AD­VA­RER MOT VEN­ST­RE

– Hvis man skal ut­vi­de re­gje­rin­gen må man opp­nå noe, nem­lig fler­tall. Det sier Carl I. Ha­gen, som ad­va­rer mot å ta Ven­st­re ale­ne inn i re­gje­rings­kon­to­re­ne.

Dagbladet - - FORSIDE - CARL I. HA­GEN

Skal Ven­st­re gå inn i re­gje­ring med Høy­re og Frp, el­ler va­ere et støtte­par­ti fra ut­sida? På gras­rota i par­ti­et er det full split­tel­se.

Nå kom­mer Frp-nes­tor Carl I. Ha­gen inn fra side­lin­ja og ad­va­rer re­gje­rin­gen kraf­tig mot en slik løs­ning.

Beg­ge el­ler in­gen

– Jeg sy­nes det er vel­dig klart at Siv og Er­na så snart som mu­lig må ha et møte med Knut Arild og Tri­ne, her må de av­kla­re: «vil dere va­ere med og star­te for­hand­lin­ger om en po­li­tisk platt­form for en fler­talls­re­gje­ring: Ja, el­ler nei?» Hvis beg­ge vil, så er det grunn­lag for for­hand­lin­ger. Hvis ikke beg­ge vil va­ere med, får Høy­re og Frp fort­set­te for­hand­lin­ge­ne ale­ne, sier Ha­gen, som me­ner det må va­ere beg­ge el­ler in­gen.

– Å ta inn Ven­st­re ale­ne er me­get uklokt. Hvis man skal ut­vi­de re­gje­rin­gen, må man opp­nå noe, nem­lig fler­tall. Da får man po­li­tik­ken gjen­nom i Stor­tin­get. Å øke med bare Ven­st­re vil føre til en rek­ke bik­kje­slags­mål inn­ad i re­gje­rin­gen, før en de­ret­ter må for­hand­le med KrF uten­for re­gje­ring, sier Ha­gen.

Tre mu­lig­he­ter

En mindre­talls­re­gje­ring med Høy­re og Frp vil måt­te skaf­fe seg fler­tall i Stor­tin­get fra sak til sak, men Ha­gen me­ner de vil ha fle­re mu­lig­he­ter på den må­ten, enn i in­ne­va­eren­de pe­rio­de.

En Høy­re og Frp-re­gje­ring som er fri­stilt fra Ven­st­re og KrF, vil kun­ne dan­ne fler­tall med and­re par­ti­er på Stor­tin­get også, på­pe­ker han.

– En vil ha vek­sel­vis tre mu­lig­he­ter i Stor­tin­get, mot bare en nå. Det vil gjø­re re­gje­rin­gen ster­ke­re og fri­ere. Da kan en få kon­se­kvens­ut­red­ning i Lo­fo­ten der Ap er inn­stilt på det, inn­gå av­ta­le med Sp om en stren­ge­re inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­po­li­tikk – og Ven­st­re og KrF om skat­ter og øko­no­misk po­li­tikk, for ek­sem­pel, sier Ha­gen.

Han me­ner at man be­gyn­te i feil ende med for­hand­lin­ge­ne i Ny­da­len i 2013, som end­te med sam­ar­beids­av­ta­len mel­lom Høy­re, Frp, KrF og Ven­st­re:

– En la­get en si­tua­sjon der re­gje­rin­gen var bun­det av en sam­ar­beids­av­ta­le.

KrF av­vi­ser sam­ar­beid

Det var tirs­dag den­ne uka at det, over­ras­ken­de for noen, ble kjent at Ven­st­re vil vur­de­re om de skal gå inn i da­gens re­gje­ring med Høy­re og Frp.

For­hand­lin­ge­ne om re­gje­rings­grunn­la­get på bor­ger­lig side, star­ter for­melt mot slut­ten av nes­te uke. De nes­te da­ge­ne vil Ven­st­re, et­ter det Dag­bla­det for­står, job­be med å klar­gjø­re krav og øns­ker til sam­ta­le­ne.

KrF har der­imot etter­tryk­ke­lig av­vist både re­gje­rings­sam­ar­beid og en ny po­li­tisk sam­ar­beids­av­ta­le.

Ikke pro­blem for Er­na

Stats­sek­reta­er for Siv Jen­sen i Fi­nans­de­par­te­men­tet, Pet­ter Kvin­ge Tvedt, sier parti­le­de­ren ikke vil kom­men­te­re ut­ta­lel­se­ne fra Carl I. Ha­gens nå.

– Frps or­ga­ner skal ta stil­ling til det­te på or­di­na­ert vis, sier han om spørs­må­let, og vi­ser til på­gå­en­de, in­ter­ne pro­ses­se­ne for å av­kla­re for­hand­lings­grunn­lag som fore­går i Frp så vel som de and­re ikke-so­sia­lis­tis­ke par­ti­ene.

Un­der parti­le­der­de­bat­ten på NRK i går, sa Siv Jen­sen imid­ler­tid klart «ja» på spørs­må­let om hun vil sit­te i re­gje­ring med Ven­st­re.

Tirs­dag sa også Er­na Sol­berg til Dag­bla­det at hun ikke så det som noe pro­blem å ta Ven­st­re inn i re­gje­ring, uten KrF.

– Nei da, men vi må snak­ke sam­men alle fire. Jeg øns­ker et bredest mu­lig fler­tall, sier stats­mi­nis­te­ren.

«VI MÅ SNAK­KE SAM­MEN ALLE FIRE. JEG ØNS­KER ET BREDEST MU­LIG FLER­TALL.» ER­NA SOL­BERG,

FOTO: BJØRN LANGSEM

AD­VA­RER: Frp-ve­te­ran Carl I. Ha­gen me­ner det vil va­ere sa­er­de­les uklokt å ta Ven­st­re inn i re­gje­rin­gen, uten KrF. Her sam­men med ko­na Eli Ha­gen på Frps valg­vake valg­nat­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.