Freds­pri­sens for­plik­tel­ser

Dagbladet - - LEDER -

S amme dag som FNs sik­ker­hets­råd skul­le be­hand­le krisen som har dre­vet hundre­tu­se­ner av ro­hin­g­ya-mus­li­mer på flukt fra My­an­mar, for­kyn­te lan­dets re­gje­rings­sjef Aung San Suu Kyi at hun ikke vil kom­me til FNs ho­ved­for­sam­ling i New York sei­ne­re den­ne må­ne­den. Kri­tik­ken er nåde­løs mot be­hand­lin­gen av My­an­mars mi­no­ri­tets­be­folk­ning, som nek­tes stats­bor­ger­skap i lan­det. De er stats­løse flykt­nin­ger i Bang­la­desh. Si­tua­sjo­nen de­res sam­men­lik­nes med pa­le­sti­ner­nes. FN om­ta­ler rohingyaene som «et av ver­dens mest venne­løse folk». F reds­pris­vin­ner Aung San Suu Kyi er My­an­mars øvers­te po­li­tis­ke le­der, selv om mi­li­ta­er­jun­ta­en har all makt over for­sva­ret, grense­kon­trol­len og vik­ti­ge de­par­te­men­ter. Tid­li­ge­re med­lem­mer av FNs men­neske­ret­tig­hets­råd har ryk­ket ut og ad­vart om at «No­bel­pri­sen er blitt det fryk­te­ligs­te skjold mot or­dent­lig grans­king» av over­gre­pe­ne i Rak­hi­ne-pro­vin­sen. Når re­gje­rin­gen hen­nes alt­for len­ge har slup­pet å bli stilt til an­svar for do­ku­men­ter­te brudd på men­neske­ret­tig­he­ter, skyl­des det Aung San Suu Ky­is iko­nis­ke sta­tus som de­mo­krati­for­kjem­per. N å er helteglorien borte. I fle­re FN-or­ga­ner

bru­kes det for­mu­le­rin­ger som «et­nisk ren­sing» og «for­bry­tel­ser mot men­nes­ke­he­ten» om ro­hin­g­ya­enes van­skjeb­ne. Bil­der av barn og gam­le som ba­eres på ryg­gen over gren­sa el­ler frak­tes i skrø­pe­li­ge bå­ter til Bang­la­desh, har fått na­er­me­re en halv mil­lion Face­bo­ok-med­lem­mer over hele verden til å un­der­skri­ve opp­rop om å fra­ta Aung San Suu Kyi No­bel­pri­sen. Tid­li­ge­re freds­pris­vin­ne­re som Da­lai Lama, Des­mond Tu­tu og Mala­la You­safzai har slut­tet seg til pro­tes­te­ne. F eig­he­ten til kvin­nen som er

blitt kalt «The Lady» er alt an­net enn lady­like. Hun har tvert imot om­talt rap­por­te­ne om vold og bru­ta­li­tet mot den mus­lims­ke mi­no­ri­te­ten som fals­ke ny­he­ter. Hun har også dratt ter­ro­risme­kor­tet og hev­det at My­an­mar er tru­et og må be­skyt­te seg mot in­ter­na­sjo­nal ter­ro­ris­me. Der­med har hun sik­ret seg sym­pa­ti og støt­te fra både Russ­land og Ki­na. Kine­ser­ne ad­va­rer som van­lig mot inn­blan­ding i and­res ind­re an­lig­gen­der og me­ner at verden hel­ler bør støt­te My­an­mars for­søk på å opp­rett­hol­de na­sjo­nal sta­bi­li­tet. V er­dens­sam­fun­net bør tvert imot ta af­fa­ere sna­rest på veg­ne av de over 300 000 rohingyaene som iføl­ge FNs flykt­ning­råd har kom­met til Bang­la­desh fra My­an­mar. De ut­gjør nes­ten en tredje­del av det­te mi­no­ri­tets­fol­ket og be­fin­ner seg nå i den yt­ters­te nød og elen­dig­het.

«NÅ ER HELTEGLORIEN BORTE.»

MY­AN­MARS LE­DER: Freds­pris­vin­ner Aung San Suu Kyi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.