Må­lin­ge­nes re­vansj

Det enk­le er ofte det beste.

Dagbladet - - LEDER - ANDREAS ØKLAND aok@dag­bla­det.no

ME­NINGS­MÅ­LIN­GE­NE har fått sin dose vel­for­tjent tyn de sis­te åra. Et for­var­sel på hvor­dan de kan villede oss fikk vi al­le­re­de i 2015, da Tory­ene uven­tet fikk fler­tall i det bri­tis­ke par­la­men­tet. Det før­te til at Da­vid Ca­me­ron fikk fort­set­te som stats­mi­nis­ter, uten å måt­te be­hol­de Li­bDems som koa­li­sjons­part­ner, noe som igjen før­te til av­stem­nin­gen om bri­te­nes EU-med­lem­skap.

Og det var da den vir­ke­li­ge kri­tik­ken tok til. I for­kant av av­stem­nin­gen var ikke må­lin­ge­ne i stand til å for­ut­si mot­stan­den mot EU­med­lem­skap, og «Brexit» ble et fak­tum.

Det fikk en­kel­te til å fryk­te at de igjen vil­le fei­le da ame­ri­ka­ner­ne skul­le vel­ge president. Og det gjor­de de. Få kun­ne for­ut­si at Do­nald Trump skul­le stik­ke av med sei­e­ren i det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get kun ba­sert på de me­nings­må­lin­ge­ne som fore­lå, men det gjor­de han som kjent. ER­FA­RIN­GE­NE FRA 2015 og 2016 bi­dro til man­ge usik­re sje­ler på valg­da­gen den­ne uka. Ikke bare had­de må­lin­ge­ne va­ert helt jev­ne til sis­te slutt, men kun­ne vi i det hele tatt sto­le på dem?

Hel­dig­vis kun­ne vi det. Me­nings­må­lings­kuns­ten er enda ikke død. I hvert fall ikke her hjem­me. Som vars­let ble det helt jevnt, og de store ut­sla­ge­ne fra de sis­te må­lin­ge­ne ute­ble.

Ser vi på snit­tet den sis­te uka, av må­lin­ge­ne som vek­tet mot stor­tings­val­get i 2013, vis­te de fler­tall for «Ny­da­len»-par­ti­ene, ak­ku­rat som valg­re­sul­ta­tet. Og som ven­tet, så måt­te KrF og Ven­st­re kjem­pe en kamp mot sperre­gren­sa, noe som tru­et med å vip­pe fler­tal­let, gjen­nom hele kvel­den.

Enda bed­re traff tenden­sen man kun­ne lese ut av må­lin­ge­ne i de uli­ke fyl­ke­ne, vek­tet mot 2013-val­get, som iføl­ge Pol­lof­polls had­de et av­vik på 0,1 for bor­ger­lig blokk og 0,2 for rødgrønn blokk. MEN DET VAR selv­sagt også no­en av­vik mel­lom tren­den på må­lin­ge­ne og re­sul­ta­tet. Sa­er­lig ty­de­li­ge ble de for de mind­re par­ti­ene MDG og Rødt.

På for­hånd viss­te man at dis­se er no­to­risk vans­ke­lig å måle, på grunn av små ut­valg av tid­li­ge­re vel­ge­re. Og i så måte var det en ven­tet over­ras­kel­se at de måt­te tåle skuf­fel­se valg­nat­ta, etter å ha va­ert målt na­er og over sperre­gren­sa i na­er­me­re en må­neds tid.

Likevel var nok skuf­fel­sen stor, sa­er­lig hos MDG, som også i 2013 lå høyt på må­lin­ge­ne, men da, i mot­set­ning til nå, falt fram mot valg­da­gen på må­lin­ge­ne også. AND­RE SOM NOK hel­ler ikke var helt for­nøyd da valg­re­sul­ta­tet ble klart var ana­lyse­by­rå­et In­Fact. By­rå­et, som blant an­net gjor­de må­lin­ger i alle lan­dets fyl­ker for VG og in­ter­ne må­lin­ger for Ap, var sam­men med Opi­nion det by­rå­et som bom­met mest i inn­spur­ten.

Det skyld­tes tro­lig at de var de enes­te som vek­tet re­spon­den­te­ne mot hva de stem­te i lo­kal­val­get i 2015. I til­legg har de brukt så­kalt «ro­bo­call»-tek­no­lo­gi, som gjør det vans­ke­lig for de opp­ring­te å få or­dent­lig klar­gjort hvil­ket valg det spør­res om. MIS­FOR­NØYD er nok også de som bruk­te må­lin­ge­ne som grunn­lag for mer kom­pli­ser­te sta­tis­tis­ke pro­gno­ser, slik Norsk Regne­sen­tral, sann­syn­lig­vis.no og fler­tall.no gjor­de. De ga de bor­ger­li­ge hen­holds­vis 19, 17 og 31 pro­sent sjanse for fler­tall. Til sam­men­lik­ning be­reg­net Na­te Sil­ver sjan­sen for at Do­nald Trump skul­le vin­ne det ame­ri­kans­ke val­get til 32 pro­sent på valg­da­gen. BUNNLINJA etter utal­li­ge må­lin­ger og pro­gno­ser er der­for at det enk­le tro­lig også er det beste. Re­la­tivt enk­le me­to­der som vek­ting mot for­ri­ge til­sva­ren­de valg, be­reg­ning av gjen­nom­snit­tet av må­lin­ge­ne og et blikk på tenden­sen i de uli­ke fyl­ke­ne er det som gir det beste bil­det. Og sånn sett vant «Ingen eks­pe­ri­men­ter» ikke bare stor­tings­val­get, men også må­lings­kam­pen. tst@dag­bla­det.no

FOTO: TOR GULLIKSRUD.

BLID PJOKK: Jord­ba­er­se­son­gen er over, fot­ball­se­son­gen er bånn og snart er det lang­renn igjen og der­et­ter mørke­tid. Der­for må vi i dag vise fram en blid jord­baer­gutt: «En liten gutt spi­ser jord­ba­er un­der inn­høs­tin­gen på Øs­ten­stad gård i Blak­stad 25. juli 1968.». No­en som kjen­ner igjen pjok­ken? Ta kon­takt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.