Sank­sjo­ner – hjel­per de?

Sank­sjo­ner som pisk hjel­per ikke. Man må også ha gul­rot.

Dagbladet - - NYHET - SANK­SJO­NE­NE MOT NORD-KOREA mrst@dag­bla­det.no

at en krig vil va­ere kata­stro­falt. Lod­gaard tror der­for den enes­te mu­lig­he­ten til å dem­pe spen­nin­gen og å løse kon­flik­ten er å gå i dia­log og for­hand­le med dik­ta­tur­sta­ten.

– Sank­sjons­let­te er ikke så vik­tig for Nord-Korea som for Iran, men de bi­ter likevel. I en for­hand­ling er det ri­me­lig å anta at NordKorea vil strek­ke seg litt for å få det til, me­ner fors­ke­ren.

Ingen av de tid­li­ge­re for­hand­lings­for­sø­ke­ne har gått i mål, men de har hel­ler ikke va­ert få­nyt­tes, me­ner Lod­gaard som un­der­stre­ker at det nå er snart ti år si­den sist man for­søk­te.

– USA og Trump sier så mangt. Det sis­te Trump sa var at for­hand­lin­ger er uak­tu­elt. Lan­dets uten­riks­mi­nis­ter, Rex Til­ler­son, har på sin side sagt at han er åpen for for­hand­lin­ger. Men så vidt man vet har ikke USA gått inn i dis­ku­sjo­ner om for­hand­lings­for­sla­ge­ne Ki­na og Russ­land har frem­met. Fore­lø­pig er det lite som ty­der på at USA er i for­hand­lings­mo­dus.

– Vil lide stør­re smer­te

Nord-Korea har al­le­re­de på­pekt at sank­sjo­ne­ne ikke vil hind­re atom­pro­gram­met:

– God­kjen­nin­gen av enda en ulov­lig og ond re­so­lu­sjon om sank­sjo­ner fore­slått på veg­ne av USA, be­kref­ter for Den de­mo­kra­tis­ke folke­re­pub­lik­ken Korea (DPRK) at vei­en vi har valgt, er helt rik­tig, he­ter det i ut­ta­lel­sen fra uten­riks­de­par­te­men­tet.

Det er mil­de­re ord­bruk enn hva det luk­ke­de re­gi­met kom med da­gen før.

- Nord-Koreas kom­men­de til­tak vil få USA til å lide en stør­re smer­te enn noen­sin­ne i his­to­ri­en, sa Nord-Koreas am­bas­sa­dør i Genè­ve, Han Tae Song, tirs­dag. q Kut­ter over 55 pro­sent av Nord-Koreas for­sy­ning av raf­fi­ner­te olje­pro­duk­ter. q Rå­olje­for­sy­nin­gen hol­des på sam­me nivå som i dag, men kan ikke økes. q Olje­eks­por­ten re­du­se­res der­med to­talt med rundt 30 pro­sent. q Inn­fø­rer for­bud mot å im­por­te­re nord­kore­ans­ke tekstil­pro­duk­ter. q Inn­fø­rer for­bud mot å bru­ke nord­kore­ans­ke frem­med­ar­bei­de­re. De som har kon­trak­ter i dag skal imid­ler­tid få gå ut kon­trakts­tida.

De nye sank­sjo­ne­ne mot Nord Korea, som FNs sik­ker­hets­råd inn­før­te den­ne uka, er på alle må­ter ba­lan­ser­te. På den ene si­den er de et kom­pro­miss mel­lom USAs øns­ke om to­talt lam­men­de sank­sjo­ner, og Ki­nas og Russ­lands øns­ke om å unn­gå re­gi­mets sam­men­brudd, og øns­ket om å pres­se fram en dia­log. På den and­re si­den er de nye sank­sjo­ne­ne en kom­bi­na­sjon av et mo­ralsk be­grun­net øns­ke om å straf­fe den strid­ba­re og til­syne­la­ten­de kom­pro­miss­løse Kim Jong-un, og stor­mak­te­nes hjelpe­løs­het stilt over­for den unge dik­ta­to­ren. MEN BORT­SETT fra å do­se­re en straff på et nivå som bare så vidt er liv­red­den­de for Nord-Korea, og den hjelpe­løs­he­ten som en mo­ralsk be­grun­net straff er ut­trykk for, hjel­per de? Sank­sjo­ne­ne?

