JEN­SEN BLIR IKKE FENGS­LET

Dagbladet - - NYHET -

Uan­sett hva slags dom Eirik Jen­sen får i Oslo ting­rett på man­dag, blir han ikke fengs­let.

Eks-po­liti­le­der Eirik Jen­sen ri­si­ke­rer å bli dømt til 21 års feng­sel når han stil­ler til doms­av­si­gel­se i Oslo ting­rett på man­dag. Men uan­sett hvor streng straff ting­ret­ten ileg­ger 60-årin­gen, vil han ikke bli fengs­let.

Det be­kref­ter Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker over­for Dag­bla­det.

– Spe­sial­en­he­ten har vur­dert om det er grunn­lag for å fengs­le Jen­sen ved en even­tu­ell dom­fel­lel­se, og et­ter en kon­kret vur­de­ring kom­met til at vi ikke vil be­g­ja­ere fengs­ling. Sa­ken gjel­der al­vor­li­ge lov­brudd, men kjerne­om­rå­det for be­stem­mel­sen om så­kalt retts­hånd­he­vel­ses­ar­rest er gro­ve voldsog sek­su­al­lov­brudd. Øvri­ge fengs­lings­grun­ner fore­lig­ger ikke, sier as­sis­te­ren­de sjef i Spe­sial­en­he­ten, Guro Glae­rum Klep­pe til Dag­bla­det.

Jen­sens for­sva­rer, Arild Hol­den, sier han fikk vite om av­gjø­rel­sen sist uke.

– Det­te be­tyr at han er på fri­fot uan­sett ut­fall, og han blir uan­sett re­sul­tat ikke fengs­let. Han blir hel­ler ikke det på et sei­ne­re sta­di­um, sier Hol­den.

Det be­tyr at Jen­sen even­tu­elt ikke må i feng­sel før det er en retts­kraf­tig dom og han blir kalt inn til so­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.