STOLT­HET OG FORDOM I 2017

Dagbladet - - OPPTUR - FREDRLK WAmDRUP fwA@dAg­blA­det.no

DE FLES­TE AV rSS er alt­for slepp­hend­te med hvil­ke ord vi bru­ker. Til og med po­li­ti­ke­re kan bru­ke ord uten å re­flek­te­re over at de både kan va­ere tve­ty­di­ge og kli­sje­fyl­te. Det er jo også lett å bru­ke rare ord, som når Siv Jen­sen i sin tale til vel­ger­ne man­dag kveld for­tal­te hvor hån­lig folk had­de snak­ket om Frp i re­gje­ring fire år tid­li­ge­re. «Alle spå­dom­mer er slått til skam­me,» for­klar­te hun med et ut­trykk som i beste fall er ny­ska­pen­de. rRDET «STrLT» VAR det vi­kigs­te i ta­len. «Kja­ere, kja­ere, kja­ere, alle sam­men, jeg er så stolt.» I lø­pet av no­en få mi­nut­ter bruk­te hun or­det sju gan­ger. Hun var stolt av til­lit­valg­te, vaf­fel­ste­ke­re, men hun var «først og fremst stolt av vel­ger­ne, alle de som har va­ert stol­te over det Frem­skritts­par­ti­et har le­vert gjen­nom fire år i re­gje­ring». Hun er alt­så stolt av folk for­di de er stol­te av hen­ne, en sne­dig for­mu­le­ring. Mens Jen­sen tør­ket tå­rer, hør­te vi takt­fas­te rop i bak­grun­nen: «Fire nye år! Fire nye år!», som et om­kved fra et kor i en gresk tragedie. «Vi har le­vert!» rop­te Siv i for­grun­nen, før hun av­run­det sin ode til stolt­he­tens ve­sen: «Dere skal va­ere utro­lig stol­te av dere selv. Jeg er utro­lig stolt av dere. Det­te er en fest­kveld!» rRDET STrLT IAR LFØLDE sy­no­ny­mord­boka «en uviss opp­rin­nel­se», men kan va­ere be­slek­tet med or­det det tys­ke «stoltz», som kan bety både hov­mo­dig og tå­pe­lig. Riks­måls­ord­boka ope­re­rer med «tri­um­fe­ren­de» og si­te­rer Hans E. Kinck: «Et enig, stolt folk er udraebe­ligt». Sy­no­ny­mord­boka set­ter lik­hets­tegn mel­lom «stolt» og alt fra «første­klas­ses» til «kjepp­høy». SYLVL LLSTIAUD BA­ERER «kris­ten­kor­set med stolt­het» og me­ner vi «skal va­ere stol­te av våre ver­di­er». På dansk fins vis­doms­ord som «Dum­het og stolt­het vokser på sam­me tre »og« Der stolt­he­ten sit­ter til hest, sit­ter nar­ren bak­på». Jeg hus­ker en gang i pro­gram­met «Først & sist». Fred­rik Skav­lan spur­te for­fat­te­ren Kjell Askild­sen om han var «stolt» av en bok han had­de skre­vet. Det opp­sto en pau­se før Askild­sen svar­te at «stolt­het er et ord jeg me­get sjel­den for­hol­der meg til». Der­et­ter ble sam­ta­len bare vans­ke­li­ge­re og vans­ke­li­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.