SKATTETABBE

Å gå til valg på økt skatt uten et ty­de­lig nok bud­skap om hva pen­ge­ne skul­le gå til, ble et taps­pro­sjekt for Ap.

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: KIRSTEN KARLSEN kka@dag­bla­det.no

Det me­ner nest­le­der Trond Gis­ke. Som en del av parti­le­del­sen tar Gis­ke selv­kri­tikk på par­ti­et ikke klar­te få fram sitt po­li­tis­ke bud­skap godt nok.

– Jeg er selv­føl­ge­lig skuf­fet, og tar ne­der­la­get inn over meg, sier Gis­ke til Dag­bla­det. Nå har par­ti­et star­tet selvransakelsen. Gis­ke pe­ker på no­en mu­li­ge år­sa­ker til krise­re­sul­ta­tet:

Bud­ska­pet om økt skatt sam­ti­dig som øko­no­mi­en vis­te opp­gang, ble vans­ke­lig å for­kla­re.

Hva økte skatte­inn­tek­ter skul­le bru­kes til, ble ikke godt nok kom­mu­ni­sert.

Ap kom for seint på ba­nen i dis­trikts­opp­gjø­ret, og lot for len­ge Sp få eie sa­ken ale­ne.

Dis­trikt og skatt

Ap gikk inn i som­mer­fe­rien med et snitt på 32 pro­sent. Da de førs­te må­lin­ge­ne kom i au­gust had­de Ap falt fle­re pro­sent­po­eng. Valg­re­sul­ta­tet ble 27,6 pro­sent. Hva skjed­de?

– Det er for tid­lig å kon­klu­de­re. Men for det førs­te kom vi for seint på ba­nen i dis­trikts­opp­rø­ret som kom i vin­ter, og lot Sp få eie sa­ken ale­ne for len­ge. Det ram­met oss sa­er­lig i Nord-Nor­ge og i inn­lan­det.

Så tror skatt ble vans­ke­lig for oss. Det er lett å for­kla­re at vi skal si nei til skatte­kutt, det er vans­ke­li­ge­re å si at vi skal si ja til øk­nin­ger, sier Gis­ke.

– Men Ap har i hele pe­rio­den ham­ret løs på re­gje­rin­gen for skatte­kut­te­ne. Da er det vel en lo­gisk føl­ge at dere vil ta inn noe av det?

– Ja, det var det som lå til grunn for ved­ta­ket. Men vel­ger­ne ga Nor­ge et bor­ger­lig fler­tall i 2013. No­en ting kan vi ret­te opp, and­re ting er det vans­ke­li­ge­re å ret­te opp. Val­get i 2017 hand­let om po­li­tik­ken fra 2017 til 2021, ikke om å gjø­re val­get i 2013 om igjen. Vi må leve med at når lan­det vel­ger bor­ger­lig re­gje­ring, så blir det bor­ger­lig po­li­tikk. Så får vi hel­ler set­te kur­sen på nytt når vi overtar uten at alt vi har va­ert ueni­ge i kan gjø­res helt om. Det er en mu­lig inn­falls­vin­kel, sier Gis­ke.

Skatte­øk­nin­gen ble ved­tatt på Aps lands­møte.

– Når vi gikk til valg på skatte­øk­ning, skul­le vi va­ert flin­ke­re til å for­kla­re hva pen­ge­ne skul­le gå til. Vi skul­le la­ert av Oslo som også gikk til valg på skatte­øk­ning, og som var vel­dig ty­de­lig på hva vel­ger­ne skul­le få igjen.

Da vi sa vi skul­le bru­ke to av de 15 mil­li­ar­de­ne av skatte­øk­nin­gen til 3000 fle­re la­ere­re, var det noe folk lik­te og for­sto. Da vis­te vi at vår po­li­tikk an­gikk van­li­ge folk i de­res hverdag og at vi var på lag med dem. Det ble vans­ke­li­ge­re å for­kla­re hvor­for vi måt­te splei­se mer når øko­no­mi­en gikk opp, og på grunn av enorm olje­penge­bruk fra re­gje­rin­gen var det vans­ke­li­ge­re å syn­lig­gjø­re mot­set­ning mel­lom skatte­kutt og vel­ferd, sier Gis­ke.

