Ute­luk­ker ikke re­gje­ring med Frp

Parti­le­der Tri­ne Skei Gran­de er opp­tatt av gjen­nom­slag og be­skri­ve re­gje­rings­sam­ar­beid med Frp som lite sann­syn­lig – men ikke umu­lig.

Dagbladet - - NYHET - Tekst: STEINAR SOLÅS SUVATNE ssu@dag­bla­det.no

Ven­st­re kar­ret seg over sperre­gren­sa i lø­pet av valg­kvel­den. Da­gen der­på er parti­le­der Tri­ne Skei Gran­de i gang med å skaf­fe seg mest mu­lig po­li­tisk gjen­nom­slag for sine 4,3 pro­sen­ter med opp­slut­ning.

Skei Gran­de vil ikke ute­luk­ke at vei­en fram­over in­klu­de­rer en re­gje­ring sam­men med Frp, så len­ge det be­tyr mye gjen­nom­slag for Ven­st­re-po­li­tikk.

– Vil ha blå­grønt

Men fort­satt hå­per hun på en sen­trums­re­gje­ring sam­men med KrF og Høy­re. Til sam­men kom­mer de tre par­ti­ene til å sit­te med 61 man­da­ter når Stor­tin­get åp­ner igjen. 85 man­da­ter gir rent fler­tall.

– Vi har sagt vi vil ha en blå­grønn re­gje­ring med Høy­re, Ven­st­re og KrF. Det er vi går til for­hand­lin­ger med, sier hun til Dag­bla­det.

Gjen­nom­slag

Tirs­dag etter­mid­dag møt­tes Ven­st­res sen­tral­sty­re for å dis­ku­te­re de stra­te­gis­ke val­ge­ne par­ti­et nå må ta.

Skei Gran­de be­skri­ver et re­gje­rings­sam­ar­beid med Frp som lite tro­lig, men sier sam­ti­dig at det vik­tigs­te for hen­ne er å få gjen­nom­slag for mest mu­lig Ven­st­re-po­li­tikk.

– Jeg har hele tida sagt at re­gje­ring med Frp er lite sann­syn­lig. Så må vi se hvor­dan for­hand­lin­ge­ne går. Vi øns­ker å få mest mu­lig gjen­nom­slag for vår po­li­tikk. Det er dét vel­ger­ne har valgt oss for å gjø­re.

– Ute­luk­ker ikke Frp

Tid­li­ge­re på tirs­dag for­tal­te sen­tral­styre­med­lem Guri Mel­by at hun ikke vil ute­luk­ke et re­gje­rings­sam­ar­beid med Frp.

– Nei, jeg ute­luk­ker det ikke, selv om jeg me­ner det er lite sann­syn­lig, sa Mel­by.

Skei Gran­de for­tal­te NRK at hen­nes mål er få Ven­st­re inn i re­gje­ring.

– Det går ikke an å va­ere parti­le­der og ikke øns­ke å kom­me i re­gje­ring. Vi vil i re­gje­ring, og har øns­ket oss en blå­grønn re­gje­ring, så får vi set­te oss ned og snakke sam­men, for­klar­te Skei Gran­de.

FOTO: BJØRN L

KLA­RE KRAV: Kris­te­li Folke­par­ti og Knut Arild Hareide er i en unik po­si til tross for et svakt valg. kan re­gje­rin­gen få me

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.