1

Dagbladet - - HELG - 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

RETTSSAK: For­fat­te­ren Jens Bjør­ne­boe skrev bo­ken «Uten en tråd», og ble se­ne­re dømt i Oslo By­rett for å ha skre­vet por­no­gra­fisk. Hvil­ket år var retts­sa­ken? 1. Hva he­ter den kjen­te mo­ren til skue­spil­le­ren Ka­te Hud­son?

Fra hvil­ken øy­stat kom­mer ar­tis­ten Ri­hanna?

Hva he­ter den ita­li­ens­ke syk­lis­ten med kalle­nav­net «Hai­en fra Mes­si­na»? Han vant blant an­net Tour de Fran­ce sam­men­lagt i 2014 og Giro d'Ita­lia i 2013.

For­fat­te­ren bak bo­ken To Kill a Mock­ing­bird – el­ler Drep ikke en sang­fugl, som den he­ter på norsk – døde i 2016. Hva var nav­net?

Hvem spil­te ho­ved­rol­len som for­svars­ad­vo­ka­ten At­ti­cus Finch i film­a­ti­se­rin­gen av bo­ken To Kill a Mock­ing­bird? Fil­men er fra 1962.

Hvem ble i fe­bru­ar 2016 ut­nevnt til ny høy­este­retts­jus­ti­tia­ri­us et­ter To­re Schei, og blir med det den førs­te kvin­nen i em­be­tet?

I hvil­ket år fant Mar­døla­ak­sjo­nen sted? Sam­me år blir Ma­riah Ca­rey og Ås­ne Sei­er­stad født, mens Tar­jei Ves­aas og Ji­mi Hend­rix dør.

Hvil­ken do­ku­men­tar­film­ska­per står bak fil­me­ne Krop­pen min, Ung­dom­mens rå­skap og Man­nen fra Snå­sa?

Fra hvil­ket land kom­mer vod­ka­mer­ket Ab­so­lut Vod­ka?

Hva er den nors­ke tit­te­len på Char­lie Chap­lin-fil­men The Tramp fra 1915?

Hvil­ken rov­dyr­art i mår­fa­mi­li­en har det la­tins­ke nav­net lut­ra lut­ra, og de­ler navn med et fiske­red­skap?

Hvil­ken bri­tisk og ame­ri­kansk lengde­en­het til­sva­rer 0,9144 me­ter?

Un­der hvil­ket navn kjen­ner vi mu­si­ke­ren Far­rokh Bul­sa­ra? Han døde i 1991, og var front­fi­gur et sva­ert kjent band.

Hva he­ter den mann­li­ge ame­ri­kans­ke skøyte­lø­pe­ren som har gjel­den­de ver­dens­re­kord på dis­tan­se­ne 1000 me­ter og 1500 me­ter?

Hvil­ken av de dans­ke by­ene Ros­kil­de, År­hus og Oden­se lig­ger på øya Fyn?

Hvis du er på af­ter­ski på Stav­kroa – ved hvil­ket ski­sen­ter be­fin­ner du deg?

Hva he­ter den ame­ri­kans­ke rea­li­ty-se­ri­en som ble le­det av Donald Trump fra 2004 til 2015?

Hvil­ket bil­mer­ke er SUV­mo­del­len RAV4?

I hvil­ket fyl­ke ren­ner el­ven Vefs­na?

Med et ord på h – hvil­ket navn ble brukt på til­hen­ge­re av den re­for­mer­te la­ere i Frank­ri­ke? Fle­re tu­sen av dis­se ble drept un­der det så­kal­te Blod­bryl­lu­pet i Pa­ris i 1572.

Var Farte­in Va­len en kjent norsk kom­po­nist, bil­led­kunst­ner el­ler for­fat­ter?

Hva er det Ali kaf­fe ku­re­rer iføl­ge slag­or­det?

Hvil­ken fransk fi­lo­sof og for­fat­ter skrev Det an­net kjønn der hun tar opp kvin­nens stil­ling i sam­fun­net?

Hvil­ket num­mer i rek­ken av nors­ke kon­ger med nav­net Håkon var Håkon Hå­kons­son – han som var kon­ge i Nor­ge i pe­rio­den 1217–1263?

Hvor­for er 21. ja­nu­ar of­fi­si­ell flagg­dag i Nor­ge? Vant NRKs «QuizDan» i 2015 med As­kers by­lag

-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.