FULL SPLID i Ven­st­re

– BLIR SOM Å VEL­GE MEL­LOM PEST EL­LER KOLERA

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: STEINAR SOLAAS SUVATNE ssu@dag­bla­det.no TORUN STØBAKK tsto@dag­bla­det.no ANNE MARTE BLINDHEIM abl@dag­bla­det.no

Ven­st­re er sterkt split­tet i sy­net på å dan­ne re­gje­ring med Frp. Fle­re fyl­kes­le­de­re mot­set­ter seg tan­ken.

Re­gje­rings­sam­ta­le­ne på bor­ger­lig side er så smått i gang, og Ven­st­re-topp Guri Mel­by var tid­lig ute med å åpne for at Ven­st­re kan gå i re­gje­ring med Høy­re og Frp. På gras­rota i Ven­st­re er det nå full split­tel­se om stra­te­gi­en vi­de­re.

Dag­bla­det har snak­ket med 13 fyl­kes­le­de­re i Ven­st­re. Bare fire stil­ler seg noen­lun­de po­si­ti­ve til å gå i re­gje­ring med Frp. No­en er nøy­tral og fle­re mot­set­ter seg tan­ken.

– Vi har som ut­gangs­punkt et nei til re­gje­ring med Frp. Hvis vi går inn i re­gje­ring med Frp, vil både vel­ge­re og de som har stått på stand og sagt at folk kan sto­le på Ven­st­re, føle seg snytt, sier Leif Gø­ran Was­skog, fyl­kes­le­der i Finn­mark Ven­st­re.

Kri­tisk til Er­na

Was­skog er sva­ert kri­tisk til både Frps og Er­na Sol­bergs opp­tre­den i re­gje­ring, og me­ner le­der­ska­pet har va­ert dår­lig.

– Er­na Sol­berg har ikke klart å sty­re fel­les­pro­sjek­tet. Vi ser at Frp, med List­haug, fiskeri­mi­nis­te­ren og jus­tis­mi­nis­te­ren, har fått ture fram som de vil. Vi kan ikke sit­te i re­gje­ring med no­en som dri­ver op­po­si­sjons­po­li­tikk sam­ti­dig, sier han.

Finn­mark-lederen me­ner Ven­st­re er delt mel­lom de prag­ma­tis­ke og de som er ne­ga­ti­ve til Frp.

– Det rir oss som en mare at vi ikke kla­rer å ta et stand­punkt. Jeg er skuf­fet over at man går til valg med et blå­grønt al­ter­na­tiv og da­gen etter set­ter seg ved bor­det sam­men med Høy­re og Frp, sier han.

Pest el­ler kolera

Også Troms Ven­st­re er ne­ga­ti­ve til å gå i re­gje­ring med Frp.

– Jeg tror det er sva­ert lite sann­syn­lig at vi kan sit­te i re­gje­ring med Frp, sier Irene Dahl, fyl­kes­le­der i Troms.

Ma­ren Hol­sen, le­der i Øst­fold Ven­st­re, er enig.

– Vi øns­ker en re­gje­ring med Ven­st­re, KrF og Høy­re. En re­gje­ring hvor Frp tar del i, er ikke noe vi pri­ma­ert øns­ker oss, sier Hol­sen.

And­re fyl­kes­le­de­re i Ven­st­re, som øns­ker å for­bli ano­ny­me, be­skri­ver et re­gje­rings­sam­ar­beid med Frp som «for­fer­de­lig vans­ke­lig».

– Jeg er ikke glad i Frp, sier én, men leg­ger til:

– Hvis vi ikke får en av­ta­le for ek­sem­pel om Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Sen­ja, så kan Høy­re kom­me til å inn­gå av­ta­le om olje­bo­ring med Ap. Sån­ne ting gjør at det blir som å vel­ge mel­lom pest el­ler kolera, sier ved­kom­men­de.

– Åpen for Frp

To­nen er mer po­si­tiv i and­re de­ler av par­ti­et. Fle­re sier at parti­le­del­sen må holde en prag­ma­tisk lin­je.

