Fra vondt til ver­re i Li­bya

Dagbladet - - LEDER -

R ap­por­te­ne som nå kom­mer ut fra in­ter­ne­rings­lei­rer for mi­gran­ter i Li­bya er gru­opp­vek­ken­de. Or­ga­ni­sa­sjo­nen Le­ger Uten Gren­ser (MSF) har i over et år va­ert til ste­de og ytt helse­hjelp i 16 lei­re i det nord­afri­kans­ke lan­det. Det fin­nes fle­re lei­rer der som for­tje­ner be­teg­nel­sen fange­lei­rer. Folk blir vilkårlig tatt til fan­ge og in­ter­nert uten til­gang til ju­ri­disk hjelp. MSF har sam­let vit­nes­byrd fra mi­gran­ter som for­tel­ler om fan­ger som dør for­di de ikke får mat el­ler vann, om gra­vi­de kvin­ner som blir gjeng­vold­tatt og de­ret­ter tvun­get til å rin­ge hjem til fa­mi­li­en for løse­pen­ger. S itua­sjo­nen er nå så al­vor­lig for mi­gran­te­ne i

Nord-Afri­ka at MSF har sendt et åpent brev til den po­li­tis­ke le­del­sen i Nor­ge og i EU. Le­ge­ne hol­der de euro­pe­is­ke lan­de­ne an­svar­lig for det de kal­ler en strutse­po­li­tikk som i prak­sis fi­nan­sie­rer et kriminelt sys­tem. Ita­li­ens­ke myn­dig­he­ter har ny­lig inn­gått en rek­ke av­ta­ler med den li­bys­ke kyst­vak­ta i for­sø­ket på å hind­re mi­gran­ter i å krys­se Mid­del­ha­vet. Av­ta­le­ne er inn­gått med støt­te fra EU. Ita­lia skal også ha be­talt sto­re sum­mer til én av fire mi­lits­grup­per i Li­bya. Dis­se re­tur­ne­rer flykt­nin­ge­ne og mi­gran­te­ne til et sys­tem som sty­res ved vold, tor­tur og mat­man­gel. MSF me­ner at det­te in­ne­ba­erer at EU – og Nor­ge – de facto har outsourcet grense­kon­trol­len til den li­bys­ke kyst­vak­ta og be­va­ep­ne­de mi­lits­grup­per. I nten­sjo­nen om å hol­de mi­grant­strøm­men borte fra Euro­pa «lyk­kes» til­syne­la­ten­de i førs­te om­gang. I au­gust an­kom rundt 3900 mi­gran­ter til Ita­lia, mind­re enn en fem­te­del av an­tal­let fra au­gust i fjor. Rundt 125 000 er kom­met over Mid­del­ha­vet hittil i år. Om­trent 2400 har druk­net på vei­en. MSF rap­por­te­rer at de er blitt be­skutt av den li­bys­ke kyst­vak­ta un­der red­nings­for­søk. Fri­vil­li­ge fra Euro­pa har fått be­skjed om straffe­re­ak­sjo­ner hvis de går inn i Li­byas ter­ri­to­rial­far­vann. Trus­se­len om druk­nings­død er imid­ler­tid in­gen ba­ere­kraf­tig po­li­tikk for å kon­trol­le­re mi­gra­sjon. D ess­uten har nye – og like

far­li­ge – flykt­nin­g­ru­ter tvun­get seg fram. Men­neske­smug­ler­ne har de sis­te uke­ne be­gynt å frak­te flykt­nin­ger over Svarte­ha­vet, fra Tyr­kias nord­li­ge kyst til Ro­ma­nia. Iføl­ge Fron­tex, EUs or­ga­ni­sa­sjon for grense­kon­troll, er det­te en vans­ke­lig over­fart som set­ter flykt­nin­ge­ne i stør­re fare. Vei­en vi­de­re i Euro­pa er i til­legg møb­lert med pigg­tråd og mu­rer. I be­stre­bel­se­ne på å be­gren­se til­strøm­min­gen til Euro­pa fore­går det nå et skit­tent po­li­tisk spill som også nors­ke ledere må ta an­svar for. Her trengs det for­plik­ten­de hand­lings­pla­ner, ikke ut­age­ren­de re­to­rikk.

«FOLK BLIR VILKÅRLIG TATT TIL FAN­GE.»

INNESPERRET: Mi­gran­ter i in­ter­ne­rings­lei­rer i Li­bya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.