Tid for en ny rus­po­li­tikk

Dagbladet - - SIGNALER - Tekst: TORD HUSTVEIT Le­der i Unge Ven­st­re

HVERT ÅR dør det rundt 260 per­soner av over­dose i Nor­ge. Det gjør at vi er i Euro­pa­top­pen i over­dose­døds­fall. I dag er tun­ge rus­av­hen­gi­ge en av de grup­pe­ne som fal­ler gjen­nom i en el­lers sterk vel­ferds­stat. Det er på tide med sto­re end­rin­ger i rus­po­li­tik­ken.

For det førs­te må vi slut­te å straf­fe rus­bru­ke­re. Rus­av­hen­gig­het er en syk­dom og må mø­tes med so­si­al- og helse­fag­li­ge virke­mid­ler frem­for straff. Norsk nar­ko­tika­lov­giv­ning må end­res slik at det å bru­ke rus­mid­ler ikke er en straff­bar hand­ling. Alle som sli­ter med en rus­av­hen­gig­het, må få til­bud om rik­tig hjelp umid­del­bart.

For det and­re må da­gens sprøyteroms­lov end­res til en bru­ker­roms­lov, der and­re inn­taks­må­ter enn in­ji­se­ring og and­re stoff enn he­roin blir til­latt et­ter mo­dell fra bru­ker­rom i res­ten av Euro­pa. Sjan­sen for over­dose er mind­re ved røy­king av he­roin og det er der­for et pa­ra­doks at det ikke er mu­lig å røy­ke he­roin på sprøyterom­me­ne. FOR DET tred­je må vi åpne for he­roin­as­sis­tert be­hand­ling. Det er ikke alle som har full ef­fekt av lege­mid­de­las­sis­tert re­ha­bi­li­te­ring og det er vik­tig å gi de et al­ter­na­tiv.

For det fjer­de må vi fort­set­te å byg­ge opp be­hand­lings­til­bu­det for rus­av­hen­gi­ge. Både få på plass ras­ke­re be­hand­ling for de som øns­ker av­rus­ning og etter­vern for de som er fer­dig med be­hand­ling. Ti­den et­ter be­hand­ling er fa­ren for over­do­sen høy og det er vik­tig å sik­re at de som er fer­dig i be­hand­ling får tett opp­føl­ging.

Det er be­hov for sto­re end­rin­ger i norsk rus­po­li­tikk og nå er det fler­tall for å ten­ke nytt. Nå må det nye stor­tin­get føl­ge opp det de har lo­vet og i tett dia­log med bru­ker­ne og bru­ker­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne få på plass en ny rus­po­li­tikk. Det er på tide å tet­te et av de sto­re hul­le­ne i vel­ferds­sta­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.