KT?

Dagbladet - - SIGNALER -

kom­plekst bil­de av te­ma­et. Beg­ge be­nyt­ter lit­te­ra­ere for­tel­ler­grep. Over­g­reps­sce­ne­ne i Flata­bøs bok er sva­ert de­tal­jert be­skre­vet, men språ­ket er nøy­tralt, og det byg­ger seg sak­te opp. Fa­re­sig­na­le­ne kom­mer som små hint, som i en thril­ler. Det­te, sam­men med clif­f­han­ge­re og over­ras­ken­de ka­pit­tel­av­slut­nin­ger, gjør boka vans­ke­lig å leg­ge fra seg.

Thril­ler­gre­pe­ne er også en ef­fek­tiv måte å plas­se­re le­se­ren i of­fe­rets sted. Flata­bøs bok har en ty­de­li­ge­re agen­da enn Gje­stads. Bud­ska­pet er klart: Vi må end­re må­ten vi snak­ker og ten­ker om vold­tekt på, og for­stå at be­gre­pet om­fat­ter langt mer enn man­ge tror. Det­te gjør at boka gren­ser mot de­batt­sjan­ge­ren, og den be­nyt­ter blant an­net man­ge re­to­ris­ke spørs­mål for å over­be­vi­se oss. Men der­som vi le­ser his­to­rie­ne som spen­nings­for­tel­lin­ger, er det lett å glem­me at vi i man­ge av til­fel­le­ne bare har of­re­nes ord for hva som har skjedd. Flata­bø kun­ne ty­de­lig­gjort det­te bed­re un­der­veis, men har nok va­ert redd for å øde­leg­ge dra­ma­tur­gi­en. Hun kal­ler alt for vold­tekt og de mis­tenk­te for vold­tekts­menn, uav­hen­gig av om gjer­nings­man­nen er dom­felt el­ler ikke. Det er ikke upro­ble­ma­tisk, sa­er­lig når det gjel­der Hem­se­dal-sa­ken, der det end­te med fri­fin­nel­se. Men ba­kerst i boka får vi en grun­dig gjen­nom­gang av kil­de­ne til hvert ka­pit­tel, der hun også un­der­stre­ker hvil­ke sa­ker som er prøvd i ret­ten.

Skole­tur­né nes­te?

En del slurv fore­kom­mer. Andrea Voll Vol­dum blir om­talt som både 18 og 21 år gam­mel den nat­ta da tre menn bar hen­ne inn i en cam­ping­vogn i Hem­se­dal. Et blogg­inn­legg av ad­vo­kat Erik Lea blir om­talt som en be­skri­vel­se av en kon­kret sak, selv om han sei­ne­re har for­klart at det var in­spi­rert av uli­ke hen­del­ser. Boka kun­ne va­ert stram­met inn en del og fått en ty­de­li­ge­re struk­tur. Alle hop­pe­ne mel­lom uli­ke sa­ker gjør den sprin­gen­de, og en god del gjen­ta­kel­ser og ma­len­de be­skri­vel­ser vir­ker unød­ven­di­ge.

Men det som gjør boka vik­tig, er hva den la­erer oss om hva vold­tekt kan va­ere. Ek­semp­le­nes makt er stor. De vi­ser hvor li­ten be­tyd­ning skjørte­leng­der og volds­alar­mer fak­tisk har. «Jeg blir lei meg over hvor lite nors­ke ung­dom­mer kan om hva som er straff­ba­re over­grep», sier po­liti­over­be­tjent Ka­riJan­ne Lid i boka. Så send Flata­bø ut på skole­tur­né! La hen­ne gi nors­ke ung­doms­skole­ele­ver et kurs i grense­set­ting og re­spekt for and­res kropp. At det trengs, er åpen­bart.

«KAN­SKJE SNAK­KER VI OM FOR­BRY­TEL­SEN PÅ FEIL MÅTE.»

ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

MAN­GE STEM­MER: VG-jour­na­list Mo­ni­ca Flata­bø har in­ter­vju­et en rek­ke over­g­reps­ofre, eks­per­ter, ad­vo­ka­ter og and­re i ar­bei­det med «En sånn jen­te».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.