Kuns­ten å se hele lan­det

Dagbladet - - LEDER -

D et nors­ke pro­sjek­tets grunn­idé er å for­li­ke

mot­set­nin­ger og for­ene ulik­he­ter. Vi skal va­ere for­skjel­li­ge, men ha lik ver­di. Det kre­ver at po­li­ti­ker­ne ser hele lan­det. En gang for ikke vel­dig len­ge si­den var det en selv­føl­ge at po­li­ti­ke­re og by­rå­kra­ter had­de et slikt blikk. Det kre­ver inn­sats. For Nor­ge er ikke bare et stort og used­van­lig langt land. Kli­ma, livs­grunn­lag, na­e­rings­liv, res­surs­for­de­ling og kul­tur va­rie­rer, til dels dra­ma­tisk. Par­ti­er og po­li­ti­ke­re som vil ha bredt ned­slag, må skjøn­ne det­te. Det er ikke nok å si det. Val­get vi­ser hvor vik­tig den­ne fak­to­ren er. E tter folke­av­stem­nin­ge­ne om EU i 1972 og 1994, har de fles­te par­ti­ene ment å kla­re seg uten det vi kan kal­le en dyp dis­trikts­po­li­tikk. Sen­tra­li­se­rin­gen har skjedd som en nok­så sak­te, men seig struk­tur­ra­sjo­na­li­se­ring av bo­set­tings- og na­e­rings­møns­te­ret. Ikke som noe dra­ma­tisk brudd, men som en pro­sess med sitt eget og nok­så av­sond­re­te liv. De som trod­de det­te ennå var til­fel­le, fikk seg en kraf­tig vek­ker på valg­nat­ta. Sen­ter­par­ti­et har fan­get opp mye av det nye dis­trikts­opp­rø­ret, men også and­re par­ti­er for­sy­ner seg av stem­nin­ger og hold­nin­ger som liv­na­eres av skep­sis til den po­li­tis­ke sen­tral­mak­ten. K on­flik­ten mel­lom sen­trum og pe­ri­fe­ri har en

lang his­to­rie i norsk po­li­tikk. No­en vil ha det til at den kan fø­res til­ba­ke til sla­get på Stikle­stad i 1030 der bondeha­eren sto mot konge­mak­ten. Det sen­tra­le er likevel kon­flik­tens dy­na­mis­ke na­tur. Før var mål­strid og pie­tis­tisk re­li­gion vik­ti­ge ele­men­ter i ut­kant­e­nes kamp mot sen­trum. Nå hand­ler det først og fremst om hvor­dan ut­jev­ning og dis­tri­bu­sjon av vel­ferds­go­der skal skje. Sam­ti­dig har tyngde­punk­tet i kam­pen mot sen­tral­mak­tens he­ge­mo­ni flyt­tet seg. I øken­de grad le­des den av mer folke­rike om­rå­der og re­gio­ner, ofte med et sterkt na­e­rings­liv. Frem­de­les hand­ler det mye om land­bruk, fiske­ri, kom­mune­sam­men­slå­ing og sen­tra­li­se­ring av po­li­ti og helse­tje­nes­ter. Men også ei­ere og le­de­re i na­e­rings­li­vet i Kyst-Nor­ge knyt­ter ne­ven, selv om de ofte fore­trek­ker Frp som sitt po­li­tis­ke in­stru­ment. D et er grunn til å mer­ke seg at

Sen­ter­par­ti­ets fram­gang både er sterk og bred. Den skjer ikke bare i klas­sis­ke ut­kant- og land­bruks­kom­mu­ner, men også i folke­rike og mer ur­ba­ne om­rå­der. Nes­ten uten unn­tak er det Ar­bei­der­par­ti­et som får blø. Det er so­sial­de­mo­kra­ti­ets kjerne­vel­ge­re som straf­fer sine egne. Distrikts­Nor­ge har satt ned fo­ten og forlanger å bli sett og hørt. Det­te fol­ket me­ner sen­tra­li­se­ring stje­ler vel­ferds­go­der og ret­tig­he­ter de har krav på. En hvil­ken som helst syke­hus­strid vi­ser kraf­ten i pro­tes­ten. Det er tid for å se hele lan­det.

«DISTRIKTENE FORLANGER Å BLI HØRT.»

VALGETS VINNER: Tryg­ve Slags­vold Ve­dum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.