning.

– Vi star­ter ald­ri et pro­sjekt uten en sam­ta­le om hva vi egent­lig vil med det vi la­ger. Der­som vi bare skal for­tel­le en god his­to­rie, uten et dy­pe­re bud­skap, har vi kas­tet bort 5,6 år av liv­e­ne våre, på­pe­ker Si­mon.

Det var nett­opp sam­funns­kri­tik­ken som ble solg­te inn da de vil­le ha med kult­fi­gu­ren Ja­mes Fran­co i ho­ved­rol­le­ne som beg­ge de to tvil­lin­ge­ne.

– Da­vid har null in­ter­es­se i por­no­gra­fi for por­no­gra­fi­ens skyld. Jeg li­ker å si at Da­vid Si­mons por­no er å eks­po­ne­re po­li­tisk kor­rup­sjon. Det er det som får ham til å ten­ne, og det var slik han pre­sen­ter­te pro­sjek­tet for meg for tre og et halvt år si­den, sier Ja­mes Fran­co og ler. FRAN­CO SPIL­LER brød­re­ne, Vin­cent og Frankie Mar­ti­no, som blir front­fi­gu­rer for ma­fia­ens sat­sing på sex­salg. Tvil­lin­ge­ne ba­erer his­to­ri­en om hvor­dan pro­sti­tu­sjon ble pro­fe­sjo­na­li­sert og for­flyt­tet til mas­sa­sje­in­sti­tut­ter. Sam­ti­dig for­tel­ler den am­bi­siø­se gate­pro­sti­tu­er­te Can­dy his­to­ri­en om den gry­en­de porno­in­du­stri­en. Os­car-no­mi­ner­te Mag­gie Gyl­len­haal, kjent fra fil­mer som «Secre­te­ra­ry», «Crazy He­art» og «The Dark Night», spil­ler alene­mo­ren som nekter å job­be for hal­li­ker, men som ser store mu­lig­he­ter i den nye film­bran­sjen.

Til tross for den opp­rin­ne­li­ge skep­si­sen mot porno­in­du­stri­en er se­ri­en used­van­lig full av nak­ne krop­per, bru­ta­le sex­sce­ner og like bru­tal vold. Det­te er et nød­ven­dig verk­tøy for se­rie­ska­per­ne for å få til en po­li­tis­ke brodd. «The De­uce» er også et stu­die av manns­sjå­vi­nis­me, ut­nyt­ting, makt­mis­bruk og hvor­dan det­te gjen­nom­sy­rer den ame­ri­kans­ke kul­tu­ren. NOE AV DET vik­tigs­te, både for se­rie­ska­per­ne og skue­spil­ler­ne, er hva som for­tel­les om det ame­ri­kans­ke sam­fun­net og de ame­ri­kans­ke ver­di­ene på 70-tal­let – og i dag. The De­uce-fol­ke­ne me­ner te­ma­tik­ken er re­le­vant for mer enn bare «glans­da­ge­ne» til nett­opp The De­uce.

– En av tin­ge­ne show­et for­sø­ker å si er: «Våk­ne opp, det­te er fort­satt oss. Det­te er ikke bare noe som fore­gikk til­ba­ke i tid, det­te skjer fort­satt i dag, og vi må gjø­re noe med det. I det mins­te må vi stop­pe vår måte å snakke hyk­lersk om hvor­dan vi snak­ker om det på, me­ner Fran­co. Han har blant an­net pro­du­sert do­ku­men­ta­ren «Kink», også den om porno­bran­sjen. Han har regi på to av epi­so­de­ne i «The De­uce». POR­NO HAND­LER i bunn og grunn om at en per­son har makt over en an­nen. Selv om form og dis­tri­bu­sjon har end­ret seg mye de sis­te 40 åre­ne har vår drag­ning mot den­ne dy­na­mik­ken for­blitt den sam­me, for­kla­rer Fran­co. han leg­ger til at bran­sjen i dag fort­satt er en kjempe­in­du­stri og fort­satt grunn­leg­gen­de manns­sjå­vi­nis­tisk og re­la­tivt ure­gu­lert. Der­for er det vik­tig for ham å få fram hvor lett det var, og er, for kvin­ner å bli ut­nyt­tet og mis­brukt.

Ge­or­ge Pe­leca­nos me­ner ame­ri­ka­ner­ne len­ge trod­de at kvinne­hat ikke ek­sis­ter­te leng­re. Men, den­ne opp­fat­ning ble snudd på ho­det un­der fjor­årets pre­si­dent­kam­pan­je, som fore­gikk pa­ral­lelt med inn­spil­lin­gen av «The De­uce».

For fol­ke­ne bak og rundt den nye se­ri­en

var det ikke bare Trumps man­ge krum­spring, men i like stor grad alt som ble sagt og skre­vet om Hil­la­ry Clin­ton, som vis­te at kvinne­ha­tet fort­satt er sva­ert re­le­vant.

– Kvinne­ha­tet er ikke dødt, det lever i beste vel­gå­en­de og du kan hev­de at må­ten kvin­ner har blitt por­tret­tert på i por­no­gra­fi­en de sis­te 40,50 åre­ne har på­vir­ket hvor­dan menn ser på kvin­ner, sier Pe­leca­nos, som reg­nes som er av de størs­te krim­for­fat­ter­ne de sis­te tjue­fem åre­ne. HOVEDROLLEINNEHAVER og pro­du­sent Gyl­len­haal hus­ker godt hvor­dan de sam­let seg i trai­ler­ne un­der inn­spil­lin­gen for å se pre­si­dent­de­bat­ter og ny­he­ter. Ut­over høs­ten ble det ty­de­li­ge­re og ty­de­li­ge­re hvor dags­ak­tu­elt det dy­pe­re bud­ska­pet i se­ri­en fak­tisk er. Ti­min­gen gjør den enda mer re­le­vant, på­pe­ker Gyl­len­haal.

– Jeg tror vi ame­ri­ka­ne­re trod­de vi had­de kom­met mye leng­re når det gjel­der manns­sjå­vi­nis­me. Nå vet vi hva som egent­lig fore­går, med en ube­stri­de­lig kvinne­ha­ter som president. Det er fan­tas­tisk at se­ri­en vi­ses ak­ku­rat nå så vi kan ten­ke på, og snakke om, alle dis­se tin­ge­ne. Det er spe­si­elt in­ter­es­sant å be­trak­te kvinne­hat gjen­nom per­spek­ti­vet til en sex­ar­bei­der etter­som de er midt i te­ma­tik­ken, sier Gyl­len­haal.

Selv om se­ri­en til­syne­la­ten­de sky­ver gren­se­ne for hva en tv-serie kan vise, er Si­mon og Pe­la­ca­nos fak­tisk eks­tremt opp­tat­te av å va­ere på den­ne ret­te si­den av den po­li­tisk kor­rekt­he­ten. Iro­nisk nok ble det Gyl­len­haal som nå og da dyt­tet de­res mo­rals­ke gren­ser.

– Det var et øye­blikk der jeg sa: «Du kut­tet den or­gas­men for­di du tror du be­skyt­ter meg. Men, det er den or­gas­men som gjør sce­nen fe­mi­nis­tisk. Va­er så snill og putt den til­ba­ke», sier Gyl­len­hall.

FOTO: NTB SCANPIX

THE DE­UCE: HBO sat­ser stort på tv-se­ri­en «The De­uce», lagt av The Wi­re-fol­ke­ne Da­vid Si­mon og (t.v.) og Ge­or­ge Pe­leca­nos (t.h). I serie spil­ler blant an­net Mag­gie Gyl­len­haal og Ja­mes Fran­co.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.