MDG må se til høy­re

Dagbladet - - SIGNALER - Tekst: Geir-Are Val­le Med­lem i MDG

Dess­ver­re ble ikke re­sul­ta­tet for MDG noe å jub­le over i stor­tings­val­get. Plas­se­rin­gen av par­ti­et på den så­kal­te venstre­si­den i norsk po­li­tikk, hvor kon­ser­va­ti­ve og li­be­ra­le ide­er blir un­der­kom­mu­ni­sert, bi­dro sik­kert ikke. FREDERIC HAU­GE i Bel­lo­na sa det tref­fen­de da han ut­tal­te at miljø­kamp ikke len­ger kan hand­le om fot­form­sko og lil­la skjerf. Miljø­kamp fram­over hand­ler om å brød­fø en es­ka­le­ren­de be­folk­ning, massemi­gra­sjon, hand­te­ring av søp­pel og et stort elek­trisk kraft­be­hov. Fak­to­rer som øker upro­por­sjo­nalt med at leve­stan­dar­den øker. Det er ego­is­tisk og uto­pisk å for­ven­te at folk vil kre­ve mind­re for­di vi blir fle­re men­nes­ker på jor­da.

For­bru­ket vil øke. Slik er det bare! Fryk­ten for alt fra ulv til usøm­me­lig­het, rus­mid­ler og re­spekt for en Gud og den som re­pre­sen­te­rer hen. Dis­se kreftene hind­rer ini­tia­tiv og krea­ti­vi­tet. Går en i takt og ten­ker «slik no­en av oss har snak­ket om» hind­rer en den helt nød­ven­di­ge dy­na­mik­ken som er vår over­le­vel­ses­evne. FOR­VALT­NING AV jor­da hand­ler om re­spekt. Ikke å dan­se etter trom­mer mens en ser på at gres­set gror. Ti­den da jor­da kun­ne brød­fø oss uten de store an­stren­gel­ser er over. Kunn­ska­pen om hvor­dan vi skal over­le­ve som rase har vi, men over­le­vel­se kan ikke de­talj­re­gu­le­res for­di vi fryk­ter at no­en skal bli for rike, el­ler at folk bare ikke skjøn­ner sitt eget beste.

Men­neske­ra­sen be­går ikke be­vist kol­lek­tivt selv­mord. En god for­val­ter er en ka­pi­ta­list som be­va­rer na­e­rings­grunn­la­get. Selv­mord og øde­leg­gel­se av livs­grunn­la­get skjer med en an­svars­fra­skri­vel­se – en do­mi­ne­ren­de stat og to­ta­li­ta­er re­li­gion hvor fra­va­er av en­kelt­men­nes­ket fri­het gjør at ingen tar an­svar og har re­spekt for jor­da len­ger. MDG må i po­li­tik­ken be­gyn­ne å se til høy­re snart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.