FLYKTER LANGS NY FARLIG RUTE

En ny flykt­nin­g­rute er i ferd med å etab­le­res. Tu­ren over Svarte­ha­vet er den far­ligs­te av alle Europa­vei­ene til sjøs.

Dagbladet - - NYHET - Tekst: MORTEN STRAND mrst@dag­bla­det.no

Det norsk­eide sel­ska­pet, Royal Ca­ribbean Crui­ses Ltd., sen­der tom­me cruise­skip til Ka­ri­bia for å eva­ku­ere tu­ris­ter. De frak­ter også for­sy­nin­ger til øy­ene, som for øye­blik­ket li­der av Or­ka­nen Ir­mas øde­leg­gel­ser.

– Vi føl­ger nøye med or­ka­nens be­ve­gel­ser og dens po­ten­si­el­le inn­virk­ning på våre nå­va­eren­de og kom­men­de sei­lin­ger, sier mar­keds­fø­rings­sjef El­len Ste­bekk.

Ka­te­go­ri fire-or­ka­nen som slo inn­over Flo­ri­da søn­dag, er ned­gra­dert til en tro­pisk storm etter at den krys­set gren­sen fra Flo­ri­da og inn i Ge­or­gia.

– Vi mo­bi­li­se­rer nå skip og for­sy­nin­ger for å hjel­pe be­rør­te øyer i Ka­ri­bia. I sam­ar­beid med ame­ri­kans­ke og lo­ka­le myn­dig­he­ter sen­der vi skip til Saint Tho­mas og Saint Maar­ten, og vi står kla­re til å hjel­pe i Key West, Tam­pa og and­re ste­der, sier Ste­bekk.

Ste­bekk sier cruise­ski­pet «Ad­ven­tu­re of the Seas», som har plass til 3800 pas­sa­sje­rer, had­de et hu­ma­ni­ta­ert stopp i Saint Maar­ten på søn­dag.

– Vi had­de le­ve­ran­ser av mat, vann, ut­styr og eva­ku­e­ring av de med be­hov, sier hun.

Eks­tre­mor­ka­nen Ir­ma la store øde­leg­gel­ser bak seg da den i for­ri­ge uke traff Ka­ri­bia. Minst ni er døde som føl­ge av or­ka­nens her­jin­ger på øy­ene.

Ilø­pet av hel­ga har fle­re far­tøy­er ful­le av mi­gran­ter og flykt­nin­ger blitt opp­da­get av den ru­mens­ke kyst­vak­ta. Men­neske­smug­le­re prø­ver nå ut en ny rute for å frak­te flykt­nin­ger fra Tyr­kias nord­li­ge kyst, og til Euro­pa.

Vind­skeiv far­kost

En vi­deo fra 24. au­gust vi­ser en gans­ke vind­skeiv far­kost på rundt 40–50 fot som kas­tes hit og dit av ikke alt­for høye bøl­ger. Vi­deoen er tatt av den ru­mens­ke kyst­vak­ta. Det har på sein­som­mer­en kom­met fle­re bå­ter med mi­gran­ter fra Tyr­kia på vei til Ro­ma­nia.

Men i slut­ten av for­ri­ge uke, og i hel­ga kom det fle­re sam­ti­dig, noe som kan tyde på at den­ne trans­port­ruta er i ferd med å etab­le­res som en ho­ved­trans­port­vei for mi­gran­ter fra Euro­pa etter at sjø­vei­en fra Tyr­kia til Hel­las prak­tisk talt er stengt. EU er også i ferd med å sten­ge ruta fra Li­bya i Nord-Afri­ka til Ita­lia, der det i år har kom­met rundt 100 000 mi­gran­ter, de al­ler fles­te fra Afri­ka.

Bøl­ge av mi­gran­ter

Lør­dag av­skar ru­mensk kyst­vakt en fiske­båt med 97 mi­gran­ter om­bord. 36 av dem var barn. Grense­po­li­ti­et sier de var fra Iran og Irak, og de ble stan­set ved gren­sa mel­lom Ro­ma­nia og Bul­ga­ria, skri­ver The Guar­di­an. Da­gen før, på fre­dag, ble en an­nen fiske­båt, med rundt 120 mi­gran­ter om­bord stan­set av ru­mensk kyst­vakt, og over­le­vert til den tyr­kis­ke kyst­vak­ta. 3. sep­tem­ber ble nok en fiske­båt opp­brakt, den­ne med 87 mi­gran­ter om­bord.

I slut­ten av au­gust ble yt­ter­li­ge­re tre bå­ter opp­brakt av ru­mensk kyst­vakt, med til sam­men rundt 300 mi­gran­ter om­bord.

– I stør­re fare

Kyst­vei­en over Svarte­ha­vet i vind­skei­ve far­tøy­er er far­li­ge­re enn far­ten over Mid­del­ha­vet. Svarte­ha­vet har sitt navn av en grunn. Ha­vet var kjent som Det ugjest­mil­de ha­vet av gre­ker­ne da de ko­lo­ni­ser­te Svarte­ha­vets kys­ter i an­tik­ken. Om høs­ten og vin­te­ren er det ofte høy sjø med ras­ke va­er-skif­ter, som gjør ha­vet farlig.

– Mi­gran­te­ne er i stør­re fare, sa­er­lig hvis de er i mind­re far­tøy­er. Det er tøff sjø, og en vans­ke­lig over­fart, sier Krysztof Borow­ski i Fron­tex, EUs or­ga­ni­sa­sjon for grense­kon­troll, til The Guar­di­an.

Usik­ker vei vi­de­re

Men også hvis mi­gran­te­ne skul­le lyk­kes å kom­me i land i Ro­ma­nia, ven­ter en høy­est usik­ker fram­tid. Ro­ma­nia var et av lan­de­ne i EU som i ut­gangs­punk­tet nek­tet å va­ere med på å for­de­le flykt­nin­ger etter flyktningkrisa i 2015. Og selv om lan­det nå har tatt imot no­en flykt­nin­ger, så er det bare de faer­res­te som vil bli i lan­det, de vil alle til Schen­gen-land.

Mu­lig­he­ten for å kom­me dit fra Ro­ma­nia er vel­dig små, uten ved hjelp av men­neske­smug­le­re og fals­ke do­ku­men­ter. Når mi­gran­te­ne er i Ro­ma­nia er vei­en til det for­jet­te­de Schen­gen stengt av Ser­bia i øst, og Un­garn og Ukrai­na i nord, med Euro­pas fat­tigs­te land Mol­do­va som den kva­li­fi­ser­te blind­tar­men.

For å kom­me til det for­jet­te­de Tysk­land må de gjen­nom Ser­bia, og så Un­garn, som har stengt sine gren­ser i sør med en mur. Og hvis de skul­le slip­pe inn i Ukrai­na, må de gjen­nom Po­len, som er det lan­det i EU ved si­den av Un­garn som har va­ert mest fiendt­lig inn­stilt til mi­gran­te­ne som vil til Euro­pa.

Ru­mensk po­li­ti har ar­res­tert seks men­nes­ker i for­bin­del­se med men­neske­smug­lin­gen over Svarte­ha­vet.

FOTO: POLITIA DE FRONTIERA

VIND­SKEIV: En skjerm­dump fra en vi­deo fra 24. au­gust vi­ser en gans­ke vind­skeiv far­kost på rundt 40 - 50 fot som kas­tes hit og dit av ikke alt for høye bøl­ger. Vi­deoen er tatt av den ru­mens­ke kyst­vak­ta. Svarte­ha­vet ny flykt­nin­g­rute.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.