Traff ikke med bud­ska­pet

Fle­re, både i Ap og uten­for, me­ner Ap bom­met på krise­for­tel­lin­gen om Nor­ge, og at man sat­set for en­si­dig på ar­beid, høy le­dig­het og fall i sys­sel­set­tin­gen. Når øko­no­mi­en tok seg opp, traff ikke bud­ska­pet.

– Hoved­sa­ken i vår valg­kamp var at vi vil­le set­te eldre­om­sorg og sko­le fram­for skatte­kutt. Slag­or­det var alle skal med, og vi snak­ket om uten­for­skap. Det var and­res spinn at vi bare var opp­tatt av le­dig­het.

– Dere sa at når det er kri­se på Sør- og Vest­lan­det, er det en kri­se for hele lan­det. Men det har jo gått bra både i Nord-Nor­ge og i inn­lan­det?

– Det har ikke va­ert høy le­dig­het i hele lan­det. Men det har va­ert svak jobb­vekst over­alt. Da det øko­no­mis­ke skif­tet kom i vin­ter, gjor­de det kan­skje at ar­beids­bud­ska­pet fikk mind­re opp­merk­som­het, men skatte­bud­ska­pet ble enda vans­ke­li­ge­re.

– Fle­re i Ap og LO er kri­tis­ke til sam­ar­beids­in­vit­ten mot sen­trum, mens det rødgrøn­ne ble to­net ned?

– I hele vin­ter var SV rundt sperre­gren­sa, der­for var det vel­dig lite na­tur­lig å snakke om et rød­grønt al­ter­na­tiv. Man viss­te ikke om SV had­de styr­ke til å va­ere med på det. Så det var si­tua­sjons­be­stemt ut fra hvil­ke kon­stel­la­sjo­ner som så mest sann­syn­lig ut. Det var først i valg­kam­pen, da SV løf­tet seg, at det ma­ni­fes­ter­te seg et rød­grønt al­ter­na­tiv.

– Ikke tid for le­der­strid

Han sier parti­le­del­sen har va­ert eni­ge og sam­kjør­te om stra­te­gi og vei­valg hele vei­en.

– Vi har va­ert vel­dig ko­or­di­ner­te. Jeg har ikke i no­en valg­kamp der vi har hatt så man­ge av­kla­rin­ger un­der­veis, sier Gis­ke. Han had­de et spe­si­elt an­svar for å for­be­re­de valg­kam­pen i vår rundt bud­ska­pet «sko­le og eld­re foran skatte­kutt», men sier han ikke har noe mer an­svar for valg­kam­pen enn and­re i parti­le­del­sen i den in­ten­si­ve fa­sen.

Po­li­tikk og for­mid­ling

Han del­tok i sitt førs­te valg i 1985. Det ble et godt valg, men Ap tap­te mak­ten med knap­pest mu­lig mar­gin. Han var med på et ka­ta­strofe­valg i 2001, da par­ti­et fikk 24,7 pro­sent. Det kom etter en le­der­strid.

Der­for slår Gis­ke fast: – Det sis­te vi tren­ger nå er en le­der­strid. Jonas er den beste lederen vi kan ha. Når vi eva­lu­erer val­get nå, er det ikke per­son­gal­le­ri­et som har gjort at vi har tapt val­get. Det hand­ler om po­li­tikk, bud­skap og for­mid­ling. Å snakke om per­soner er en av­spo­ring. Uan­sett hvem som le­der Ap, blir det hard­kjør fra høyre­sida.

– Me­ner du at sa­ke­ne om Stø­res øko­no­mi er spilt inn fra høyre­sida?

– Det er i hvert fall ikke til­fel­dig når sli­ke sa­ker kom­mer. Jonas har hatt pen­ger len­ge. Hoved­pro­ble­met med sli­ke sa­ker, er at de gir oss mind­re plass for det po­li­tis­ke bud­ska­pet.

– Bur­de grunn­la­get for sli­ke sa­ker va­ert ryddet av vei­en tid­li­ge­re?

– Det som blir en del av eva­lu­e­rin­gen, er hvor­dan vi bed­re får fram det po­li­tis­ke bud­ska­pet, sier Gis­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.