RKENEN

Dagbladet - - SIGNALER -

for­mer som hvi­ler på ti me­ter høye søy­ler. Platt­for­me­ne, som er på stør­rel­se med en ten­nis­bane, ori­en­te­rer seg også et­ter ly­set og skal sen­de det i en kon­sen­trert strå­le mot et 250 me­ter høyt så­kalt sol­tårn. Sol­tår­nets gjen­nom­sik­ti­ge topp lag­rer ener­gi­en i et hvit­glø­den­de gjen­skinn. Jeg har ikke fan­ta­si til å fore­stil­le meg hvor­dan det vil se ut når an­leg­get står fer­dig og sol­tår­net be­gyn­ner å glø­de. Men kjøre­tu­ren un­der de 7900 platt­for­me­ne gir meg fø­lel­sen av å be­fin­ne meg i en ma­gisk sopp­skog hvor jeg selv er krym­pet til bille­stør­rel­se. Og når jeg ten­ker på alle dis­se platt­for­me­ne som ori­en­te­rer seg et­ter sam­me punkt på et enormt tårn, som vil bli Afri­kas høy­es­te, ser jeg hoff­da­mer neie for Sol­kon­gen ved det frans­ke hoff. Det er en for­un­der­lig ynde over hele virk­som­he­ten, som å se in­du­stria­lis­mens bru­ta­le epo­ke gjen­opp­ført som bal­lett. Noor er en lov­pri­sing av so­len, ikke som gud, men som sam­ar­beids­part­ner. DET AV­GJØ­REN­DE er at Noor ut­tryk­ker en dem­ren­de for­stå­el­se av at vi ikke er ska­pel­sens herre. Vi har kun pla­ne­ten til låns, og der­for er det så vik­tig at vi ikke etter­la­ter oss alt­for sto­re spor. Små fot­av­trykk i strand­kan­ten, ikke øde­lag­te land­skap og øko­lo­gisk uba­lan­se.

Un­der trus­se­len fra klima­for­and­rin­ge­ne er vi som glo­bal si­vi­li­sa­sjon i be­lei­rings­til­stand. Makt­sy­kens tid er for­bi. La oss fei­re vår ab­di­ka­sjon som ska­pel­sens herre fram­for å sør­ge over den. Opp­fø­rer vi oss klokt, be­hø­ver vi ikke å opp­le­ve vår si­vi­li­sa­sjons un­der­gang, men be­gyn­nel­sen på en ny. Et fel­les­skap som sam­ler i ste­det for å split­te.

Vi kan be­gyn­ne med speil, som i lik­het med sol­sik­ke­ne på mar­ken snur seg et­ter so­len.

Over­satt av Andrea Aur­dal

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.