«HVA KOM­MER ETTER­PÅ? DET SKAL BLI SPEN­NEN­DE Å SE.»

Dagbladet - - SIGNALER - PER FU­GEL­LI OM DØ­DEN

lis sis­te da­ger.

– Jeg opp­lev­de sam­ar­bei­det som rø­ren­de. Han åp­net seg for meg og for oss, spe­si­elt det sis­te halv­an­net året som han har hatt sam­men med fa­mi­li­en. Vi kom vel­dig tett og na­ert inn­på ham. Vi har grått og ledd om hver­and­re, og jeg er for­bau­set over hvor til­lits­full han har va­ert. Gri­pen­de, sier Pop­pe.

Fu­gel­li var syk i en år­rek­ke før sin død, etter at han ble dia­gnos­ti­sert med kreft for førs­te gang i 2009. Vin­te­ren 2016 for­tal­te le­gen og pro­fes­so­ren at han kom til å dø av syk­dom­men.

I 2010 ga han ut boka «Dø­den, skal vi dan­se?». Med den boka øns­ket han å fjer­ne en del av ta­bu­et rundt dø­den og det å va­ere al­vor­lig syk. Fu­gel­li fikk i 2013 Fritt Ords pris for sin åpen­het rundt syk­dom­men og for å ha gitt en stem­me til kreft­syke.

– Hva kom­mer etter­på?

I star­ten av fe­bru­ar ble han også til­delt Livs­vern­pri­sen fra or­ga­ni­sa­sjo­nen Men­neske­verd.

– Bare dø­den kan gi sva­ret på det sis­te, store spørs­mål i men­nes­kets liv: Hva kom­mer etter­på? Det skal bli spen­nen­de å se, sa Fu­gel­li etter å ha mot­tatt pri­sen fra helse­mi­nis­ter Bent Høie (H).

– Det var vel­dig trist å høre om Per Fu­gel­lis bort­gang og mine tan­ker går til hans na­er­mes­te. Han var en mar­kant skik­kel­se og en sam­funns­ref­ser, som på sin uni­ke måte nådde fram til folk, sier Høie til Dag­bla­det.

Da Fu­gel­li gjes­tet talk­show­et «Skav­lan» sei­ne­re sam­me må­ned, snak­ket han om sitt eget syk­doms­for­løp og ar­bei­det med en ny bok.

– Jeg har hatt kreft i tykk­tar­men. Beg­ge lun­ge­ne, gang på gang på gang. Nå har jeg kreft i lille­hjer­nen, celle­gift­re­gi­me. Fem store kreft­ope­ra­sjo­ner, og er nett­opp fer­dig med stråle­be­hand­ling. Så jeg me­ner jeg har lov til å skri­ve «Per dør», sa han til pro­gram­le­der Fred­rik Skav­lan.

Til Dag­bla­det for­tal­te Fu­gel­li blant an­net at hans sis­te bok - som han i vin­ter had­de skre­vet mel­lom 200 og 300 si­der av - kom til å ha et dyst­re­re preg enn «Dø­den, skal vi dan­se?», som han der­imot skrev med en hu­mo­ris­tisk snert:

– Jeg prø­ver å få fram det jeg tror vil va­ere ver­di­fullt for and­re al­vor­lig syke men­nes­ker. I sis­te livs­fase er det mye bly, man­ge mi­nu­ser og mørke­tid, men det er også lys­punk­ter. Jeg prø­ver å få fram at det er en del ver­di­er og kva­li­te­ter også ved li­vets sis­te akt.

– En fre­de­lig fø­lel­se

Våren 2016 for­tal­te Fu­gel­li til Dag­bla­det at han øns­ket å dø hjem­me, hos kona si, Char­lot­te Holst Fu­gel­li. Hun job­bet tid­li­ge­re som fy­sio­te­ra­peut, men pen­sjo­ner­te seg i fe­bru­ar i fjor slik at de to skul­le få va­ere sam­men så mye som mu­lig.

Den sis­te tida av li­vet øns­ket Per Fu­gel­li å va­ere mest mu­lig sam­men med fa­mi­li­en og til­brin­ge mye tid ute i na­tu­ren.

– Jeg tror ikke på him­me­len og har ikke no­en Gud, men som syk har jeg fått en dy­pe­re og ster­ke­re fø­lel­se av å va­ere en del av ska­per­ver­ket. Det er en fre­de­lig fø­lel­se å vite at når jeg dør, så går mo­le­ky­le­ne mine til­ba­ke og gjen­opp­står – kan­skje som en blomst. De blir ikke borte, for­tal­te han til Dag­bla­det i fjor vår.

Fu­gel­li var distrikts­lege i Vaer­øy og Røst i Nord­land på star­ten av 1970-tal­let, og både han og kona falt for na­tu­ren der oppe.

Før jul i 2016 var Dag­bla­det med pa­ret til hyt­ta på Lyng­va­er ved Røst. Der for­søk­te Char­lot­te Fu­gel­li å set­te ord på ekte­man­nens døds­dom, og på at be­sø­ket på hyt­ta i hav­ga­pet kan­skje ble de­res sis­te sam­men.

– For Per er det en sorg å vite at han dør fra alt han er glad i, men for meg er det en sorg å ten­ke på at jeg må fort­set­te uten Per. Det lig­ger i bak­ho­det når vi er her. Men man kan ikke ten­ke på det hele ti­den, sa hun i in­ter­vju­et.

Per Fu­gel­li ble født i Stav­an­ger 7. de­sem­ber 1943. Iføl­ge Ber­gens­avi­sen voks­te han opp i en fa­mi­lie med to ge­ne­ra­sjo­ner av le­ger, og han ut­dan­net seg alt­så også til lege selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.