KRE­VER BOSTØTTE TILBAKEBETALT

Dagbladet - - NYHET -

Hus­ban­ken kre­ver tilbakebetalt nes­ten 200 mil­lio­ner kro­ner som er ut­be­talt for mye i bostøtte.

Til sam­men 8100 per­soner fikk i fjor ut­be­talt 186 mil­lio­ner kro­ner som de ikke had­de krav på. Nå har de fått var­sel om å be­ta­le til­ba­ke.

Hoved­grun­nen til at man­ge har fått for mye ut­be­talt, er at etter­kon­trol­len vi­ser at de had­de høy­ere inn­tekt enn det som ble lagt til grunn da bo­støt­ten ble be­reg­net.

– Det er vik­tig for til­li­ten til of­fent­li­ge støtte­ord­nin­ger at rett per­son får rett be­løp, sier Os­mund Kald­heim i Hus­ban­ken. (NTB)

BEHOVSPRØVD: Bostøtte fra Hus­ban­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.