Slik si­tua­sjo­nen er nå kan vi va­ere gans­ke sik­re på at sank­sjo­ne­ne ikke vir­ker. De er mest av alt en straff, for­di ver­dens­sam­fun­net ikke har no­en an­nen straff, og for­di ver­dens stor­mak­ter me­ner at en vill­mann som strør om seg med atom­bom­ber og trus­ler bør straf­fes for­di han bryter de lo­ve­re som stor­mak­te­ne og FN i prin­sip­pet er eni­ge i.

I til­fel­let Nord-Korea er det slik at Ki­na og Russ­land ikke vil at re­gi­met til Kim Jong-un skal dø. De vil ikke ha 20 mil­lio­ner lut­fat­ti­ge og ut­sul­te­de men­nes­ker ved sine gren­ser etter et re­gime­sam­men­brudd. De vil hel­ler ikke ha et kjerne­fy­sisk rag­na­rok rett uten­for stue­døra. Der­for hal­ve­res re­gi­mets til­gang til olje. De vil gi Kim mind­re olje, men ennå ikke den sis­te olje. FOR AT SANK­SJO­NER skal vir­ke må det ha en me­ning for den straf­fe­de å for­and­re at­ferd. Det be­tyr at man må ha en gul­rot i pre­mie for end­ret at­ferd. Man må også ha åpne di­plo­ma­tis­ke ka­na­ler der gul­røt­ter kan syn­lig­gjø­res. Det var det som skjed­de i Iran, som gjor­de at sank­sjo­ne­ne mot re­gi­met ble del­vis opp­he­vet i 2015. Gul­ro­ta hvis Iran skul­le åpne opp for in­ter­na­sjo­nal in­spek­sjon av sitt atom­pro­gram, var lem­ping av olje­em­bar­go­en som i man­ge år had­de lam­met lan­dets øko­no­mi. I til­legg var EU hjer­te­lig til ste­de som di­plo­ma­tisk til­rette­leg­ger mel­lom erke­fien­de­ne USA og Iran. I NORD-KOREA er ingen av dis­se for­ut­set­nin­ge­ne til ste­de. USAs be­tin­gel­se for dia­log er at Nord-Korea gir opp sitt atom­vå­pen­pro­gram. Men det er et helt urea­lis­tisk ut­gangs­punkt for dia­log, si­den atom­våp­ne­ne er re­gi­mets ul­ti­mate garanti for å over­le­ve. Ingen – med vet­tet i be­hold – vil gi fra seg det som fram­for noe an­net knyt­ter det til li­vet.

Nord-Korea vil på sin side – slik ser det i hvert fall ut – bare snakke med USA. Og ver­ken Ki­na el­ler Russ­land ser ut til å ha en di­plo­ma­tisk ka­nal til Nord-Korea som gjør en dia­log sann­syn­lig. Sli­ke kan selv­føl­ge­lig opp­ret­tes på kort tid, og di­plo­ma­tis­ke prøve­bal­lon­gen kan all­tids sen­des ut. Men slik det ser ut nå er dia­log et frem­med­ord i Nord-Koreas for­hold til om­ver­de­nen. DEN KI­NE­SIS­KE og rus­sis­ke hold­nin­gen til Nord-Korea er ve­sent­lig mer rea­lis­tisk enn den ame­ri­kans­ke. Ki­na og Russ­land vil ha dia­log uten for­hånds­be­tin­gel­ser om at Nord-Korea på for­hånd skal gi opp det man skal for­hand­le om. Nå er det ikke gitt at det blir no­en dia­log med den ki­ne­sis­ke og rus­sis­ke til­na­er­min­gen hel­ler, si­den det er USA som Nord-Korea vil ha i tale. Men det mes­te ty­der på at den­ne ukas for­ster­ke­de sank­sjo­ner er enda et slag i luf­ta, hvis det bare er en mo­ralsk be­grun­net straff, og ikke føl­ges opp med gul­røt­ter og di­plo­ma­tisk smø­ring.

«DE VIL GI KIM MIND­RE OLJE, MEN ENNÅ IKKE DEN SIS­TE OLJE.»

MORTEN STRAND KOM­MEN­TAR

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.