Skjul­te gjer­nin­ger

Dagbladet - - SIGNALER -

DVD:

Den frans­ke TV-se­ri­en «Le Bu­reau des Lé­gen­des» (2015-2017) er noe noe av det mest be­set­ten­de som er pro­du­sert in­nen­for mo­der­ne spion­for­tel­ling. Gjen­nom tre se­son­ger føl­ger vi etter­ret­nings­agen­ten Malo­tru og hans be­ve­gel­ser in­nen­for de hem­me­li­ge tje­nes­ters uni­vers.

Han har va­ert sta­sjo­nert i Sy­ria, der han ble for­els­ket. Vi står over­for en klassisk kon­flikt, der en spion blir kver­net i det sår­ba­re om­rå­det mel­lom lo­ja­li­tet og fø­lel­ser. Hun blir av­slørt av sine egne, og for å red­de hen­ne, svi­ker Malo­tru sin ar­beids­gi­ver.

Sam­ti­dig føl­ger vi en rek­ke farge­rike skik­kel­ser i den frans­ke over­våk­nings­tje­nes­ten, både hjem­me og ute. Se­ri­en tar seg god tid med å byg­ge opp spen­nin­gen rundt fle­re agen­ter og for­søk på å av­ver­ge ter­ror og kon­spi­ra­sjo­ner uten­lands.

Mat­hieu Kasso­vitz som Malo­tru le­der an i et føl­ge av strå­len­de skue­spil­le­re. Re­gi­en er dve­len­de og lar spen­nin­gen byg­ge seg opp til vold­som­me høyde­punk­ter. Tre se­son­ger er lagd - og alle fore­lig­ger på DVD med en­gels­ke teks­ter. Kryss i ta­ket!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.