– Jeg er åpen for re­gje­ring med Frp, men det er le­del­sen som bestemmer. Vi må uan­sett hus­ke at Ven­st­re har fått 4,4 pro­sent opp­slut­ning ved val­get. Vi kan ikke dan­ne re­gje­ring ale­ne, sier Ro­ger Gra­num, le­der i Opp­land Ven­st­re.

– Jeg har til­lit til at le­del­sen fin­ner beste løs­ning. Jeg opp­fat­ter ikke at lands­møte­ved­ta­ket sier at vi ikke kan gå i re­gje­ring med Frp. Det­te hand­ler om hva vi får gjen­nom­slag får, sier Idun K. Bort­ne i Horda­land.

Boye Bjerk­holt i Akers­hus Ven­st­re sier alle al­ter­na­ti­ver må på bor­det.

– Jeg vil ikke av­vise å gå i re­gje­ring med Frp, det blir feil å luk­ke dø­ra før vi har kom­met inn i for­hand­lin­ger. Vi må bru­ke tid på å dis­ku­te­re in­ternt og mel­lom par­ti­ene. Det er alt­for tid­lig å kon­klu­de­re, sier han og får støt­te fra Hed­mark Ven­st­re:

– Det er en blå­grønn re­gje­ring, som vi har lo­vet vel­ger­ne, som er plan A. Men man må all­tid ten­ke al­ter­na­ti­ver, sier fyl­kes­le­der Sjur Sk­ja­eves­land.

Po­li­tisk gjen­nom­slag er det vik­tigs­te for fyl­kes­le­der­ne.

– Mye av det vi har kjem­pet for, har Høy­re og Frp tatt aeren for. Vi må stil­le oss i en si­tua­sjon der vi er ty­de­li­ge og kan fron­te po­li­tik­ken vår. En­ten må vi gå i re­gje­ring el­ler i op­po­si­sjon, me­ner Hans Mar­tin Storø i Nord-Trøn­de­lag Ven­st­re.

– Ven­st­re kan ikke ha no­en prin­si­pi­el­le pro­ble­mer med Frp. Det er gjen­nom­slag som av­gjør, sier Kjartan Lun­de i Ro­ga­land Ven­st­re.

Lo­fo­ten vik­tigst

Ute i fyl­ke­ne trek­kes vern av Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Sen­ja (LoVeSe) fram som den vik­tigs­te sa­ken for Ven­st­re.

Etter det Dag­bla­det for­står vil Ven­st­re gå inn i for­hand­lin­ge­ne med tre ho­ved­krav: Vern av LoVeSe, fle­re fag­la­er­te la­ere­re i sko­len og fri­tak for ar­beids­gi­ver­av­gift for grün­der­be­drif­ter.

Ven­st­re-nest­le­der Ola Elve­stu­en kan ikke love at vern av Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Lo­fo­ten blir et ul­ti­ma­tivt krav i møte med Er­na Sol­berg og Siv Jen­sen.

– De and­re par­ti­ene vet hvor vik­tig det er for Ven­st­re. Nå skal vi inn i sam­ta­ler og jeg leg­ger til grunn at vi får sam­me re­sul­tat som sist gang, sier han.

– Det er umu­lig for Ven­st­re å sit­te i re­gje­ring uten ul­ti­ma­tum om vern av Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Sen­ja. Og det tror jeg er fullt mu­lig å få til, sier Gra­num i Opp­land Ven­st­re.

Torgeir Foss­li i Tele­mark Ven­st­re, er enig.

– Å ver­ne Lo­fo­ten og Ves­ter­ålen for olje­virk­som­het er et «must». Jeg vil si at det­te bør va­ere et ul­ti­ma­tivt krav for Ven­st­re i for­hand­lin­ger med de and­re bor­ger­li­ge par­ti­ene nå, sier han.

– Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Sen­ja blir utro­lig vik­tig for oss. Jeg blir be­kym­ret når jeg ser at Jonas Gahr Stø­re er ute da­gen etter val­get og vil dan­ne fler­tall for det­te med Høy­re, sier Idun K. Bort­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.