Ja­cob Col­li­ers rom

Dagbladet - - SIGNALER -

CD:

Ja­cob Col­li­er be­søk­te Oslo Jazz­fes­ti­val i au­gust med sin trio. Der­med er det du­ket for økt opp­merk­som­het rundt hans de­but­pla­te «In My Room», som ny­lig har fått dis­tri­bu­sjon i Nor­ge (Mu­sikk­lo­sen). Pla­ta le­ve­res både på CD og dob­belLP og har vakt stor opp­merk­som­het et­ter at Col­li­er har hatt et pub­li­kum på seks mil­lio­ner på You­Tube.

Der lig­ger fle­re lå­ter pluss et opp­tak av en så­kalt «mas­ter­class» Col­li­er had­de i Stav­an­ger i mai i år. Et ama­tør­opp­tak, men li­ke­vel. Col­li­er er bare 23 år gam­mel, og al­le­re­de en fullt ut­vik­let mu­si­ker. Han kal­ler seg selv­la­ert, men han voks­te opp i et hjem om­gitt av mu­sikk, både mo­ren og beste­fa­ren er pro­fe­sjo­nel­le fio­li­nis­ter in­nen klas­sisk.

De­but­pla­ta er spilt inn hjem­me i Lon­don. Han skri­ver på pla­ta at mu­sikk­rom­met i hu­set de bor i, er 110 år gam­melt: «Det har va­ert et ma­gisk sted for meg.» Hans førs­te min­ner var av mo­ren som spil­te Bach. I sitt mu­si­kals­ke rom spil­ler han alle in­stru­men­ter og har lagd all mu­sik­ken selv, bort­sett fra tit­tel­lå­ten av Bri­an Wil­son, ou­ver­tu­ren til TV-se­ri­en «Flint­s­to­nes »og« You And I »av Ste­vie Won­der, som Col­li­er har va­ert opp­tatt av i åre­vis.

Pla­ta er en silke­myk og lek­ker sam­ling, ele­gant og me­lo­diøst, ikke ulikt Steely Dan, med Bobby McFer­rin som vo­ka­list. Pla­ta blan­der jazz, scat, har­moni­s­ang, soul, funk, mu­sikk fylt av gle­de; et al­bum som om­fav­ner li­vet med ung­dom­me­lig glød. So­lo­er og im­pro­vi­sa­sjo­ner er gjort av en sann vir­tuos. Vi kom­mer til å høre mer fra den­ne fy­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.